Publish date 2023-09-25
Reading time Lästid: 6 min

Så fungerar avskrivning av inventarier

Avskrivning av inventarier är en av många frågor som hanteras i ett bokslut, men vad innebär det egentligen? Och när och på vilket sätt skrivs inventarier av? Här får du svaren!

De allra flesta företag behöver någon form av utrustning – maskiner, möbler eller liknande – som används för att verksamheten ska fungera. De här kallas för tillgångar eller inventarier och ska skrivas av, något som kan vara förvirrande för många eftersom avskrivning av inventarier bara händer i bokföringen, inte på bankkontot. Vi tar det därför steg för steg:

Vad är avskrivning?

Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

Varför gör man avskrivningar?

Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

Så väljer du rätt redovisningsbyrå - ladda ner guiden!

Vilka inventarier ska man göra avskrivningar på?

Det finns flera olika saker att ta hänsyn till när man ska avgöra om ett köp av en inventarie ska skrivas av eller inte:

  1. Beloppsgräns. När det som köps, själva inventarien (eller lastbilen i exemplet ovan), kostar mer än ett halvt prisbasbelopp, måste företaget redovisa utgiften som tillgång och bokföra kostnaden genom avskrivning som beskrivs i detta blogginlägg. Kostar den mindre kan företaget välja att istället redovisa tillgången som förbrukningsinventarie vilket innebär en direkt avskrivning av inköpet. Då redovisas hela beloppet som kostnad i samband med köpet.

  2. Ekonomisk livslängd. Den tidsperiod som en tillgång beräknas ha ett ekonomiskt värde för någon, det vill säga inte då enbart för företag som använder tillgången utan någon på marknaden generellt. Är den ekonomiska livslängden kortare än tre år räknas tillgången som en förbrukningsinventarie oavsett hur mycket den kostar och kan skrivas av direkt.

  3. Nyttjandeperiod.  Det är en tidsperiod som företaget har för avsikt att använda en inventarie och det är den perioden som ska användas vid beräkning av avskrivning. En inventarie kan ha en obegränsad nyttjandeperiod vilket innebär att avskrivningar inte ska göras alls.  Det är fallet om du köper in konst till företaget. Du skriver inte av tavlan som du  köpt till receptionen för den nyttjas och slits inte i verksamheten och minskar därmed inte i värde.

Hur går avskrivning av inventarier till?

Det allra vanligaste sättet kallas ”avskrivning enligt plan”. Då skriver man av tillgången med en lika stor summa varje år under hela nyttjandeperioden.

Exempel:

Företaget har köpt nya konferensmöbler för 50 000 kronor. Nyttjandeperioden bedöms vara 10 år.

Då blir avskrivningen enligt plan 50 000 kronor/10 år, det vill säga 5000 kronor per år.


Det finns också möjlighet att i avskrivningen använda något som kallas "restvärde".

Exempel:

Företaget köper en lastbil för 500 000 kronor. Nyttjandeperioden bedöms vara 10 år. I förväg bedömer företaget att den då kommer att vara värd 50 000 kronor.

Det avskrivningsbara beloppet är mellanskillnaden av anskaffningsvärdet och restvärdet, det vill säga 500 000-50 000 = 450 000 kronor, alltså 45 000 kr per år under tio år. Denna metod ger ett ännu mer rättvisande resultat och bild av företaget.Vilka avskrivningstider gäller?

Företaget ska skriva av inventarierna över dess nyttjandeperiod (den period företaget har för avsikt att använda tillgången, dvs. den period som tillgångens anskaffningsvärde kommer att fördelas ut över), inte mer och inte mindre. Mindre bolag som tillämpar regelverket K2 kan dock använda sig av en förenklingsregel som säger att alla inventarier, oavsett livslängd, får skrivas av på fem år.

Vad är K2?

 

K2 är det förenklade redovisningsregelverket som får väljas av mindre företag som är aktiebolag eller ekonomisk förening. Med mindre företag menas företag som de två senaste fastställda räkenskapsåren inte har uppfyllt två eller tre av följande kriterier:

  • Mer än 50 anställda
  • Mer än 40 miljoner i balansomslutning
  • Mer än 80 miljoner i nettoomsättning

 

Har ditt företag svårt med bokföringen?

För att valet av byrå ska bli lyckat är det viktigt att du funderar igenom några saker. I vår guide får du tips om hur du gör bokföring enklare och planerar din verksamhet under räkenskapsåret.

AFF-Banner-Puff-hemsida

Författare av detta blogginlägg:
Ulf Svensson
Ulf Svensson arbetar som auktoriserad redovisningskonsult vid Aspias kontor i Örnsköldsvik.