Publish date 2023-02-22
Reading time Lästid: 4 min

Pensionspolicy, behövs det i mindre företag?

Har ni en pensionspolicy, när uppdaterade ni den i så fall senast? Vet ni när den används och av vem?

Därför är det bra att ha en pensionspolicy på plats

En pensionspolicy är ett bra verktyg för att synliggöra de anställdas pensions- och försäkringsförmåner och kan bidra till att attrahera och behålla rätt kompetens i företaget.

Vid rekrytering kan det vara viktigt med en tydligt formulerad pensionspolicy för att tilltänka medarbetare på ett enkelt sätt ska kunna avgöra konkurrenskraften i ert erbjudande. Policyn är även viktig i det löpande arbetet som när ny personal ska ta över företagets hantering av tjänstepension. Finns det ingen policy är det svårt för nästa medarbetare att veta hur pensionerna ska hanteras och risken för att göra fel är stor, vilket kan det bli dyrt

Pensionspolicyn utgör ett regelverk för företagets tjänstepensioner och ska även fungera som en vägvisare vid eventuella oklarheter eller meningsskiljaktigheter. En bra pensionspolicy ska helt enkelt alltid gå att falla tillbaka på rörande frågor om tjänstepension. Den gör det också enklare att undvika individuella speciallösningar som kan ställa till en hel del administrativa bekymmer.

Att tänka på vid upprättandet av en pensionspolicy

När det är dags att upprätta en pensionspolicy behöver ni utgå ifrån om företaget är anslutet till ett kollektivavtal eller inte. Har företaget tecknat kollektivavtal kan fokus ligga på vad ni erbjuder utöver det som kollektivavtalats, exempelvis pensionspremier efter 65, alternativ ITP, löneväxling och frivilliga gruppförsäkringar. Det är också viktigt att utgå ifrån det egna företagets förutsättningar då vikten av en bra tjänstepension kan skilja sig mycket mellan branscher och personalkategorier.

Flytträtt regleras till viss del via lagstiftning, men i de fall det är upp till arbetsgivaren (ägaren av försäkringen) att bestämma, bör företaget i sin pensionspolicy beskriva hur de ställer sig till flytt av tjänstepensioner. Fundera även på hur företaget ställer sig till att överlåta pensionsförsäkringar till tidigare anställda. Såvida inte individen haft bestämmande inflytande i företaget (fåmansföretag) ska värdet av en tjänstepension inte vara föremål för eventuell bodelning, tar däremot individen över försäkringen privat ska den tas med.

Omfattas ni inte av kollektivavtal behöver ni följa lagar och regler, men därutöver är ni fria att bestämma vilka förmåner ni vill erbjuda era anställda. Utöver de punkter som kollektivanslutna arbetsgivare kan skriva in bör ni även ange för vilka anställda policyn ska gälla och hur ni definierar pensionsmedförande lön. En vanligt förekommande definition är att multiplicera månadslönen med 12,2 och addera föregående års utbetalda bonus.

I pensionspolicyn specificeras vilka försäkringsskydd de anställda omfattas av och vilka valmöjligheter varje anställd har. Vidare bör ni beskriva vad som händer om den anställde av olika anledningar inte kan arbeta. Betalar ni sjuklön mellan dag 15 och 90? Sjuklön betalas av kollektivanslutna arbetsgivare och kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan, en förmån som även arbetsgivare utan kollektivavtal kan överväga att ge sina anställda. Erbjuder ni dessutom kompensation vid föräldraledighet kan ni med fördel skriva in det i er pensionspolicy då det innebär en konkurrensfördel.

Fördelar med att ta hjälp av en oberoende part

Många försäkringbolag och förmedlare bistår vid upprättandet av en pensionspolicy när de säljer försäkringar. Vill ni som arbetsgivare däremot få stöd av en oberoende part, eller kanske hjälp med en workshop om hur tjänstepensionen kan bli ett verktyg i jakten på kompetens utifrån era förutsättningar, är ni välkomna att kontakta oss på Aspia och Skeppsbron Skatt.

Författare av detta blogginlägg:
Sara Sälde
Sara ger råd till arbetsgivare om hur ni kan använda tjänstepension som ett medel för att attrahera och behålla duktiga medarbetare. Sara stöttar även arbetsgivare i hantering av pensionsstiftelser, pensionspolicys och pensionsrelaterade skatte- och redovisningsfrågor.