Publish date 2023-01-25
Reading time Lästid: 8 min

Så ser redovisnings- och rådgivningsbranschens framtid ut, enligt FAR

Med sikte på 2030 analyserar FAR:s framtidsstudie förändringar i världen som har påverkat vår bransch.
Kompetensförsörjning, hållbarhetsrapportering (ESG) och digitalisering nämns som de områden som formar framtiden mest. Vi sammanfattar och lyfter några extra intressanta slutsatser från studien "I en föränderlig tid. Framtidens revision, redovisning och rådgivning 2030.".

Redovisningsbranschens roll förändras

Det är ingen överdrift att påstå att den senaste framtidsstudien görs i ett betydligt oroligare världsläge med stora geopolitiska spänningar och en klimatsituation som blir alltmer akut. De förändringar som sker kommer att påverka vår bransch – och vi måste vara förberedda. Tittar vi tillbaka har våra affärer breddats, inte minst mot olika former av rådgivning. Och vi ser även i framtiden att övergripande och strategiska frågor blir viktigare.

Kompetensförsörjning, hållbarhet och digitalisering lyfts som de mest betydande områdena som formar framtiden. Där kompetensförsörjningen är den mest akuta utmaningen. För att möta de behov marknaden har måste vi både kunna rekrytera och behålla personal.

Megatrender inom redovisning och rådgivning idag

För att förstå branschens utmaningar behöver vi se var samhället, människorna och tekniken är på väg. De megatrender som John Naisbitt skrev om för 40 år sedan är idag inte lika självklara. Istället lyfter man dessa:


Digitaliseringen fortfarande viktig fråga inom redovisning

I FAR:s tidigare framtidsstudie från 2016 var digitaliseringen i fokus. Oron var då stor för att den skulle underlätta för de globala it-företagen att konkurrera om både kunder och medarbetare. Idag framstår digitaliseringen inte som lika hotfull, men är fortfarande en av de viktigaste förändringskrafterna.

Tack vare att de flesta kunder idag använder digitala affärssystem för fakturor och verifikationer, har vår bransch blivit mer effektiv och möjliggjort nya arbetssätt. Men digitaliseringen bromsas också, inte minst då en del information fortfarande skapas analogt.

- Automationen har hindrats av bokföringslagen och mervärdeskattelagen, hanteringen av kvitton bland annat. GDPR försvårar också. Öppna API-er har börjat användas fullt ut inom branschen först de senaste fem–sex åren, säger Nicklas Bohman, Serviceline Leader Accounting, Executive Vice President och Partner på Aspia i årets FAR.

De flesta är överens om att digitaliseringen är framtiden. Digitalisering och automation skulle till exempel kunna vara lösningen på arbetsuppgifter som är enformiga och som framför allt handlar om att följa checklistor och säkra compliance. På så sätt skulle mer tid frigöras till uppgifter där kvalificerade bedömningar och mänsklig analys behövs.

Sverige befinner sig idag i världstoppen när det kommer till digitalisering men den får inte tas för given. Lagstiftningsarbetet går långsamt och offentlig sektor ses inte som lika framåtriktad som företagen. Hamnar vi efter i digitaliseringen kommer vi sannolikt att hamna efter på många sätt.

Som en game changer nämns automatiserad hantering av kvitton och fakturor. Obligatorisk e-fakturering står högt upp på önskelistan. Tillgången till standardiserad, maskinläsbar information från fakturor skulle medföra helt andra möjligheter till delning av data och rådgivning inom transaktioner, risk, revision och skatt.

Om obligatorisk e-fakturering blir verklighet i Sverige kan Peppol, EU:s standard för elektronisk faktura (e-faktura), bli den generella standarden. I studien står det: Peppol kontrolleras av EU och ägs därför inte av någon privat aktör, vilket sannolikt är ett huvudskäl till att alla länder som valt att förorda en standard har valt Peppol. Det här inkluderar också Sverige där det är obligatoriskt för fakturering till offentliga aktörer B2G (Business to government).

Redovisning- och rådgivningsbranschen viktig aktör i hållbarhetsarbetet

Efter år av diskussioner om hållbarhet i samhället och hur vi ska bli bättre är nu transparens, redovisning och revision av hållbarhetsaspekter de hetaste frågorna.

Från politiken, näringslivet och allmänheten blir det allt tydligare att redovisning och revision ses som en nyckel för att samhället ska bli mer hållbart. På så sätt är branschen mer relevant än någonsin.

Som ett exempel har ESG-kraven blivit allt viktigare för både privata och institutionella investerare. Och för att leva upp till kraven behöver bolagen redovisa att deras verksamhet är hållbar. Faktum är att hållbarhetsrapportering- och redovisning blivit obligatoriskt i många delar av världen. Enligt den svenska årsredovisningslagen är hållbarhetsrapportering ett krav för stora bolag i Sverige sedan 2017.

Vad är ESG?

ESG är en förkortning av det engelska begreppet Environmental, Social and Governance som på svenska motsvaras av miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning.

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar − även kallad disclosureförordningen eller SFDR – reglerar bland annat hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om hållbarhetsfaktorer (ESG-faktorerna).

Förordningen trädde i kraft i mars 2021 och innebär att vissa typer av finansmarknadsaktörer är skyldiga att lämna särskild hållbarhetsinformation på sin webbplats och i upplysningar som lämnas innan avtal ingås.

EU-kommissionen har antagit en delegerade akt med en teknisk standard som ska användas av finansmarknadsaktörer när de ger upplysningar enligt SFDR. Den specificerar bland annat hur viss hållbarhetsinformation ska presenteras. Den delegerade akten börjar tillämpas 1 januari 2023.

Källa Upplysningar | Finansinspektionen; Europeiska kommissionen

Den stora frågan i FAR:s framtidsstudie är om branschen är redo för denna nya arena. Kompetensen sägs finnas och utmaningen ligger istället i att bygga tillräckligt stora resurser tillräckligt snabbt. I den enkät som studien delvis byggs på, märks en viss bristande vilja att ta sig an den här frågan.

Om företagen i revisions- och rådgivningsbranschen inte lyckas rekrytera och behålla den kompetens som krävs för att möta behovet, öppnar det upp möjligheter för andra aktörer att ta marknadsandelar på området.

Cybersäkerheten trappas upp

Ytterligare ett ämne som tas upp i framtidsstudien är den växande cyberkriminaliteten. Enligt IBM var finans och försäkring den bransch som 2020 blev hårdast drabbad av cyberattacker. Och med tanke på den stora mängd känslig information som hanteras inom revisions- och rådgivningsbranschen finns det mycket som pekar på att även vi kan drabbas.

Skulle något av de större företagen misslyckas med att skydda sig mot ett dataintrång skulle det få stora konsekvenser för kundernas tillit till varumärket. Cybersäkerhet kan därför ses som ytterligare en game changer.

Carl-Magnus Brandt, CISO Informationssäkerhetschef på Aspia poängterar vikten med resiliens på IT-miljön:

- Inom cybersäkerhetsområdet är min bedömning att företag behöver bevaka och förstärka sin motståndskraft mot störningar i IT-miljön, det räcker inte med backup av data, företag bör ta höjd för att kunna återställa hela processer där databackup bara är en del av leveransen till kund.


Läs hela studien "I en föränderlig tid. Framtidens revision, redovisning och rådgivning 2030." här!

FAR är en branschorganisation inom revision, redovisning och rådgivning och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen.