2020-03-26

Regeringen har presenterat flera åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna som covid-19 medför för företag i alla branscher. Här har vi sammanfattat förslagen och vad de innebär.

Uppdaterad 26 mars 2020
Detta blogginlägg redogör för några av de förslag om ekonomiska åtgärder som presenterats av regeringen fram till och med den 25 mars 2020.  I dagsläget saknas viss information kring hur några av åtgärderna nedan ska hanteras och administreras. Vi på Aspia och Skeppsbron Skatt bevakar utvecklingen och uppdaterar informationen löpande.


1. Rabatt på hyreskostnader för utsatta branscher

För företag inom branscher som sällanköpshandeln, hotell, restauranger och vissa andra verksamheter föreslås ett stöd som ska underlätta omförhandling av hyror. På så sätt kan de företag som har stora svårigheter på grund av virusutbrottet få möjlighet att förhandla med sin hyresvärd om en tillfällig hyressänkning.

Hur fungerar hyresrabatten?

Staten kan ta kostnaden för 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet söks av hyresvärden som även står för resterande del av hyresnedsättningen.

När börjar det gälla?

Stödet ska kunna sökas i efterhand och gäller för perioden 1 april – 30 juni, 2020.

2. Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Sänkta arbetsgivaravgifter (endast ålderspensionsavgiften, 10,21%, kommer behöva betalas) under fyra månader. Motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås genom en nedsättning av egenavgifterna.

Vilka regler gäller?

Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och omfattar den del av en månadslön som inte överskrider 25 000 kronor.

Hur mycket kan företaget spara?

Förslaget innebär en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.

När gäller det?

Träder i kraft den 6 april och gäller för perioden 1 mars-30 juni.

Läs mer på regeringens hemsida: Tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset

3. Ändrade regler om periodiseringsfonder

Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare har en utökad möjlighet att få sänkt skatt för 2019 och förbättrad likviditet.

En avsättning till periodiseringsfond betyder att en del av beskattningen (vinsten) kan skjutas upp till senare år. Det ger dock möjlighet att kvitta vinst från 2019 mot potentiella framtida underskott eller för att jämna ut resultatet över åren. Beloppet måste återföras till beskattning senast efter sex år.

Vad innebär förslaget?

De nya reglerna innebär att 100 procent (istället för 30 procent) av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. På så sätt kan många företagare få tillbaka den preliminärskatt som de betalat under 2019.

För att få tillbaka den preliminärskatt som redan betalats in för 2019 behöver egenföretagaren lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Vilka omfattas?

Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

När gäller det?

Träder i kraft 7 april 2020 och tillämpas retroaktivt för år 2019. Möjligheten att ändra preliminärskattedeklarationen för år 2019 är öppen till och med den 30 juni 2020.

Läs mer på regeringens hemsida: Skattelättnader till småföretagare genom utökad avsättning till periodiseringsfond

4. Möjlighet till anstånd att skjuta upp skatteinbetalning

För att stärka företagens likviditet föreslås möjlighet till uppskjuten inbetalning av preliminärskatt på lön, arbetsgivaravgifter och moms.

Vad innebär det?

Förslaget innebär att företag kan söka anstånd hos Skatteverket för redovisningsperioder som infaller under januari – september 2020. Skatteverket får medge anstånd för maximalt tre månaders skatteinbetalningar (för företag som redovisar moms kvartalsvis får anstånd medges för maximalt en period) under som längst ett år. Moms som betalas årsvis från och med 27 december 2019 till 17 januari 2021 omfattas också av förslaget. Enskild prövning görs av varje anståndsansökan.

Enskild prövning görs av varje anståndsansökan.

Kostar det något att få anstånd?

En särskild anståndsavgift om 0,3% av anståndsbeloppet debiteras månadsvis och ska betalas samtidigt med anståndsbeloppet. Företaget måste också betala anståndsränta som just nu uppgår till 1,25%. Avdrag medges inte för kostnaderna.

Anstånd kommer inte beviljas företag som har större skatteskulder, missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa.

När börjar det gälla?

Reglerna föreslås träda i kraft den 30 mars 2020 (8 april 2020 för moms som redovisas helårsvis) och kan tillämpas för respektive skatt retroaktivt. Det innebär att företag som betalat in skatt på sitt skattekonto under februari och mars för perioder från och med 1 januari 2020 kan få skatten återbetald.

För moms som redovisas helårsvis kan anståndet beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket.

