Publish date 2021-10-29
Reading time Lästid: 6 min

Forskningsavdrag – så mycket kan företag spara!

Investerar ert företag i innovation? Då kan ni få sänkta arbetsgivaravgifter för personer som arbetar inom forskning och utveckling (FoU) med hjälp av forskningsavdraget. Från 1 juli 2021 gäller dessutom nya regler. Här förklarar vi vilka företag som får göra forskningsavdrag och hur mycket pengar ni kan spara!

Vad innebär forskningsavdraget?

Sedan 2014 kan arbetsgivare göra avdrag från arbetsgivaravgifter med 10 procent av avgiftsunderlaget (lön och annan avgiftspliktig ersättning) för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU). Forskningsavdraget är tillgängligt för både svenska och utländska företag som betalar svenska arbetsgivaravgifter.

Från och med 1 Juli 2021 gäller nya regler kopplat till nedsättning för personer som arbetar inom forskning och utveckling (FoU).

Vad säger de nya reglerna?

Gränsen för det totala avdraget som kan göras för samtliga personer som arbetar med forskning och utveckling i samma koncern höjs nu från 450 000 kr per månad till 600 000 kr per månad. Precis som innan så gäller avdragstaket per kalendermånad, vilket innebär att hela eller delar av bidraget inte kan sparas till senare månader.

Nu behöver den anställde endast jobba med forskning eller utveckling på halvtid.

Tidigare så krävdes det att den anställde skulle arbeta med forskning eller utveckling under minst 75 % av sin faktiska arbetstid, och med ett minimum på 15 timmar per månad. Nu ändras arbetstidskravet till att den anställde endast behöver arbeta med forskning eller utveckling på halvtid, 50 %, av sin faktiska arbetstid, dock fortfarande med ett minimum om 15 timmar per månad.

Forskningsavdraget får tillämpas retroaktivt

Om du som arbetsgivare haft rätt till avdraget men inte utnyttjat det kan ni begära omprövning av tidigare års arbetsgivardeklarationer. Begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av sjätte året efter inkomståret. 

Vilka företag får göra forskningsavdrag?

För att ha rätt till forskningsavdrag måste företaget bedriva forskning eller utveckling i ett kommersiellt syfte. Forskningen ska avse ett systematiskt och kvalificerat arbete med att ta fram ny kunskap och utvecklingen ska avse ett systematiskt och kvalificerat arbete med att använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana.

För att ha rätt till forskningsavdrag måste företaget bedriva forskning eller utveckling i ett kommersiellt syfte.

Företaget måste bedriva forskning eller utveckling i ett kommersiellt syfte.

För vilka personer får forskningsavdraget göras?

Forskningsavdraget får göras för både anställda och uppdragstagare i alla branscher. Avdraget får då göras för personer som under en månad arbetar minst 75 procent och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid med forskning eller utveckling.

I det fall personen arbetar deltid, exempelvis 32 timmar per vecka krävs att han/hon arbetar minst 24 timmar (75 procent) per vecka i genomsnitt med forskning eller utveckling för att kvalificera för avdraget.

Hur beräknas forskningsavdraget från och med 1 april 2020?

Exempel:

För en forskare med en månadslön på 50 000 kronor betalar du som arbetsgivare normalt 15 710 kronor (31,42 procent) i arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Med forskningsavdraget blir arbetsgivaravgifterna för samma person istället 5 915 kronor per månad.

Såhär räknas det ut:

Från de egentliga arbetsgivaravgifterna görs avdrag med 9,59 procent av lönen, som i detta exempel blir 4 795 kronor. Sedan ska även den allmänna löneavgiften sättas ned med tio procentenheter av bruttolönen, vilket här blir 5 000 kronor.

I detta exempel medges alltså avdrag med totalt 9 795 kronor.
Fram till och med 31 mars 2020 beräknades avdraget med 10 procent av avgiftsunderlaget så i ovan exempel är avdraget 5 000 kr fram till och med 31 mars 2020.

Hur tar man del av forskningsavdraget?

Om ni tror att ni kan kvalificera för avdraget finns två vägar att gå:

  1. Att föredra är att skicka en förfrågan om godkännande till Skatteverket där ni redogör för samtliga omständigheter. När ni har fått ett godkännande från Skatteverket omprövar ni tidigare arbetsgivardeklarationer för att yrka avdraget .

  2. Ni kan även direkt begära omprövning av tidigare arbetsgivardeklarationer och yrka avdraget. För att Skatteverket ska kunna ta ställning till detta redogör ni samtidigt för samtliga omständigheter till varför ni bör ha rätt till avdraget.

Så kan vi hjälpa er med forskningsavdraget

Har ni frågor eller funderingar kring hur avdraget beräknas eller hur ni ska gå tillväga med förfrågan till Skatteverket? Vi finns här för att hjälpa till! Blir ni beviljade forskningsavdrag hjälper vi er med omprövning av arbetsgivardeklarationen. 

Forskningsavdrag kontakta oss

Författare av detta blogginlägg:
Jenny Rask
Jenny Rask är ansvarig för Aspias tjänsteerbjudande Expatriate Payroll – lön för utlandsanställda.