Publish date 2020-04-02
Reading time Lästid: 3 min

Personligt betalningsansvar vid anstånd – vad gäller?

Skatteverket kommer inte kräva företrädaransvar när anstånd beviljats med betalning av preliminärskatt på lön, arbetsgivaravgift och moms på grund av covid-19. Det innebär att bolagsföreträdare i dessa fall inte blir personligt ansvariga för företagets skatteskulder.

Vad är företrädaransvar?

Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller grovt oaktsamt har låtit bli att betala in skatter eller sociala avgifter i rätt tid, kan denna bli personligt betalningsansvarig genom det så kallade företrädaransvaret.

Företrädaransvar vid anstånd – detta gäller normalt

Enligt de vanliga reglerna gäller att om ett bolag beviljas anstånd innan den ursprungliga förfallodagen kan Skatteverket inte ansöka om företrädaransvar under anståndstiden. Detta eftersom förfallodagen har skjutits upp i och med det beviljade anståndet.

Skatteverket kan dock ansöka om företrädaransvar om ett bolag inte har betalat den skatt eller avgift som denne fått anstånd för när den nya förfallodagen har passerat. Skatteverket kan även ansöka om företrädaransvar i de fall ett bolag beviljas anstånd efter den ursprungliga förfallodagen.

Företrädaransvar vid anstånd – detta gäller på grund av covid-19

Eftersom många företag drabbas hårt ekonomiskt på grund av coronaviruset har regeringen föreslagit en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning av preliminärskatt på lön, arbetsgivaravgifter och moms. Enligt de tillfälliga reglerna ska anstånd som huvudregel beviljas och enbart nekas om det finns särskilda skäl som talar emot.

Till skillnad mot vid den vanliga tillämpningen av reglerna så kommer Skatteverket inte ansöka om företrädaransvar när det gäller skatter och avgifter som omfattas av ett tillfälligt anstånd på grund av covid-19. Vidare kommer de inte ansöka om företrädaransvar när det gäller anståndsavgiften som ska betalas om anståndet har beviljats.

Detta gäller oavsett om anstånd har sökts innan eller efter den ursprungliga förfallodagen eftersom Skatteverket är av uppfattningen att varken uppsåt eller grov oaktsamhet kan föreligga i dessa fall av anstånd.

Undantag kan förekomma trots covid-19

Observera dock att om någon utnyttjar möjligheterna till att medges anstånd på grund av covid-19, helt i strid med syftet med bestämmelserna, kan det dock i ”enstaka och mycket specifika fall” bli aktuellt att ansöka om företrädaransvar mot en företrädare som agerat uppsåtligt.

Skatterådgivning

Författare av detta blogginlägg:
Louise Lindefelt
Louise Lindefelt är skatte- och legalkonsult vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Hon har särskilt fokus på inkomstskattefrågor och legalfrågor för ägarledda företag och tillväxtföretag.