Publish date 2020-03-15
Reading time Lästid: 10 min

15 frågor och svar om årsredovisning

Att företagets räkenskapsår ska sammanställas i en årsredovisning vet du säkert. Men vilka delar ska den innehålla, när ska den lämnas in och hur läser jag en årsredovisning? Här är svaren på några av de vanligaste frågorna!

1. Vad är en årsredovisning?

En årsredovisning är en offentlig handling som ska ge läsaren en rättvisande bild av ett företags resultat och ställning.

2. Vilka måste upprätta en årsredovisning?

Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning. För andra företagsformer är det bland annat storleken på företaget som är avgörande för om en årsredovisning behöver upprättas eller inte. Det går att läsa mer om detta i bokföringslagen kapitel 6.

3. Vilken period avser en årsredovisning?

En årsredovisning ska avse ett räkenskapsår. Ett räkenskapsår är i normalfallet 12 månader.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning vid räkenskapsårets slut.

4. Hur ofta behöver jag upprätta årsredovisning?

Årsredovisning ska upprättas vid varje räkenskapsårs slut, det vill säga normalt en gång per år. Om ett företag byter bokslutsdag och vid det tillfället får ett förkortat räkenskapsår kan det innebära att företaget behöver upprätta två årsredovisningar under ett kalenderår/tolvmånadersperiod.

5. Vad är syftet med årsredovisningen?

Av årsredovisningen framgår ett företags resultat och ställning. Årsredovisningen kan användas av ägare och intressenter (till exempel investerare, kunder och leverantörer) för att bedöma ett företags verksamhet och ekonomiska situation.

Så väljer du rätt redovisningsbyrå - ladda ner guiden!

6. Vilka delar ska en årsredovisning innehålla?

En årsredovisning ska alltid innehålla:

Förvaltningsberättelse

Av förvaltningsberättelsen ska det utöver företagets ställning och resultat även framgå vilken verksamhet företaget bedriver och om det har inträffat några för företaget väsentliga händelser.

Balansräkning

Balansräkningen i en årsredovisning visar en ögonblicksbild av ett företags ekonomiska ställning på bokslutsdagen. Med ett företags ekonomiska ställning menas dess tillgångar, skulder och egna kapital.

Resultaträkning

En resultaträkning ska innehålla en sammanställning över de intäkter och kostnader som ett företag har under ett räkenskapsår. Här framgår även ett företags resultat.

Noter

För att ge läsaren en bättre förståelse av balans- och resultaträkningen behöver en årsredovisning kompletteras med olika noter, eller tilläggsupplysningar. Till exempel ska information lämnas om vilket regelverk företaget valt att upprätta sin årsredovisning efter, värderingsprinciper, upplysningar om anställda och hur vissa tillgångar och skulder förändrats under året. Större företag behöver generellt sett lämna fler upplysningar än mindre bolag.


Exempelvis behöver större företag komplettera sin årsredovisning med en
kassaflödesanalys. Vilka bolag som räknas som större framgår av årsredovisningslagen kapitel 1.

New call-to-action

Viktigt!
Med anledning av Covid-19 är det viktigt att ledningen noga överväger effekterna av denna händelse vid framtagandet av den finansiella rapporten. Information om detta ska finnas med i både förvaltningsberättelse och notupplysning. Ha gärna en dialog med er redovisningskonsult som kan hjälpa till med formuleringar i årsredovisningen kring hur Covid-19 påverkar er verksamhet.


7. Hur läser jag en årsredovisning?

Förvaltningsberättelsen – så har företaget utvecklats över tid

Av förvaltningsberättelsen framgår det vilken typ av verksamhet ett företag bedriver och hur resultatet utvecklats över tid. Där framgår även vissa nyckeltal, till exempel soliditet (ett företags betalningsförmåga på lång sikt). Att läsa här kan ge en översiktlig bild av ett företags utveckling över tid.

Om du som läsare önskar en mer detaljerad bild av ett företags resultat och ekonomiska ställning så framgår det av balans- och resultaträkningen.

Balansräkningen – företagets tillgångar, skulder och egna kapital

I balansräkningen kan du få en bild av hur stora tillgångar, skulder och hur stort eget kapital som ett företag har.

Tillgångarna är uppdelade i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är avsedda att användas varaktigt i företaget, medan omsättningstillgångar är avsedda att säljas eller förbrukas i verksamheten inom en period om 12 månader.

I balansräkningen framgår det även vilka skulder som är kortfristiga och vilka som är långfristiga. Skillnaden mellan kort- och långfristiga skulder är att de kortfristiga har en förfallotid som är inom den närmaste 12 månadersperioden räknat från företagets balansdag. De långfristiga har en senare förfallotid.

Ett företags egna kapital delas upp i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital är exempelvis företagets aktiekapital. Fritt eget kapital är till exempel årets resultat samt den del av tidigare års resultat som finns kvar i företaget.

Resultaträkning – årets intäkter och kostnader

I resultaträkningen kan du få en bild av vilka intäkter och kostnader som ett företag har haft under året.

Här framgår nettoomsättningen, det vill säga ett företags försäljning under ett räkenskapsår. Här framgår även storleken på till exempel personalkostnader, kostnad för råvaror och handelsvaror, övriga externa kostnader och avskrivningar.

Noter – detaljerad och kompletterande information

I årsredovisningens noter framgår det ibland mer detaljerad information kring vissa poster i balans- och resultaträkningen.

Vill ni ha hjälp med årsredovisningen?

8. Vem ska ha årsredovisningen?

Årsredovisningen ska presenteras på ett företags årsstämma. Årsstämman ska hållas senast 6 månader efter ett räkenskapsårs slut.
Aktiebolag, större ekonomiska föreningar och större handelsbolag måste sedan skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket.

Mindre ekonomiska föreningar, till exempel bostadsrättsföreningar, behöver endast skicka in sin årsredovisning om Bolagsverket ber om det.

Årsredovisningen måste vara inlämnad senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

9. Vem måste skriva under en årsredovisning?

En årsredovisning ska skrivas under av samtliga ordinarie styrelseledamöter samt av den verkställande direktören (om sådan finns).
Om en styrelseledamot eller en VD har ersatts efter räkenskapsårets utgång, men innan årsredovisningen signeras, är det den nya styrelseledamoten eller VD som ska skriva under årsredovisningen.

10. När måste årsredovisningen vara inlämnad till Bolagsverket?

Senast 7 månader efter räkenskapsårets slut. Är sista dagen på räkenskapsåret 31 december, måste årsredovisningen alltså vara Bolagsverket tillhanda senast 31 juli.

11. Kan man lämna in årsredovisningen digitalt? Om ja, hur går det till?

Ja, det går att lämna in en årsredovisning digitalt. Det krävs dock en programvara som stödjer digital inlämning av årsredovisning. Detta är regler som ändras i snabb takt just nu. För mer och aktuell information hänvisas till Bolagsverket.

12. Vad händer om man lämnar in årsredovisningen för sent?

Om ett företag inte lämnar in årsredovisningen i tid måste företaget betala förseningsavgift. Är företaget mer än 11 månader sen med sin årsredovisning ska Bolagsverket besluta om tvångslikvidation. I vissa fall kan även styrelsen åtalas för bokföringsbrott om årsredovisningen inte upprättats i rätt tid.

13. Vad händer om det blir fel i årsredovisningen?

Det beror på felets storlek. Vid mindre fel som upptäcks, till exempel felaktig datering eller någon styrelseledamot som missat att skriva under årsredovisningen, kan Bolagsverket komma att efterfråga en komplett årsredovisning. Om det är större och väsentliga fel som kan påverka externa läsares bild av företaget kan det i värsta fall bli tal om lagbrott. Vad som är ett litet respektive stort fel beror till exempel på företagets storlek.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att årsredovisningen är korrekt. 

14. Vems ansvar är det om det blir fel?

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att årsredovisningen är korrekt. Detta ansvar går inte att förhandla bort genom att låta en anställd eller en redovisningskonsult upprätta årsredovisningen.

15. Bra att tänka på i samband med årsredovisningen?

Årsredovisningen ska uppfylla många formkrav så det är viktigt att vara noggrann vid upprättandet. Tänk även på att det är viktigt att de underliggande siffrorna är korrekta, till exempel att alla affärshändelser under året har bokförts på ett korrekt sätt. Detta är en grundförutsättning för att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av företagets verksamhet.

Har ditt företag behov av en ny redovisningsbyrå?

För att valet ska bli lyckat är det viktigt att du funderar igenom några saker. I vår guide får du tips som kan hjälpa dig att välja rätt redovisningshjälp för just din verksamhet.

New call-to-action