Publish date 2019-11-04
Reading time Lästid: 9 min

3 sätt att söka finansiering för företag som vill växa

Ett företag med tillväxtambitioner kan många gånger behöva tillskott av kapital. Men vart ska man vända sig? Vi har pratat med Danske Bank, Almi och Connect Sverige för att höra vilket finansieringsalternativ som passar när, och vad du som företagare behöver ha på plats för att få finansiering.

Bank - Danske Bank

Anders Gullesjö, företagsexpert

När passar banklån?

Investeringar i fast egendom, maskiner och inventarier, bolagsförvärv eller finansiering av lager är några exempel. Efterfrågan på fastighetsfinansiering är stor.

När passar det inte?

När man är i behov av riskkapital, import- och exportfinansiering eller likviditets- och rörelsefinansiering. Det passar inte heller vid objektsfinansiering där man kan använda objektet som pant (då är avbetalning eller leasingfinansiering att föredra).

Danske Bank har ett helhetserbjudande till företagsmarknaden och andra finansieringslösningar som exempelvis checkkrediter, garantier, leasing och brygglån.

Vad måste finnas på plats för att företaget ska få ett banklån?

Företaget måste kunna presentera en affärsidé och en affärsmodell som känns rimlig. Hur kommer ni tjäna pengar på detta? Rör det sig om fast egendom behöver vi självklart få information om egendomen och gäller det objektsfinansiering behövs en objektsbeskrivning.

För att bygga förtroende krävs ordning och reda i rapporteringen.

Resten är ordning och reda – det är A och O. För att bygga förtroende krävs trovärdig rapportering i form av exempelvis resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, kundreskontra och leverantörsvillkor.

Tips till företag som söker bankfinansiering?

 • Kassaflödesanalys – koll på hur mycket man faktiskt behöver låna
  Att ha likviditetsproblem (dåligt med pengar i kassan) kan bli kostsamt – då får du förseningsräntor och kan tvingas till nödlösningar som är dyra. En kassaflödesanalys ger dig koll på vad du behöver över tid – inte bara här och nu.

 • Ojämnt likviditetsbehov under året – undersök olika alternativ
  Vid säsongsvariation i likviditeten kan det vara bra att jämföra totalkostnaden mellan olika finansieringsalternativ. Om du exempelvis halva året behöver 10 miljoner i likviditetsförstärkning och andra halvan av året har 10 miljoner på kontot. Kanske är det då en checkkredit ni behöver istället för ett lån?
 • Eget kapital och soliditet ger bättre finansieringsmöjligheter
  Det är viktigt att ha en finansiellt solid verksamhet, det vill säga tillräckligt med eget kapital. Det skapar en bra rating på företaget vilket innebär bättre priser och marginaler hos långivare.

Vill du få fler tips? I guiden "Guldkorn för företagaren" delar vi med oss av värdefulla råd kring bland annat avdrag, bokföring och holdingbolag.

New call-to-action

Tillväxtlån - Almi

Magnus Wernersson, kreditchef


När passar Almi Tillväxtlån?

Almis Tillväxtlån riktar sig till innovativa små och medelstora bolag. Lånet passar både bolag som kommit längre i sin utveckling, men som behöver ytterligare kapital för sin tillväxt, likväl som för bolag som befinner sig tidigare i sin tillväxtresa och kan ha en tid kvar till positivt kassaflöde.

Almi tillväxtlån passar företag med en skalbar affärsmodell och hög tillväxtpotential som har nått ”proof of concept” i betalande kunder. Företaget står kanske inför att skala upp organisation och försäljning och beräknas nå positivt kassaflöde inom 12-24 månader. Men det kan även vara ett lönsamt bolag som behöver ytterligare kapital för att växa och där företagets bank har svårt att ta hela beloppet men istället kan dela risken med Almi.

När passar det inte?

Tillväxtlånet är avsett för innovativa företag med bedömd hög tillväxtpotential och Almi har en begränsad lånevolym för detta lån. För de flesta bolag, även de med tillväxt, kommer istället Almis övriga lån att kunna utgöra lämpliga alternativ.

Bolaget behöver kunna presentera en trovärdig plan för sin tillväxtsatsning.

