Publish date 2021-01-05
Reading time Lästid: 7 min

Expertskatt – vad gäller och vem kan ansöka om den lägre skatten?

Expertskatten ger utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner möjlighet att arbeta i Sverige och betala lägre skatt under de första tre åren. Här förklarar vi vad som gäller! 

Vad är expertskatt?

Utländska experter, forskare och liknande nyckelpersoner beskattas normalt på samma sätt som andra fysiska personer. Men det finns speciella regler som möjliggör skattelättnader för dessa yrkesgrupper, så kallad expertskatt. 

Expertskatten innebär att 25 procent av arbetsinkomsten är fri från skatt och sociala avgifter under de tre första åren i Sverige. För att få tillämpa expertskatt måste det alltid finnas ett positivt beslut från Forskarskattenämnden. 

25 procent av arbetsinkomsten är fri från skatt och sociala avgifter under de tre första åren i Sverige.

Vilka omfattas av skattelättnaderna?

Reglerna om skattelättnad har tillkommit för att underlätta rekryteringen av utländska experter på särskild kompetensnivå till Sverige. De personer som omfattas av skattelättnaderna är: 

 • Specialister inom tekniskt avancerad och kunskapsintensiv verksamhet 
    
 • Högt kvalificerade forskare 
 • Personer i företagsledande ställning eller andra nyckelpersoner 
    
 • Personer med en bruttolön som överstiger två prisbasbelopp per månad (se förenklingsregel längre ner i detta blogginlägg) 

Har du frågor om expertskatt eller hur ansökan går till?

Kontakta oss!

Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda?

Ett antal grundförutsättningar måste föreligga för en prövning om arbetstagaren har rätt till skattelättnad på grund av ersättningsnivå eller arbetsuppgifter och kompetens: 

 • Arbetstagaren får inte vara svensk medborgare. 
    
 • Arbetstagaren får inte ha bott eller vistats stadigvarande (i regel minst sex månader) i Sverige någon gång under de fem senaste kalenderåren före det år när arbetet här påbörjas. 
   
   
 • Vid ansökningstillfället ska avsikten vara att arbetstagarens vistelse i Sverige ska pågå i högst fem år.  
   
 • Arbetsgivaren (den som betalar ut ersättning till arbetstagaren) ska höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag med fast driftställe här.  

För arbetsgivaren medför expertskatten att underlaget för arbetsgivaravgifter reduceras.

Vad innebär det att ha expertskatt?

För arbetstagaren: 

Om Forskarskattenämnden har godkänt en ansökan om att få omfattas av reglerna undantas följande ersättningar från beskattning:

 • 25 procent av lön, arvoden eller liknande ersättningar och förmåner av arbetet
 • Ersättning för utgifter som arbetstagaren på grund av vistelsen i Sverige har haft för flyttning till eller från Sverige  
   
 • Resor mellan Sverige och hemlandet för sig själv och familjemedlemmar, dock högst två resor per person och kalenderår  
   
 • Avgifter för barns skolgång i grundskolan och gymnasieskolan  

Expertskatten kan även appliceras på för- och efterskottsbetalningar som är hänförliga till arbete då personen omfattades av expertskatt. 

För arbetsgivaren: 

För arbetsgivaren medför expertskatten att underlaget för arbetsgivaravgifter reduceras. Avgifter tas inte ut på 25 procent av lön, arvoden eller liknande ersättningar och förmåner och inte på kostnadsersättningarna som är helt skattefria för arbetstagaren. 

Hur länge gäller expertskatten?

Ett beslut om skattelättnad gäller under de fem första åren av arbetstagarens vistelse i Sverige. Det spelar alltså ingen roll för giltighetstiden när arbetstagaren faktiskt började arbeta här utan det är från vistelsens start som giltigheten räknas.  

Perioden för expertskatt utökades 1 januari 2021

Den 1 januari 2021 trädde en lagändring i kraft vilket innebar att perioden för expertskatt utökades från tre till fem år. Det innebär att de personer som påbörjar sin vistelse i Sverige efter den 1 januari 2021 där expertskatt ansöks inom tre månader (och godkänns) kan tillämpa skattelättnaden under fem år från vistelsens start.  

Vad gäller för tidigare perioder?

För att förenkla övergången till de nya reglerna fanns det även en möjlighet för dem som påbörjade sin vistelse i Sverige efter den 31 maj 2020 och som redan hade sökt expertskatt, att ansöka om en utökad expertskatteperiod. Möjligheten att få ett beslut som alltså gäller i fem år istället för tidigare tre år fanns alltså även för dem som påbörjade sin vistelse i Sverige redan efter den 31 maj 2020.

Observera att själva ansökan om förlängning till fem års skattelättnad skulle ha inkommit till Forskarskattenämnden senast den 31 mars 2021.

Förenklingsregel: skattelättnad utan prövning

Från och med den 1 januari 2012 har reglerna om expertskatt kompletterats med en förenklingsregel. Denna innebär att villkoren för den lägre beskattningen alltid ska anses vara uppfyllda om den lön och annan månatlig ersättning som arbetstagaren får överstiger två gånger prisbasbeloppet det kalenderår då arbetet påbörjas. Engångsersättningar såsom bonusar räknas alltså inte med vid denna bedömning men omfattas av den lägre beskattningen vid ett positivt beslut från Forskarskattenämnden. För inkomstår 2023 är gränsen 105 001 kronor per månad och från och med Januari 2024 så höjs gränsen till 114 601. 

Vad gäller när en person har en garanterad nettolön?

Bland utlandsanställda är det vanligt med nettolöneavtal för att garantera arbetstagaren en viss ersättning oavsett skatter och andra avgifter i det nya arbetslandet. För att en person med nettolöneavtal ska kvalificera för expertskatt baserat på ersättningsnivån bör dennes nettolön uppgå till minst samma belopp som nettolönen för en person som har bruttolöneavtal. Det innebär att man behöver ta hänsyn till skattelättnaderna vid prövningen av om en arbetstagare med nettolön har rätt till expertskatt, dvs i bruttoberäkningen (omvandlingen från garanterad nettolön till svensk bruttolön) ska expertskatten beaktas.

Ansökan måste göras senast tre månader efter det att arbetstagaren började arbeta i Sverige.

Hur går ansökan om expertskatt till?

Ansökan skickas till Forskarskattenämnden. Både arbetstagare och arbetsgivare kan ansöka om skattelättnad för arbetstagaren. Ansökan ska ha kommit in till Forskarskattenämnden senast tre månader efter det att arbetstagaren började arbeta i Sverige. En ansökan som kommit in för sent avvisas av nämnden.

Vi kan hjälpa till!

Har ni frågor eller funderingar kring vilka som kan kvalificera för expertskatt eller hur ansökan går till? Kontakta oss så kan vi hjälpa till! 

Click me