Publish date 2022-02-02
Reading time Lästid: 6 min

Så hanterar du goodwill i företaget och koncernen

Goodwill är en icke-identifierbar immateriell tillgång i ett företag eller en koncern. Det är en speciell post som hanteras olika beroende på vilket regelverk som tillämpas – svenska K3 eller internationella IFRS. Aspias Marcus Johansson går igenom vad som gäller!

Vad är goodwill och när är det aktuellt att prata om?

Goodwill uppstår när en köpare förvärvar ett företag och betalar mer än vad tillgångar och skulder är värda. Säg att det finns tillgångar i företagets balansräkning på 100, men jag betalar 150, då har jag betalat för sådant som inte syns i bolaget eller företaget och en goodwill om 50 har uppstått. Det beror på att 150 är vad köparen anser att bolaget eller företaget faktiskt är värt, kanske genom att företaget befinner sig på en marknad med hög lönsamhet eller att företaget har ett känt och profilerat varumärke. Det kan exempelvis vara så att jag som köpare förväntar mig att uppnå synergieffekter efter förvärvet. Kort beskrivet är goodwill skillnaden mellan det pris som en förvärvare betalar för ett företag och värdet av de identifierbara tillgångar och skulder som det köpta företaget äger.

Hur redovisas goodwill?

Den del av förvärvspriset som inte går att hänföra till identifierbara tillgångar bokför jag som köpare i en goodwill-post i redovisningen. Goodwill ska hanteras som en immateriell anläggningstillgång, precis som exempelvis patent, varumärken eller kundregister.

Hur värderas en goodwill-post?

I svenska bolag eller företag som tillämpar K3 som redovisningsmetod skrivs goodwill normalt av löpande på fem år. Därför behöver en nedskrivningsprövning inte göras varje år, utan endast när man fått indikationer på att de ursprungliga förutsättningarna förändrats på ett negativt sätt. Det kan exempelvis vara att det har kommit in en ny konkurrent på marknaden, att försäljningen inte gått som förväntat eller att nyckelpersoner slutat i bolaget eller företaget.

I bolag eller företag som tillämpar det internationella regelverket IFRS skrivs dock inte goodwill av löpande utan det ska istället göras en nedskrivningsprövning årligen. Koncernen behöver då bedöma om värdet på goodwill-posten fortfarande ”håller”. Normalt gör man denna nedskrivningsprövning genom en diskontering av framtida kassaflöden hänförligt till goodwillposten. Med det menas att goodwill-posten hänförs till vad man tror om framtiden, exempelvis hur mycket en affär kommer att generera på x antal år i framtiden.

Det är en stor skillnad mellan K3 (löpande avskrivning av goodwill) och IFRS (ingen löpande avskrivning, däremot nedskrivningsprövning i samband med boksluten) som är viktigt att vara medveten om.

Det gäller att ha koll på skillnaden mellan koncerngoodwill, inkråmsgoodwill eller fusionsgoodwill.

Finns olika sorters goodwill?

Ja, det gör det. Koncerngoodwill är när jag redan äger ett företag och detta företag köper ett aktiebolag så att en koncern uppstår. En annan variant är att det företag jag äger inte köper själva företaget men istället köper alla tillgångar och skulder, det som kallas inkråm. Då uppkommer en inkråmsgoodwill som ska hanteras i företagets redovisning. Skillnaden är att koncerngoodwill endast ska redovisas i koncernen medan inkråmsgoodwill hanteras i företaget egen bokföring.

Dessutom finns en tredje form av goodwill – fusionsgoodwill. Om jag som ägare av en koncern slår ihop flera bolag eller företag till ett, dvs genomför en eller flera fusioner, så redovisas min goodwill inte längre på koncernnivå utan på bolags- eller företagsnivå, eftersom koncernen försvann i och med hopslagningen. Då kallas det för fusionsgoodwill eftersom den uppstod i och med fusionen. Den ska också skrivas av, men den är inte avdragsgill då den ursprungligen kommer ifrån den goodwill som redovisats i koncernen. Så det gäller att ha koll på skillnaden mellan koncerngoodwill, inkråmsgoodwill eller fusionsgoodwill.

Vad är motsatsen till goodwill?

Negativ goodwill kallas det om du får mer än vad du betalar för. De svenska reglerna säger då att vi måste dubbelkolla att vi verkligen räknat rätt. Om det fortfarande visar samma resultat så ska skillnaden redovisas som en intäkt. Negativ goodwill syns därför aldrig i balansräkningen. Det vanligaste är dock att förvärvspriset är högre än värdet av de identifierbara tillgångarna och skulder, då kallas det goodwill.

Goodwill är en intressant och speciell post som förekommer i både företag och koncerner. Immateriella tillgångar och goodwill kan vara ett komplicerat område, därför är det inte konstigt att frågor uppstår. Om du behöver hjälp med att hantera en goodwill-post i ditt företag eller koncern, tveka inte att höra av dig till Aspia så kan våra erfarna redovisningskonsulter guida dig på vägen!

      Kontakta oss!       

Författare av detta blogginlägg:
Marcus Johansson
Marcus Johansson är redovisningsspecialist och arbetar på Aspias kontor i Stockholm.