Publish date 2020-05-05
Reading time Lästid: 5 min

Leasing av bil – hanterar du momsen rätt?

Leasar du din tjänstebil? Eller driver du företag som arbetar med billeasing? Oavsett vilket så gäller det att se över hur avtalet är skrivet. Villkoren i leasingavtalet vid finansiell leasing är nämligen avgörande för hur momsen ska hanteras. Vi förklarar!

Vad är finansiell leasing?

Den vanligaste formen av billeasing är idag finansiell leasing. Finansiell leasing innebär att de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet av bilen i allt väsentligt överförs från leasinggivare till leasingtagare. Den formella äganderätten finns dock kvar hos leasinggivaren.

Redovisning av finansiell leasing

Redovisningsreglerna för finansiell leasing innebär att transaktionen redovisas enligt dess materiella innebörd, som är utlåning av pengar. Trots att ett sådant avtal formellt sett är fråga om hyra är de ekonomiska effekterna alltså snarlika de effekter som uppkommer vid ett lånefinansierat köp.

Skatteverket kan i vissa fall anse att ett finansiellt leasingavtal utgör ett avbetalningsköp.

Skatteverket anser därför att ett finansiellt leasingavtal i vissa situationer utgör ett avbetalningsköp, beroende på hur villkoren i avtalet utformats. En självständig momsmässig bedömning måste därför göras oavsett redovisningsreglerna.

När är det fråga om avbetalningsköp?

Skatteverket anser att ett avtal om finansiell leasing – momsmässigt – istället är ett avtal om försäljning av bil på avbetalning när:

  1. Det framgår av leasingavtalet att äganderätten till bilen övergår till leasingtagaren vid utgången av avtalstiden genom att leasingtagaren är tvungen att antingen köpa bilen eller anvisa en annan köpare. I detta fall finns ingen tvekan om att det är fråga om ett avbetalningsköp.

  2. Det redan vid undertecknandet av leasingavtalet är klart att utköpspriset vid leasingtidens slut är så pass lågt – i förhållande till bilens beräknade marknadsvärde – att det framstår som uppenbart för leasingtagaren att det enda ekonomiskt rationella alternativet är att överta bilen.

    I detta fall uppstår frågan om hur lågt restvärdet kan vara i förhållande till det beräknade marknadsvärdet för att det fortfarande ska ses som leasing och inte ett avbetalningsköp. Här finns inget tydligt svar i form av procentsats eller liknande utan en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Villkoren i leasingavtalet vid finansiell leasing är avgörande för hur momsen ska hanteras.

Hur påverkas momsen vid ett avbetalningsköp?

Om ett avtal anses avse ett avbetalningsköp istället för leasing har det momsmässig betydelse för både leasinggivaren och leasingtagaren.
För leasinggivaren medför detta i praktiken att hela momsen ska redovisas i samband med leveransen av bilen, det vill säga inte som tidigare proportioneras ut i samband med att leasingavgifterna faktureras.

För leasingtagaren påverkar detta avdragsrätten för moms. Vid exempelvis hyra av personbilar finns idag möjligheten att dra av halva momsen på leasingavgiften (om bilen körts minst 100/mil per år i den momspliktiga verksamheten) medan ett inköp av en personbil kan aktualisera avdragsförbudet för inköp av personbilar.

Behöver ni hjälp med momshanteringen?

Kontakta oss!

Se över leasingavtal och momshanteringen

Det är därför oerhört viktigt att både företag som bedriver uthyrning av bilar och företag som leasar bilar till sin verksamhet ser över sina leasingavtal och sin momshantering. Genom att säkerställa att momsen hanteras rätt undviker ni eventuella straffavgifter som kan förekomma om momsen hanteras felaktigt. Även i de fall momsen hanterats felaktigt är det viktigt att rättelse görs innan Skatteverket upptäcker felet.

Genom att säkerställa att momsen hanteras rätt undviker du eventuella straffavgifter.

Vår bedömning är att restvärdet måste vara betydligt lägre än det beräknade marknadsvärdet för att det ska bli fråga om att se ett avtal om finansiell leasing som ett avbetalningsköp. Framgår det däremot av avtalet att leasingtagaren är tvungen att köpa bilen eller anvisa en annan köpare måste detta hanteras som ett avbetalningsköp momsmässigt.

Hör gärna av er till oss om ni berörs av detta och behöver hjälp med momshanteringen.

Kontaktpersoner Skeppsbron Skatt moms

Författare av detta blogginlägg:
Manuela Vulic
Manuela Vulic är skatterådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Hon har särskilt fokus på frågor inom moms, tull och punktskatter.