Publish date 2021-01-28
Reading time Lästid: 4 min

Då går du miste om investeraravdraget

Avdrag för investeringar i mindre företag – det så kallade investeraravdraget – kommer inte vara möjligt för investeringar gjorda mellan perioden 1 januari 2020 – 31 juli 2020. Här förklarar vi vad som gäller.

Vad är investeraravdraget?

Investeraravdraget är ett avdrag som fysiska personer och dödsbon får göra om man har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission. Investeraravdraget får uppgå till hälften av köpeskillingen för andelarna och kan erhållas under året man förvärvar andelarna – det vill säga betalningsåret – eller året därpå.

En person kan få investeraravdrag med upp till 650000 kronor per år.

Hur mycket kan man få i investeraravdrag?

En person kan få avdrag med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar förvärv av andelar för en köpeskilling om 1 300 000 kronor. Detta innebär att det maximala underlag en person kan få investeraravdrag för under ett beskattningsår, är totalt 1 300 000 kronor oavsett hur många företag man har investerat i.

Exempel:
A köper aktier i Y AB för 50 000 kr. Investeraravdragets storlek uppgår till 25 000 kr, vilket då ger en skattereduktion på 7 500 kr (25 000 kr x 30%). Begäran om investeraravdraget görs på Skatteverkets blankett K11.

Avdrag för investeringar gjorda under 2020

Investeraravdraget är ett statligt stöd som har godkänts av Europeiska kommissionen fram till och med den 31 december 2019. Eftersom godkännandet löpte ut den 31 december 2019 saknade Sverige ett godkännande från Europeiska kommissionen under perioden 1 januari 2020 till 31 juli 2020. Detta innebär att Skatteverket inte kan godkänna avdrag för investeringar gjorda under denna period.

Det är inte möjligt att få investeraravdrag för investeringar gjorda mellan perioden 1 januari 2020 - 31 juli 2020.

Reglerna för investeraravdrag har uppdaterats så att ett godkännande från Europeiska kommissionen inte längre är nödvändigt. I deklarationen för beskattningsår 2020 (inlämning 2021) kan man därför göra avdrag för investeringar gjorda efter den 31 juli 2020. Ett flertal villkor behöver dock vara uppfyllda!

Vilka villkor behöver vara uppfyllda för att få investeraravdrag?

För att man ska få göra investeraravdraget måste ett flertal villkor vara uppfyllda. Nedan följer några exempel på villkor:

Investeraren…

  • ska vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna,

  • ska ha betalat andelarna kontant (med andra ord ger exempelvis apportemission inte rätt till avdrag),

  • får inte ha ägt aktier i företaget eller i ett annat företag inom samma koncern (gäller även investerarens närstående). Med andra ord medges inte avdrag för en investerare som äger – eller har en närstående som äger – aktier i ett företag som denne sedan förvärvar nya aktier i genom nyemission.

Företaget…

  • ska vara svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening eller utländskt bolag som motsvarar svenskt aktiebolag eller ekonomisk förening inom EES eller i en stat där Sverige har ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsbyte,

  • får inte ha varit verksamt i mer än sju år,

  • ska vara av mindre storlek (vilket innebär exempelvis att bolagets nettoomsättning eller balansomslutning får uppgå till högst 80 mkr),

  • får inte vara i ekonomiska svårigheter (vilket innebär att bolaget exempelvis inte får vara tvunget att upprätta en kontrollbalansräkning), och

  • får inte vara upptagna till handel på MTF-plattform (Multilateral Trading Facility) eller motsvarande handelsplats utanför EES.

Så kan vi hjälpa dig med investeraravdraget

Har du frågor eller funderingar kring hur investeraravdraget beräknas, hur du går tillväga med begäran eller hanterar det i deklarationen? Vi finns här för att hjälpa till!

Kontaktpersoner investeraravdraget

Författare av detta blogginlägg:
Louise Lindefelt
Louise Lindefelt är skatte- och legalkonsult vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Hon har särskilt fokus på inkomstskattefrågor och legalfrågor för ägarledda företag och tillväxtföretag.