Publish date 2020-06-02
Reading time Lästid: 5 min

Allt du behöver veta om soliditet

Ett företags soliditet är ett av de viktigaste nyckeltalen för investerare, banker och andra kreditgivare – och för företagaren själv. Så här beräknar du soliditeten.

Vad är soliditet?

Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor del av företagets totala tillgångar som har finansierats med eget kapital. Om soliditeten är 100 procent har alla tillgångar finansierats med eget kapital, men om soliditeten är 20 procent har alltså 80 procent av tillgångarna finansierats via lån.

En bra soliditet säger mycket om ett företags långsiktiga betalningsförmåga. Stor belåning kan till exempel skapa problem i dåliga tider, något som blivit tydligt nu under coronakrisen. Hotell- och restaurangnäringen är nämligen enligt SCB den bransch i Sverige med lägst genomsnittlig soliditet, och det fick snabbt stora konsekvenser.

Ju högre soliditet, desto bättre långsiktig betalningsförmåga. 

Vad är bra soliditet?

Det finns ingen riktig tumregel för vad som är en bra soliditet – förutom ju högre desto bättre långsiktig betalningsförmåga. I övrigt varierar soliditeten stort mellan olika branscher. Konsultbyråer ligger ofta runt 60 procent i och med att deras verksamhet kräver mindre investeringar och därmed har lägre lånebehov.

Fastighetsbolag, åkerier och tillverkningsindustri har ofta större investeringsbehov och har enligt SCB en mediansoliditet på mellan 30 och 50 procent. När du ska jämföra ett företags soliditet är det därför viktigt att du gör det gentemot andra företag i samma bransch – här hos SCB kan du göra det .

Räkna ut din soliditet med rätt formel

Soliditet beräknas genom den här formeln:

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Det justerade egna kapitalet inkluderar det egna kapitalet samt nettot av de obeskattade reserverna. Det totala kapitalet är helt enkelt bolagets totala tillgångar; dem kan du hitta i din balansräkning.

När används nyckeltalet soliditet?

Eftersom ett företags soliditet brukar vara en bra indikator på företagets långsiktiga betalningsförmåga används det i många olika sammanhang. Investerare vill känna till soliditeten för att de ska våga investera i ett företag, banker och kreditgivare använder det i sin riskkalkyl när företag söker lån – och företagen själva använder det som ett sätt att beräkna hur deras finansiella stabilitet ser ut.

Att ha lägre soliditet när man expanderar företaget eller storsatsar i nya investeringar är inte heller konstigt. Över tid är dock en hög soliditet att föredra.

När du ska jämföra ett företags soliditet är det viktigt att göra det mot andra företag i samma bransch.

Så förbättrar du din soliditet

Det finns flera sätt att förbättra företagets soliditet och att stärka nyckeltalet. Att amortera på företagets lån är en metod, och även om det låter självklart så är det många företag som istället väljer att dela ut vinstmedlen i form av aktieutdelning. Man ska dock vara medveten om att aktieutdelning minskar soliditeten – att låta pengarna göra nytta inne i bolaget genom att minska företagets skulder kan vara minst lika värdefullt på lång sikt. Nyemissioner och aktieägartillskott stärker också soliditeten.

Kassalikviditet är den kortsiktiga motsvarigheten

Om soliditet används som ett mått på långsiktig betalningsförmåga så är kassalikviditet ett mått på den kortsiktiga betalningsförmågan. Även detta nyckeltal kan vara viktigt för banker och kreditgivare – och i synnerhet för företagen själva. En god kassalikviditet ska ligga på 100 procent eller mer, vilket helt enkelt innebär att företaget kan möta sina kortsiktiga finansiella åtaganden vid behov.

Formeln för att räkna ut kassalikviditet är:

(Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder * 100

Exempel på omsättningstillgångar är kundfordringar, lagerförda artiklar och likvida medel i olika former. Varulagret räknas dock bort här då syftet är att se till de tillgångar som snabbt kan användas för att betala de kortfristiga skulderna. Båda dessa nyckeltal hittar du i balansräkningen. Att vi multiplicerar med 100 på slutet handlar helt enkelt om att vi vill ha siffran i procent.

AFF-Banner-Puff-hemsida

 

Författare av detta blogginlägg:
Fredrik Mansén
Fredrik Mansén arbetar som rådgivare vid Aspias kontor i Borås.

Soliditet - några exempel

Mediansoliditeten bland svenska bolag ligger på runt 50 procent. För Volvo Lastvagnar låg den 2019 på 27 procent medan till exempel skogsföretaget Holmen hade en soliditet på hela 68 procent.