Publish date 2022-04-20
Reading time Lästid: 6 min

Gåvor till Ukraina - skattereduktion eller avdragsförbud?

Många privatpersoner och företag vill ge gåvor och bidrag till ideella organisationer för att hjälpa folket i Ukraina. Med anledning av gåvan kan det finnas möjlighet för en privatperson att få skattereduktion. Som företag blir gåvan dock normalt sett en ej avdragsgill kostnad. Nedan reder vi ut vad som gäller för privatpersoner och företag, inklusive fåmansföretag.

Vad innebär skattereduktion?

En skattereduktion innebär att skatten minskas med det belopp du får i skattereduktion. För skattereduktioner då gåva lämnats till ideella organisationer medges dessa automatiskt i samband med beslut om slutlig skatt. Det är bara privatpersoner som har rätt till skattereduktion för gåvor.

Ge gåvor som privatperson

Om du som privatperson ger en gåva till en ideell organisation kan du ha rätt till skattereduktion med 25 % av gåvobeloppet. För inkomståret 2022 finns det ett tak om 3 000 kr per år, det vill säga motsvarande gåvor om 12 000 kr.

För att du som privatperson ska få en skattereduktion krävs det följande:

 • Att du vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år
 • Att du ger minst 200 kr till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle
 • Att du skänker minst 2 000 kr under året (till en eller flera godkända gåvomottagare)
 • Att du har gett gåvan till en i förväg godkänd gåvomottagare (se listan här)
  eller 
  att du ska ta upp en förmån då din arbetsgivare har gett en penninggåva för din räkning (se nedan)
 • eller
  att du fått ett nettolöneavdrag då din arbetsgivare har gett en penninggåva för din räkning (se nedan)

Låt våra experter hjälpa dig med dina skattefrågor och din deklaration

Läs mer

Arbetsgivare ger gåva för arbetstagares räkning

Om din arbetsgivare har gett en penninggåva till en godkänd gåvomottagare för din räkning får du som anställd en skattepliktig förmån och har rätt till skattereduktion på samma sätt som om gåvan hade lämnats av dig själv. Du beskattas alltså för gåvans värde men får också rätt till skattereduktion. Din arbetsgivare ska dra av skatt och betala arbetsgivaravgifter på gåvans värde. Arbetsgivaren får dock göra avdrag för gåvan som en lönekostnad.

Om din arbetsgivare har gett en penninggåva till en godkänd gåvomottagare för din räkning och arbetsgivaren istället har gjort ett så kallat nettolöneavdrag, det vill säga att en summa motsvarande penninggåvan dragits från din lön efter skatt, har du också rätt till skattereduktion. Det uppstår inga övriga skattekonsekvenser för dig som anställd eller din arbetsgivare. Du har rätt till skattereduktion och utdelningen utgör underlaget för skattereduktionen. Om du som aktieägare i ett fåmansföretag däremot ger bort din rätt till utdelning innan bolagsstämman till en godkänd gåvomottagare blir du inte beskattad för utdelningen.

Här kan du läsa mer om avdrag som du som företagare inte vill missa!

De momsmässiga konsekvenserna vid givande av gåva

När ett företag lämnar en gåva i form av en vara eller tjänst, för vilken momsavdrag gjorts vid inköpet, föranleder detta en skyldighet för företaget att redovisa ett momspliktigt uttag i momsdeklarationen. En pengagåva påverkar däremot som regel inte momsredovisningen.

Utgörs gåvan av varor ska moms på uttaget vanligtvis beräknas på varans inköpspris, eller om ett sådant pris saknas, självkostnads­priset för varan vid tidpunkten för uttaget. Kan man visa att gällande marknadsvärde för varan är lägre än inköpspriset eller självkostnadspriset kan momsen istället beräknas på marknadsvärdet.

Om gåvan istället är en tjänst ska moms på uttaget beräknas på kostnaden för att utföra tjänsten vid tidpunkten för uttaget, dvs. självkostnadspriset. Det är den momssats som gäller för den vara eller tjänst som doneras som ska användas vid beräkning av momsbeloppet på uttaget. Moms på uttag är inte avdragsgill momsmässigt och blir därför en kostnad för företaget.

För att avdragsrätt ska föreligga vid inköp av varor och tjänster ska inköpen ha gjorts för att användas i momspliktig verksamhet. Vet man i förväg att de varor eller tjänster som förvärvas ska lämnas i gåva, dvs. att de inte kommer att användas i momspliktig verksamhet, får avdrag generellt inte göras för den ingående momsen på inköpen. Ges däremot gåvorna bort i marknadsföringssyfte, och detta syfte kan påvisas, kan avdragsrätt för ingående moms på de inköpta varorna och tjänsterna föreligga. Så skulle vara fallet om företaget kan visa att det får goodwill genom att det syns i tex. press, på sociala medier etc, att företaget har donerat gåvorna till en ideell förening som skickat gåvorna vidare till tex. Ukraina. Det är dock viktigt att man kan visa att den goodwill/den marknadsföring man får genom att skänka gåvorna står i proportion till gåvornas värde, annars riskerar man att endast en del av gåvovärdet kan kopplas till goodwill och resterande del blir då en ren gåva.

skatt_kontakt kopiera

      Kontakta oss!       

Författare av detta blogginlägg:
Amanda Tjernström
Amanda Tjernström är skatterådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia.