Publish date 2023-09-11
Reading time Lästid: 3 min

Eget kapital — Hur funkar det?

En vanlig term när det kommer till redovisning är eget kapital. Här går en av Aspias rådgivare Fredrik Mansén igenom vad det egna kapitalet är för något och hur det kan användas. 

Vad är eget kapital?

Eget kapital kan förklaras som skillnaden mellan ett aktiebolags tillgångar och skulder. När företaget går med vinst eller externt kapital tillförs så ökar det egna kapitalet, medan det minskar om ägarna tar ut aktieutdelning eller när företaget går med förlust. 

Ett stort eget kapital innebär ofta att ett företag står stadigt även om sämre tider är att vänta. Om det egna kapitalet är stort i förhållande till inlånade medel anses företaget ha god kreditvärdighet. Det är därför viktigt att ett aktiebolag inte tar så stor utdelning att det äventyrar företagets ekonomiska stabilitet.

I företagets balansräkning listas det egna kapitalet på minussidan eftersom det räknas som en skuld till ägarna.

Bundet och fritt eget kapital

Det egna kapitalet kan vara både bundet och fritt. Exempel på kapital som är bundet är aktiekapital, uppskrivningsfond och reservfond. Detta är medel som inte kan användas till aktieutdelning.

Det fria kapitalet får däremot användas mer fritt, exempelvis till aktieutdelning. Det fria egna kapitalet består av summan av resultat från tidigare år (balanserat resultat), kapitaltillskott från aktieägarna samt vinst eller förlust för det senaste räkenskapsåret.  

Nystartat aktiebolag

När ett nytt privat aktiebolag startas behövs minst 25 000 kronor i aktiekapital. För publika aktiebolag gäller dock 500 000 kronor. Aktiekapitalet får sedan användas till att göra investeringar i bolaget. Se dock upp med att förbruka mer än hälften av aktiekapitalet, för i så fall behövs det upprättas en kontrollbalansräkning. Du har då 8 månader på dig att återställa det registrerade aktiekapitalet.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för insufficiens, alltså när ett företags skulder är större än tillgångarna.

Behöver du hjälp, stöd och råd vid nystart eller uppföljning av ett aktiebolag?
Vi hjälper dig hela vägen!

 

Författare av detta blogginlägg:
Fredrik Mansén
Fredrik Mansén arbetar som rådgivare vid Aspias kontor i Borås.