Publish date 2022-08-26
Reading time Lästid: 5 min

Lönekartläggning – vad, hur och varför?

Löneskillnader får inte baseras på om du är man eller kvinna. Därför måste alla arbetsgivare varje år göra en så kallad lönekartläggning. Idag berättar Mikaela Walter på Aspia allt du behöver veta på ämnet.

Vad är en lönekartläggning?

I en lönekartläggning ser du som arbetsgivare över vilka olika befattningar som finns på arbetsplatsen samt vilka av dem som är kravmässigt lika eller likvärdiga. Ni jämför även mansdominerade och könsneutrala befattningar med kvinnodominerade befattningar där kraven är högre men lönen lägre.

Baserat på denna kartläggning kan ni identifiera eventuella löneskillnader och analysera vad dessa kan bero på. En löneskillnad som kan förklaras med könsneutrala argument ses dock som saklig.

Syftet med lönekartläggningen?

Syftet med en lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.  Arbetsgivare har en skyldighet att arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet kallas i Diskrimineringslagen för aktiva åtgärder. Lönekartläggning är ett exempel på en sådan aktiv åtgärd.

Guide: Så gör ni en lönekartläggning – steg för steg

Hur ofta måste man göra en lönekartläggning och när?

Varje år, men det spelar ingen roll när på året.

Olika krav beroende på företagets storlek?

Från och med den 1 januari 2017 ska alla företag årligen genomföra en lönekartläggning. Kraven på hur dokumentationen ska se ut beror på hur många anställda bolaget har. För arbetsgivare med mer än 10 anställda så ska dokumentationen vara skriftlig.

Har ni mer än 10 anställda? Då ska lönekartläggningen vara skriftligt dokumenterad.

Vad ska dokumentationen innehålla?

  • Redovisning av resultatet från kartläggningen och analysen.

  • Redovisning av vad som behöver göras för att åtgärda identifierade osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

  • Beräkning av kostnader och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

  • Utvärdering av hur föregående års planering genomförts.

  • Redogörelse för hur arbetsgivaren samverkat med berörda parter under lönekartläggningen.

Vad händer om man inte har gjort en lönekartläggning?

På uppdrag av regeringen utför DO (Diskrimineringsombudsmannen) årligen granskningar i form av stickprov på enskilda arbetsgivare. DO begär in skriftlig dokumentation från utvald arbetsgivare. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla efterfrågad information. Kan man inte uppvisa godkänd dokumentation kan företaget förläggas att vid vite fullgöra sina skyldigheter.

Guide: Så gör ni en lönekartläggning – steg för steg

Fördelar med att göra en lönekartläggning?

Det finns flera fördelar med att göra en lönekartläggning. Arbetet med lönekartläggning synliggör och tydliggör organisationens lönepolitik, vilket i sin tur skapar förståelse för olika roller och ansvar i organisationen.

En lönekartläggning kan användas som stöd i rekryteringsprocesser.

En lönekartläggning kan i förlängningen användas som stöd i rekryteringsfaser då arbetsgivaren har lättare att erbjuda och sätta rätt ingångslöner. En organisation med god kunskap och insyn i sitt löneläge skapar tilltro bland sina medarbetare vilket ökar sannolikheten för att medarbetaren stannar. Ett attraktivt löneläge är ett uppenbart starkt verktyg i arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket.

5 tips till dig som ska göra en lönekartläggning:

  1. Lägg mycket tid på förarbetet – vilka aktörer ska vara med, hur ska det genomföras, hur ska arbetet kommuniceras, etc.

  2. Var noga med att upprätta en tidplan för ditt arbete – det tar nästan alltid längre tid än vad ni räknar med.

  3. Om möjligt så ta bort namnen på de anställda i underlagen. På så vis minskar risken för att individen påverkar resultatet av gruppens arbetsvärdering.

  4. Börja alltid med att analysera de grupper som innehar lika arbete innan ni går vidare till grupperna med likvärdigt arbete.

  5. Dokumentera processen under arbetets gång. Arbetet följer sällan en rak linje och i efterhand kan det vara svårt att minnas vad som uppkom och hur ni löste det.

Lönekartläggning