Publish date 2019-12-18
Reading time Lästid: 2 min

Styrelsearvode beskattas fortsatt som inkomst av tjänst

Styrelsearvode ska även i fortsättningen beskattas hos styrelseledamoten personligen och som inkomst av tjänst. Detta meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en dom den 16 december. Endast enstaka styrelseuppdrag som är tidsbegränsade och specifika får faktureras via eget bolag.

Många har väntat med spänning på domen i målet mellan en advokat och Skatteverket som rör beskattning av styrelsearvode. Frågan i målet, som hamnade hos HFD i somras, gällde om advokatens arvode som styrelseordförande skulle ses som inkomst av tjänst för advokaten eller som inkomst av näringsverksamhet (tas upp som intäkt i advokatens bolag, tillika fakturautställande bolag).

Styrelsearvode ska tas upp som lön och beskattas därefter.

HFD beslutade att arvodet ska tas upp som inkomst av tjänst, det vill säga advokaten ska ta upp hela styrelsearvodet som lön och beskattas därefter.

Bakgrund – beskattning av styrelsearvode

I ett ställningstagande 2009 ansåg Skatteverket att om det löpande fanns minst tre styrelseuppdrag kunde styrelsearbete utgöra inkomst av näringsverksamhet, under förutsättning att uppdragen inte var hänförliga till eget eller av närstående ägda bolag. Detta gjorde att många styrelseledamöter fakturerade sina styrelsearvoden via egna bolag.

Under sommaren 2017 fastställde HFD Skatterättsnämndens förhandsbesked att styrelsearvode skulle beskattas som inkomst av tjänst. HFD:s avgörande innebar att det inte längre gick att fakturera styrelsearvode via ett eget bolag med stöd av Skatteverkets ställningstagande från 2009. Fakturerade styrelsearvoden skulle istället behandlas som inkomst av tjänst samt utgöra underlag för arbetsgivaravgifter.

Endast enstaka styrelseuppdrag som är tidsbegränsade och specifika får faktureras via eget bolag.

I juni 2019 meddelade HFD att frågan om hur styrelsearvoden ska beskattas skulle prövas på nytt. Denna gång i plenum, vilket innebär att samtliga justitieråd deltar. Att ta upp ett mål i plenum sker endast vid tillfällen då praxis eventuellt ska ändras. Det gav många förhoppningar om att praxis skulle komma att ändras. Men så blev alltså inte fallet.

Författare av detta blogginlägg:
Mikael Westin
Mikael Westin är skatterådgivare på Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Han är specialiserad på inkomstskatt kopplat till ägarledda företag och dess ägare.