Publish date 2023-11-16
Reading time Lästid: 5 min

5 saker att ha koll på inför årsbokslutet

Ett årsbokslut ska upprättas av alla företag efter utgången av ett räkenskapsår och är en sammanställning av den löpande bokföringen under året. Här har vi samlat fem viktiga saker att tänka på inför årsbokslutet!

1. Se till att ha ordning och reda på underlagen

Enligt bokföringslagen måste affärshändelser som sker i bolaget bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i en systematisk ordning (huvudbok). Som företagare har du en skyldighet att se till att det finns ett korrekt underlag (som fakturor, kvitton och kontoutdrag) till alla ekonomiska transaktioner samt att det ska gå att följa förloppet, ställningen och resultat i företaget under året.

2. Kontrollera att saldot på alla konton i balansräkningen stämmer

Kontrollera att saldot i balansräkningen för bankkonton, skattekonto, moms och arbetsgivaravgifter stämmer. Det gör du enklast genom att stämma av att saldot på bankkontot respektive skattekontot i bokföringen är samma som de kontoutdrag du får från banken och Skatteverket.

Vill ni ha hjälp med bokslut och årsredovisning?

Läs mer här

Ett annat exempel är att du stämmer av källSkatt, sociala avgifter och moms genom att du jämför saldot på respektive konto i balansräkningen mot den skattedeklaration som är inlämnad för räkenskapsårets sista period.

Om du hittar differenser i samband med avstämningen ska de förklaras och eventuellt rättas.

3. Kontrollera obetalda kund- och leverantörsfakturor

På bokslutsdagen behöver du ha kontroll på vilka kund- och leverantörsfakturor som är utestående – vilka fakturor som per bokslutsdatum var obetalda av både er och era kunder.

Använder ni er av fakturametoden finns fakturorna troligtvis i en reskontra. Om bokslutsmetoden används, och företaget till exempel har bokslutsdatum per 31 december behöver alla kund- och leverantörsfakturor som är daterade i december men som inte är betalda förrän på det nya räkenskapsåret, sammanställas i en lista och bokföras i december.

Kontrollera alla inköp och försäljningar av inventarier som gjorts under året.

4. Se över era anläggningstillgångar/inventarier

Kontrollera alla inköp och försäljningar av inventarier som gjorts under året. En inventarie som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp (26 250 kr för 2023) får kostnadsföras som en förbrukningsinventarie enligt Skatteverkets riktlinje. På så sätt kan ni få ner resultatet och minska vinstskatten för det aktuella året. Inventarier delas in i inventarier och förbrukningsinventarier:

  • En inventarie är ett större inköp som ska användas över lång tid i verksamheten och inte säljas vidare. Den kostnadsförs över tid genom avskrivning. Dessa tillgångar ska finnas sammanställda i ett anläggningsregister.

  • En förbrukningsinventarie har en kort livslängd (max 3 år) eller är av mindre värde (lägre än 26 250 kr för 2023) och kan kostnadsföras direkt.

Vill ni ha hjälp med bokslut och årsredovisning?

Läs mer här

5. Gå igenom fakturor för att boka upp eventuella periodiseringar

Periodisering innebär att man fördelar ut bolagets intäkter och kostnader över en period. Detta behöver göras för att företagets resultat och ställning ska bli så rättvisande som möjligt.

I samband med bokslutet, är det bra att gå igenom alla fakturor som är daterade på det nya räkenskapsåret, för att se om det finns utgifter som ska periodiseras och därmed kostnadsföras per bokslutsdatumet. Exempel kan vara el- eller hyreskostnader som mottagits på det nya räkenskapsåret men avser föregående år.

Detsamma gäller om företaget har intäkter som är upparbetade innan bokslutdatumet, men inte faktureras förrän kommande räkenskapsår. Då kan dessa komma att bokas upp som en intäkt per bokslutsdatumet.

Har ditt företag svårt med bokföringen?

För att valet av byrå ska bli lyckat är det viktigt att du funderar igenom några saker. I vår guide får du tips om hur du gör bokföring enklare och planerar din verksamhet under räkenskapsåret.

AFF-Banner-Puff-hemsida

Författare av detta blogginlägg:
Petra Bräutigam Andersson
Petra Bräutigam Andersson är auktoriserad redovisningskonsult vid Aspias kontor i Lund.

Ordlista

  • Affärshändelse = ekonomisk transaktion, exvis in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till, och uttag ur verksamheten.
  • Fakturametoden = man bokför inkommande och utgående fakturor löpande under året efter fakturadatum.
  • Bokslutsmetoden = kallas även kontantmetoden och innebär att man bokför inkomna och ivägskickade fakturor först när de betalas.
  • Anläggningsregister = en förteckning över företagets större tillgångar/inventarier.