Läs mer på regeringens hemsida: Förslag om likviditetsförstärkning via skattekontot

Kan jag ges möjlighet till anstånd innan den 30 mars?

Ja, Skatteverket har även presenterat en mer begränsad möjlighet att ansöka om anstånd innan de nya reglerna kan komma att träda i kraft, under följande förutsättningar:

  • Anstånd kan under vissa förutsättningar beviljas för den som fått tillfälliga betalningssvårigheter med direkt anledning av covid-19.

  • Enligt Skatteverket bör anstånd normalt inte beviljas för avdragen skatt och mervärdesskatt eftersom företaget förväntas ha de pengarna i kassan. Anstånd kan dock ändå komma att medges om företaget visar att det har blivit tvunget att använda pengarna till betalning av något det inte hade kunnat förutse för att mildra följderna av covid-19.

Läs mer på Skatteverket: Möjlighet till anstånd med betalning på grund av coronaviruset
Read more at the Swedish Tax Agency: Possibility to postpone payments due to the corona virus

5. Statlig lånegaranti

Regeringen uppmärksammar att det är svårt för företag som drabbats av ekonomiska svårigheter att få lån från bankerna och föreslår en företagsakut i form av en statlig lånegaranti.

Vad innebär det?

Den statliga företagsakuten tar 70 procent av risken (lånegaranti) på banklån upp till 75 miljoner (per företag). Lånegarantin ställs ut till bankerna. Företag kan alltså ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Vilka omfattas?

Lånegarantin riktar sig primärt till små och medelstora företag, men det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek.

När börjar det gälla?

Ingen tidpunkt angiven, men ansatsen är ”snarast möjligt”.

6. Korttidspermittering

Regeringen vill införa ett nytt system för korttidspermittering (även kallat korttidsarbete) som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden.

Syftet med korttidspermittering är att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten i djupa lågkonjunkturer eller som nu, vid situationer som inte har gått att förutse. Drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Hur mycket pengar kan företaget spara?

Här är ett exempel från regeringens hemsida:

Förslaget innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.

När börjar det nya systemet om korttidspermittering gälla?

Förslaget är att de nya bestämmelserna träder i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars, och kommer att gälla under 2020.

Hur kan man som företagare förbereda sig?

Du som företagare kan förbereda dig genom att se till att du har stöd för korttidspermittering i centrala och/eller lokala kollektivavtal. Om företaget inte har kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidspermittering.

Tillväxtverket kommer administrera stödet och information om hur stödet kommer göras tillgängligt presenteras på Tillväxtverkets hemsida inom kort.

Detta kan påverka Tillväxtverkets bedömning om stöd för korttidspermittering:

Om Tillväxtverket gör bedömningen att företaget agerar på ett sådant sätt, som visar att företaget inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge så har Tillväxtverket möjlighet att reglera redan beviljat stöd. Företaget bör således inte göra större aktieutdelningar och samtidigt ta del av statligt stöd för korttidsarbete.

7. Tillfälligt slopat karensavdrag

Att tillfälligt slopa karensavdraget var ett av de första förslagen som regeringen kommunicerade för att minska spridningen av covid-19. Förslaget innebär att sjukpenning ska betalas ut av staten från dag ett.

Hur fungerar det?

Den anställde får i efterhand söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även egenföretagare omfattas av förslaget.

När börjar det gälla?

Beslut om tillfälligt slopat karensavdrag tas den 19 mars och om det träder i kraft, kommer det att gälla från den 11 mars (retroaktivt) till och med den 31 maj 2020.

8. Staten tar över kostnaden för anställdas sjuklöner

Staten föreslås tillfälligt överta sjuklöneansvaret under april och maj 2020 från företagen. Sjuklön betalas alltså av staten och inte av företagen de första 14 sjukdagarna.

Vilka omfattas?

Alla egenföretagare som driver företag i aktiebolagsform omfattas av förslaget. Egenföretagare som har F-skattsedel får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

När gäller reglerna?

Under april och maj månad 2020.

Övrig info som kan vara bra att känna till

Regeringen har även föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Det innebär att den som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg.

Läs mer på regeringens hemsida: Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset

Mer läsning hos Skeppsbron Skatt:

Effekter avseende skatt och socialavgifter för anställda som bor i Danmark

Vad blir den faktiska kostnaden för anstånd?

Click me

Carl Östlund
Författare av detta blogginlägg:

Carl Östlund

Carl Östlund är skatterådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia.