Publish date 2019-09-18
Reading time Lästid: 5 min

Detta får du reda på i företagets resultaträkning

Resultaträkningen säger mycket mer om ett företag än årets resultat på sista raden. Här går vi igenom vad en resultaträkning är och vad den kan ge dig svar på.

En resultaträkning är en ekonomisk rapport som berättar hur det har gått för ditt företag under en viss tidsperiod. Oftast sammanfattar den ett år och är en central del i årsbokslutet, men det kan lika gärna vara en viss månad eller ett visst kvartal.

Resultaträkningen visar hur stora intäkter företaget har haft under perioden, hur stora kostnaderna har varit och på sista raden ser du om företaget har gjort en vinst eller en förlust.

Däremot visar resultaträkningen inte hur stora tillgångar eller skulder ditt företag har, det hittar du i stället i balansräkningen.

Funktionsindelad och kostnadsslagsindelad resultaträkning – vad är skillnaden?

Det finns två olika slags resultaträkningar: funktionsindelad resultaträkning och kostnadsslagsindelad resultaträkning. Kostnadsslagsindelad är absolut vanligast. Båda visar samma resultat, men redovisar kostnaderna på olika sätt.

En funktionsindelad är uppdelad efter vilken funktion kostnaderna hör till (till exempel försäljning eller administration), medan en kostnadsslagsindelad är uppdelad efter vilken typ av kostnad det är (till exempel råvaror eller personalkostnader).

Så gör du bokföringen enklare - ladda ner guiden!

Vad får jag svar på i en resultaträkning?

Genom att läsa resultaträkningen får du veta hur stora företagets intäkter och kostnader är, det vill säga om ni går med vinst eller förlust. Du får också veta hur kostnaderna är fördelade och kan ta fram olika resultatmått som ger dig en mer nyanserad bild av hur företaget går

Med hjälp av resultaträkningen kan du se vad det är som gör ett företag lönsamt eller inte.

Vilka resultatmått som är viktiga att titta på är helt beroende på bransch och hur situationen ser ut i just ditt företag.

Här är 3 exempel på resultatmått:

  1. Bruttoresultatförsäljningsintäkterna minus kostnader för sålda varor. Bruttoresultatet är särskilt intressant i företag som säljer fysiska varor eftersom det visar de direkta tillverkningskostnaderna i ett tillverkningsbolag och inköpskostnaderna i ett handelsbolag – i förhållande till försäljningspris.

  2. Rörelseresultat före räntor, skatter, av- och nedskrivningar, eller EBITDA. Detta kan till exempel hjälpa dig att jämföra hur två olika företag operativt genererar sitt resultat bortsett från finansiering och tillgångar.

  3. Resultat efter finansiella posterofta kallar man detta det ”riktiga” resultatet. Här ingår alla kostnader som är unika för just din verksamhet.

Med hjälp av resultaträkningen kan du se vad det är som gör ett företag lönsamt eller inte. Om till exempel årets resultat är negativt men resultat före avskrivningar är positivt vet du att försäljningen täcker kostnaderna för att framställa varorna, men inte räntorna på era lån och avskrivningarna på era inventarier.

Vilka nyckeltal kan jag beräkna utifrån resultaträkningen?

Med hjälp av resultaträkningen och balansräkningen kan du räkna ut så kallade nyckeltal. Nyckeltal används för att kunna jämföra olika företag med varandra även om de till exempel är olika stora.

Nyckeltal används för att kunna jämföra olika företag med varandra även om de till exempel är olika stora.

Med hjälp av resultaträkningen kan du få fram flera nyckeltal.
Här är 3 av de vanligaste:

1. Vinstmarginal 

Vinstmarginal – hur stor vinst företaget genererar i relation till omsättningen. Detta är ett av de viktigaste nyckeltalen eftersom det visar hur mycket du tjänar på det du säljer. Vinstmarginalen räknar du fram genom att ta resultat före finansiella kostnader och dela det med omsättningen.

2. Bruttomarginal

Bruttomarginal – hur stor del av bruttoresultatet som blir kvar till att täcka verksamhetens övriga omkostnader. En högre bruttomarginal gör att företaget kan behålla en större del av det man får in genom försäljningen. Med hjälp av nyckeltalet kan du över tid analysera utvecklingen av försäljningsnettot. Du räknar ut det genom att dela bruttoresultatet med omsättningen.

3. Rörelsemarginal

Rörelsemarginal – hur stor del av varje försäljningskrona blir kvar till att täcka räntor, skatt och ge vinst, efter att företagets kostnader har betalats. Kan användas för att följa företagets utveckling och jämföra företag i samma bransch. Du räknar fram rörelsemarginalen genom att ta rörelseresultatet och dela det med omsättningen.

Har ditt företag svårt med bokföringen?

För att valet av byrå ska bli lyckat är det viktigt att du funderar igenom några saker. I vår guide får du tips om hur du gör bokföring enklare och planerar din verksamhet under räkenskapsåret.

AFF-Banner-Puff-hemsida

 

Författare av detta blogginlägg:
Fredrik Mansén
Fredrik Mansén arbetar som rådgivare vid Aspias kontor i Borås.

Vart hittar du siffrorna?

Siffrorna i resultaträkningen hämtas från företagets bokföring. Intäkterna kommer från kontogrupp 3 och kostnaderna från kontogrupp 4–8.