Publish date 2023-09-25
Reading time Lästid: 6 min

Så kan du använda företagets balansräkning

Kan du bara läsa balansräkningen får du reda på väldigt mycket om hur ditt företag mår. Här får du svar på vad en balansräkning innehåller och hur du kan använda den.

En balansräkning är en ekonomisk rapport som bäst kan beskrivas som en ögonblicksbild av ditt företag. Här får du reda på hur stora tillgångar och skulder ditt företag har vid en viss tidpunkt. Du kan också se hur stort eget kapital företaget har vid samma tidpunkt. 

Däremot säger balansräkningen ingenting om hur dina intäkter eller kostnader ser ut – det hittar du i stället i resultaträkningen.

Uppgifterna som balansräkningen bygger på hämtas ur bokföringen närmare bestämt ur de två första kontoklasserna i kontoplanen om du använder baskontoplanen. Kontoklass 1 är för tillgångar (kontonummer 1000-1999 och kontoklass 2 är för eget kapital och skulder (kontonummer 2000-2999)

Guide: Årsplanering för företag - Så gör du bokföringen enklare

Hur ser en balansräkning ut?

Något förenklat kan man säga att på debetsidan/tillgångssidan kan du hitta allt som företaget just nu äger. Det delas in i två grupper-anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

1. Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är tillgångar som du planerar att använda länge i företaget (längre än 1 år), till exempel maskiner och byggnader.

2. Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar är Likvida medel (Kassa och bank) och tillgångar som omsätts under 1 år och som lätt kan omvandlas till likvida medel, till exempel dina kund- och momsfordringar eller varulager.

Eget kapital och skulder

På kreditsidan av balansräkningen finns företagets egna kapital, obeskattade reserver och skulder.

1. Eget kapital

Det egna kapitalet består av bolagets skuld till ägaren/ägarna i form av aktiekapital och det balanserade resultatet som är tidigare års ackumulerade vinster och/eller förluster som inte delats ut till ägaren.

2. Obeskattade reserver

En obeskattad reserv är en frivillig skattemässig bokslutsdisposition som redovisas i balansräkningen för att möjliggöra avdrag på skatteunderlaget. Vanligast är att företaget har obeskattade reserver såsom överavskrivningar och periodiseringsfonder. Själva tanken med obeskattade reserver är att ett företag ska kunna jämna ut sin skatt mellan bra och dåliga år.

3. Långfristiga skulder

Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning först efter ett år. Exempel på en långfristig skuld är lån till kreditinstitut.

4. Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning inom ett år. Exempel på kortfristiga skulder är leverantörsskulder, skulder till Skatteverket och semesterlöneskuld.

På kreditsidan kan du alltså se hur företaget har betalat för sina tillgångar – med egna pengar eller med lån.

På kreditsidan kan du alltså se hur företaget har betalat för sina tillgångar – med egna pengar eller med lån. Du kan inte se hur man har betalat för varje investering eller inköp, men har ni en miljon i tillgångar visar kreditsidan dig hur stor andel av de här tillgångarna som är betalda med egna pengar respektive med lånade pengar.

Båda sidorna av balansräkningen är spegelbilder av varandra och därmed beloppsmässigt likastora - De båda är i balans, därav namnet balansräkning.

Hur kan jag använda mig av balansräkningen?

Balansräkningen kan användas till flera saker, till exempel:

  • att jämföra företaget med andra företag i samma bransch. Har de ungefär samma skuldsättning som branschstandard, och har de mer eller mindre tillgångar än branschstandard?

  • att se hur stabilt företaget är. Du kan se hur stor del av tillgångarna som är finansierade av eget kapital och hur mycket är finansierat av lån, och därmed hur utsatt företaget är för räntehöjningar.

  • att se om företaget kan betala. Företaget kanske har många tillgångar, men om bara en liten del av dem är i form av omsättningstillgångar kan ni få likviditetsproblem dvs. svårt att betala era räkningar på kort sikt.

  • att jämföra företaget över tid. Genom att titta på årets balansräkning och jämföra den med tidigare års får du en tydlig bild av utvecklingen av företagets tillgångar och skulder.

Vilka nyckeltal kan jag beräkna utifrån balansräkningen?

Med hjälp av balansräkningen kan du få fram flera nyckeltal. Här är två av de vanligaste:

Soliditetvisar bolagets långsiktiga betalningsförmåga. Soliditet beräknas genom att ta det justerade egna kapitalet genom det totala kapitalet.Ju högre procentsats desto solidare, dvs låg finansiell risk. Detta nyckeltal kan skilja sig väldigt mellan olika branscher. Exempelvis har fastighetsbolag oftast lägre soliditet på grund av stor tillgångsmassa och lån i förhållande till det egna kapitalet.

Kassalikviditet visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Kassalikviditeten beräknas genom att dela omsättningstillgångarna (exklusive lager) med kortfristiga skulder. En tumregel är att kassalikviditeten ska ligga på minst 100% - då klarar företaget att betala alla sina kortfristiga skulder.

Har ditt företag svårt med bokföringen?

För att valet av byrå ska bli lyckat är det viktigt att du funderar igenom några saker. I vår guide får du tips om hur du gör bokföring enklare och planerar din verksamhet under räkenskapsåret.

AFF-Banner-Puff-hemsida

Författare av detta blogginlägg:
Fredrik Mansén
Fredrik Mansén arbetar som rådgivare vid Aspias kontor i Borås.

Vad är balansomslutning?


Balansomslutningen ger en bild av vad företagets tillgångar och skulder uppgår till vid en viss tidpunkt.

Om du räknar ihop summan av företagets alla tillgångar kallas det balansomslutning.

Räknar du ihop summan av företagets skulder och egna kapital kallas det också för balansomslutning. Det ska bli samma summa oavsett sida.