Publish date 2021-01-13
Reading time Lästid: 5 min

Så förändras skattereglerna vid tillfälligt arbete i Sverige

Genom att införa ett så kallat ”ekonomiskt arbetsgivarbegrepp” förändrar regeringen hur personer som arbetar tillfälligt i Sverige ska beskattas från och med 1 januari 2021. Bland annat innebär de nya reglerna att utländska företag som utfört arbete i Sverige ska vara godkända för F-skatt för att få full betalning direkt. Här redogör vi för vad som gäller.

Vad innebär ”ekonomiskt arbetsgivarbegrepp”?

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp innebär att det företag som betalar den anställdes lön inte nödvändigtvis anses vara arbetsgivaren. Det som avgör om arbetstagaren ska beskattas och var är snarare vem denne utför arbetet för.

Vad är syftet med att införa det ekonomiska arbetsgivarbegreppet?

Syftet med lagförändringen och införandet av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet är att göra reglerna på arbetsmarknaden mer konkurrensneutrala.

Tidigare kunde en arbetstagare inhyrd från ett utländskt bolag som saknade fast driftställe i Sverige och vistelsen inte översteg 183 dagar under en tolvmånadersperiod undantas från beskattning i Sverige, till skillnad mot en arbetstagare som är anställd av ett företag i Sverige. De nya reglerna kommer göra att fler utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige blir skattskyldiga här.

Fler utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige blir skattskyldiga här.

Hur förändras skattereglerna när man inför ekonomiskt arbetsgivarbegrepp?

Om en anställd hyrs ut eller ställs till förfogande för att utföra arbete i en verksamhet i Sverige kan skattskyldighet för arbetsinkomst uppkomma redan från första arbetsdagen.

Enligt de nya reglerna ska det ekonomiska arbetsgivarbegreppet inte tillämpas vid kortare arbetsperioder om högst 15 arbetsdagar följd, och sammanlagt högst 45 arbetsdagar under ett kalenderår.

Den formella arbetsgivaren, det vill säga det utländska företaget, måste registrera sig som arbetsgivare i Sverige och innehålla preliminärskatt om 30% samt eventuellt betala sociala avgifter på månatlig basis.

För att få full betalning direkt för arbete utfört i Sverige måste det utländska företaget även registrera sig för F-skatt hos Skatteverket. Om det utländska företaget saknar F-skattebevis, ska beställaren (det svenska företaget) göra skatteavdrag med 30 procent på fakturabeloppet. (Se längre ner i detta blogginlägg kring det svenska företagets skyldigheter.)

Skatten hamnar då på det utländska företaget skattekonto och utbetalas helt eller delvis beroende på Skatteverkets bedömning om det finns ett fast driftställe i Sverige eller inte. Det kan därmed uppstå en cash-flow problematik om det utländska bolaget inte är registrerad för F-skatt och ska fakturera svenska bolag för arbete utfört i Sverige.

Det som avgör om arbetstagaren ska beskattas och var är vem denne utför arbetet för.

Vilka faktorer avgör om personen har ekonomisk arbetsgivare i Sverige?

De länder som tillämpat det ekonomiska arbetsgivarbegreppet sedan tidigare har lite olika sätt att bedöma om personen har ekonomisk arbetsgivare i landet. I Sverige görs bedömningen genom att titta på faktorer såsom: kontroll och ledning, vem som står för arbetsredskap och material, beslutar om arbetsschema och semester, och om kostnaden för den anställdes lön faktureras från den formella arbetsgivaren till den där arbetet utförs i Sverige.

Vem ansvarar för att de nya reglerna efterföljs?

De nya reglerna ställer högre krav på arbetsgivare att ha en process för att identifiera vilka medarbetare som befinner sig i Sverige och hur mycket tid som tillbringas här.

Förutom införandet av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet innebär den nya lagen följande ansvar:

  • Skyldighet för svenska företag att kontrollera om det utländska företaget man anlitat för arbete i Sverige är registrerat hos Skatteverket och godkänt för F-skatt.

    Är företaget inte godkänt för F-skatt är det svenska företaget (utbetalaren) skyldigt att göra skatteavdrag med 30 procent på betalningen.

    Detta ska rapporteras via det svenska företagets AGI (arbetsgivardeklaration på individnivå).

  • Utländskt företag som bedriver viss verksamhet i Sverige ska lämna särskilda uppgifter för bedömning av deras skattskyldighet i Sverige.

    Denna information ska lämnas årligen till Skatteverket vid samma tidpunkt som ett svenskt bolag eller ett utländskt bolag med fast driftställe lämnar sin årliga inkomstdeklaration.

    Detta ger Skatteverket möjlighet att årligen analysera ett utländskt bolags aktivitet i Sverige för att ta ställning till om det finns ett fast driftställe i Sverige eller inte.

Lön för utlandsanställda – ta hjälp av våra specialister

Vi hjälper dig med allt du behöver inom Expatriate Payroll. Från rådgivning till netto- till bruttoberäkningar, beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter och rapportering till Skatteverket. Vill du ha hjälp med att få ordning på processer och rutiner för hantering av era expatriater så hjälper vi er med det också.

Click me