Publish date 2021-03-08
Reading time Lästid: 5 min

Öppet yrkande – så undviker du skattetillägg

Om du lämnar felaktiga eller inte lämnar tillräckliga uppgifter i deklarationen finns det stor risk för skattetillägg. För att undvika skattetillägg kan du lämna ett öppet yrkande i deklarationen. Här förklarar vi vad som gäller och ger några tips på vad ett öppet yrkande ska innehålla.

Syftet med skattetillägg är få dig att lämna tillräckliga och korrekta uppgifter så att Skatteverket ska kunna fatta ett riktigt beskattningsbeslut. Skattetillägg tas ut med en viss procentsats på den undanhållna skatten.

För att undvika ett skattetillägg kan du lämna ett öppet yrkande till deklarationen. Att skriva ett öppet yrkande kan dock vara mycket svårt. Nedan följer en översiktlig beskrivning av reglerna om öppet yrkande samt några tips om vad ett öppet yrkande ska innehålla.

Kontakta oss om du vill ha hjälp!

Kontakta oss!

När ska man lämna ett öppet yrkande?

Vår rekommendation är att du lämnar ett öppet yrkande avseende skattefrågor som är oklara, tveksamma eller skattefrågor där du tror att Skatteverket har en annan uppfattning.

Vad anses vara en oriktig uppgift?

Du har ett ansvar att lämna korrekta och fullständiga uppgifter i din deklaration. Du anses ha lämnat en oriktig uppgift om uppgiften du lämnat är felaktig eller om en uppgift du skulle lämnat har utelämnats.

Uppgifterna måste vara lämnade på ett så strukturerat sätt att Skatteverket vid en normal granskning av deklarationen kan upptäcka felaktigheter. Om du lämnar in ett omfattande material, exempelvis en årsredovisning, utan att på ett tydligt och fullständigt sätt göra hänvisningar till relevant del av materialet kan du alltså ändå riskera skattetillägg.

Om du lämnar ett öppet yrkande i en bilaga till inkomstdeklarationen måste den innehålla relevant och tillräcklig information.

Om du lämnar ett öppet yrkande i en bilaga till inkomstdeklarationen måste relevant och tillräcklig information lämnas i bilagan. Det finns flera rättsfall där det förelegat en oriktig uppgift trots inlämnad information, exempelvis på grund av att uppgiften som lämnats har saknat substans (RÅ 2010 ref. 51).


Exempel:

Ditt bolag har bedömt ett avdragsyrkande på ett visst sätt och har deklarerat enligt detta. Till deklarationen bifogas bolagets årsredovisning. I denna framgår samtliga omständigheter för att bedöma avdragsyrkandet.
Har ditt bolag gjort ett öppet yrkande?
Svar: Nej


4 tips vid inlämnande av ett öppet yrkande

  1. Lämna sådana uppgifter att Skatteverket uppmärksammar det skatterättsliga problemet

  2. Lämna uppgifter om samtliga relevanta omständigheter

  3. Lämna strukturerade uppgifter

  4. Om en hänvisning görs till annat material, se till att hänvisningen är tydlig och relevant

Det är svårt att få till ett korrekt öppet yrkande.
Har du funderingar?

Kontakta oss!

Skattetillägg får inte tas ut om du rättar en oriktig uppgift på eget initiativ

Skatteverket får inte ta ut något skattetillägg om du på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgiften. Rättelsen ska ske genom att du begär omprövning. Uppgifterna i rättelsen måste vara så tydliga och fullständiga att Skatteverket kan fatta ett korrekt beskattningsbeslut utifrån de lämnade uppgifterna.

Skatteverket får inte ta ut något skattetillägg om du på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgiften.

Det är inte fråga om en självrättelse om Skatteverket begär upplysningar eller har skickat en förfrågan till dig, om du har fått reda på att Skatteverket ska göra revision eller om Skatteverket har informerat om en generell kontroll.

Exempel:

Efter att du har fått ditt slutskattebesked skickar du in en handling benämnd ”komplettering”. I denna handling redogör du för omständigheter som inte framgick i den ursprungliga deklarationen. Har du gjort en självrättelse?
Svar: Nej, det framgår inte att du begär omprövning.


Skattetillägg kan även tas ut i följande tre situationer:

  • vid skönsbeskattning (vid utebliven eller bristfällig deklaration)
  • vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut
  • när skatteavdrag inte har gjorts

New call-to-action