Publish date 2024-05-13
Reading time Lästid: 4 min

Redo för CSRD? 5 steg för ett lyckat hållbarhetsarbete

Från och med 2024 ökar kraven på hållbarhetsrapportering i och med att det tidigare hållbarhetsdirektivet NFRD ersätts av EU:s nya direktiv CSRD. Det nya direktivet kommer ställa högre krav på hållbarhetsrapportering och omfatta ett betydligt större antal företag än tidigare direktiv (läs mer om direktivet här). Det är därför viktigt att redan nu börja lägga grunden och förbereda sig för CSRD.

Att implementera en hållbarhetsrapportering kan vara ett resurskrävande och komplext arbete som involverar och påverkar många olika delar av verksamheten och leverantörskedjan. Från ansvarsfördelning och projektledning till insamling och strukturering av tillförlitliga data. I denna artikel presenteras Aspias femstegsprocess för implementering av hållbarhetsrapportering.

En femstegsprocess för hållbarhet som passar företag i alla storlekar

När Aspia hjälper företag att implementera en hållbarhetsrapportering används en femstegsprocess, som säkerställer att grunden för hållbarhetsarbetet finns på plats och därifrån kan anpassas till organisationens specifika förutsättningar. Processen går att applicera på företag i alla storlekar, oavsett om de redan omfattas eller förbereder sig för att i framtiden omfattas av CSRD. De fem stegen är följande:

1. Prioritera

Processens första steg har två olika upplägg beroende på om företaget träffas av CSRD eller inte. För små och medelstora företag som inte direkt omfattas av CSRD görs en enkel väsentlighetsanalys, en intressentanalys och en klimatberäkning för att identifiera vilka av FN:s globala mål som är särskilt relevanta och bör prioriteras. I detta skede introduceras Aspias ledningssystem Acture, vårt aktivitetsbaserade system för effektivt hållbarhetsarbete.

För större företag som omfattas av CSRD görs en dubbel väsentlighetsanalys utifrån de tolv ESRS-standarderna. Genom workshops identifieras värdekedjan, viktiga intressenter och potentiellt väsentliga områden, utifrån både konsekventiell och finansiell väsentlighet, som sedan presenteras och diskuteras tillsammans med styrelse och ledning. Till sist identifieras eventuella data-gap som behöver fyllas och en handlingsplan för CSRD-efterlevnad sätts upp.

2. Planera

I planera-steget läggs hållbarhetsstrategi och ambitionsnivå utifrån de tre ESG-faktorerna (Environment, Social, Governance). Utifrån det kan åtgärder för att eliminera eventuella gap som kom fram i första steget identifieras och aktiviteter, mål, datainsamling och policys implementeras. I detta steg sätts en hållbarhetsplan upp i Acture med lång -och kortsiktiga mål, mätbara KPI:er och nyckeltal.

3. Engagera

I det tredje steget riktas fokus mot medarbetarna, eftersom de är nyckeln till hållbar utveckling. Målet med engagera-steget är att, genom utbildningar och workshops, öka den interna kunskapen om hållbarhet, varför det prioriteras och vilka väsentlighetsområden som är relevanta att fokusera på. Slutligen diskuteras det hur alla medarbetare kan bidra utifrån sina olika roller och kompetenser.

4. Rapportera

I det näst sista steget är det dags för upprättandet av hållbarhetsrapporten, oavsett om den är lagstadgad enligt CSRD och ESRS-standarderna eller frivillig. Frivilliga hållbarhetsrapporter kan på ett effektivt och säkert sätt upprättas direkt i vårt ledningssystem.

5. Utvärdera

Slutligen är det dags för utvärdera-steget, som syftar till att skapa kontinuitet i hållbarhetsarbetet och se till så att arbetet fortgår och implementeras i hela organisationen. Genom workshops följs uppsatta mål upp, ansvarsfördelning ses över för att säkerställa att nödvändiga resurser finns på plats och nya krav och förändringar som kan påverka företaget lyfts fram. Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fortsatt hållbarhetsarbete.

Ta del av det inspelade webbinariet här!
Författare av detta blogginlägg:
Therese Svensk
Therese Svensk är Senior Hållbarhetskonsult på Aspia och utgår från kontoret i Stockholm.