Vad måste finnas på plats för att företaget ska få Almis Tillväxtlån?

Förutom att passa in som innovativt tillväxtbolag, eller att ha potential att bli detta, så ska bolaget i normalfallet ha kommersialiserat sin produkt eller tjänst och fått viss marknadsacceptans. Bolaget måste även kunna presentera ett genomarbetat material kring sin affär och en trovärdig budget.

Tips till företag som söker finansiering hos Almi?

Bolaget behöver kunna presentera en trovärdig plan för sin tillväxtsatsning. Med en genomarbetad budget skapas möjligheter att diskutera bolagets utmaningar och möjligheter.

Almi är marknadskompletterande och kan lånefinansiera en del av bolagets tillväxtsatsning. Bolaget behöver därför även ha en plan för hur övrigt kapital i tillväxtsatsningen ska komma på plats.

Vill du få fler tips? I guiden "Guldkorn för företagaren" delar vi med oss av värdefulla råd kring bland annat avdrag, bokföring och holdingbolag.

New call-to-action

Investerare - Connect Sverige

Therese Folkesson, Investerarrelationer & Tillväxtkapital


När passar det att vända sig till en investerare för finansiering?

Som entreprenör är det viktigt att förstå vad det innebär att ta in externa ägare och vilka möjligheter och krav det kommer att ställa på bolaget. Privata investerare vill ofta bidra med mer än pengar. Man brukar prata om “smart kapital”, det vill säga erfarenhet, kontaktnät och kompetens som kompletterar bolaget och dess grundare.

Investerare vill såklart se en potentiell avkastning och möjlighet till exit i företag som de investerar i. Därför är parametrar som hög tillväxtpotential, skalbarhet i affärsmodellen och unicitet viktiga.

När passar det inte?

Alla bolag och investerare är unika och bedömningar görs alltid utifrån varje specifikt fall. Men generellt är det svårare i ett tidigt skede – innan man har bevisat att affären fungerar och att produkten/tjänsten är attraktiv för slutkunden.

En viktig parameter brukar också vara att det finns ett team i bolaget. Risken blir helt enkelt för hög om grundaren är ensam.

Viktigt att kunna visa hur affären ska bli lönsam för investeraren.

Hur gör man som företag för att locka investerare?

För att vara intressant för investerare behöver det som nämns ovan vara uppfyllt. Det är även viktigt, ofta avgörande, att kunna visa hur affären ska bli lönsam för investeraren. Investeraren köper inte din produkt eller tjänst, hon eller han köper en del av ditt företag.

Här är det även bra om du som entreprenör är tydlig med är VEM du söker som investerare och VARFÖR. Hur kan en investerare komplettera ert företag? Vad har ni för kompetensbehov? Hur ser ert kapitalbehov ut framöver? Detta gör det enklare för investeraren att avgöra om han/hon är rätt för ditt företag.

Vilka egenskaper värdesätter investerare främst?

I den tidiga fasen lägger många investerare stor vikt vid teamet. Vilka är ni? Erfarenheter? Hur kompletterar ni varandra? Vilka kompetenser kommer att behövas framåt och hur ska ni hitta dessa? En investerare vill se att teamet har en god förmåga att genomföra och kan nå uppsatta mål.

Något som många företag missar när de söker finansiering?

Att kunna visa hur denna affär kan bli bra för investeraren är avgörande. För mycket tekniskt fokus och mindre fokus på affären är vanligt.

Det kan ibland finnas en skev bild av att om man lyckas attrahera investerare så är man en lyckad entreprenör. Många missar därför att utvärdera olika finansiella alternativ som ibland kan vara bättre i vissa skeden.

3 tips för dig som söker investerare:

 1. Börja förbereda dig och bolaget i tid. Det tar tid att hitta RÄTT investerare!
 2. Förstå vad det innebär att ta in externa ägare och presentera ditt företag utifrån affärsmöjligheten för en investerare.
 3. Tänk igenom värderingen av ditt företag! Du ska kunna motivera värderingen och förstå vad den innebär för bolaget i framtiden.

Vill du få fler tips? I guiden "Guldkorn för företagaren" delar vi med oss av värdefulla råd kring bland annat avdrag, bokföring och holdingbolag.

New call-to-action