Publish date 2022-01-26
Reading time Lästid: 6 min

4 tips inför företagets bokslut och deklaration

Har du koll på vilka avdrag ditt företag kan göra i deklarationen? Vad gäller egentligen för koncernbidragsplanering och periodiseringsfonder? Och kan man göra direktavdrag för reparationer? Det kan vara bra att tänka på detta redan i samband med årsbokslutet. Vi guidar dig hela vägen fram till dess att deklarationen är inlämnad till skatteverket.

Som företagare kan det vara snårigt att hålla koll på vilka avdrag man har rätt att göra och vilka effekter det får på den slutgiltiga skatten. Checka av de här tipsen för att undvika onödig skatt och skattetillägg.

1. Koncernbidragsplanering

Koncerner som består av minst ett moderbolag och ett dotterbolag kan göra en resultatutjämning mellan bolagen, om man gör ett positivt resultat i det ena bolaget och går med förlust i det andra. På så sätt kan man få ner den sammanlagda skatten i koncernen.

Ett villkor för att använda koncernbidrag är att moderbolaget måste äga mer än 90 procent av andelarna i dotterbolaget under hela beskattningsåret. Det kan vara bra att tänka på om man släpper in minoritetsägare i bolaget.

Koncernbidrag är avdragsgilla för det givande bolaget och skattepliktiga för det mottagande bolaget. Ett bolag kan både ta emot och ge koncernbidrag under samma år. Det är en bra idé att göra bokslut för båda bolagen samtidigt för att få en optimal beskattning. Reglerna är komplicerade och om du planerar att göra avdrag för koncernbidrag i år kan det vara bra att ta hjälp av en rådgivare. Tänk på att koncernbidrag behöver bokas som en bokslutsdisposition innan du stänger böckerna.

Var uppmärksam på att lämnade koncernbidrag kan påverka rätten till stöd för korttidsarbete och omställningsstöd som företaget haft under 2021.

2. Avsättning och återföring till periodiseringsfond

Du har väl inte missat att bolagsskatten sänkts i två led? 2019 sänktes den till 21,4 procent och 2021 till 20,6 procent. Samtidigt infördes nya regler kring ränteavdrag som innebär att vissa större koncerner inte kommer att få avdrag för sina räntekostnader fullt ut. Det finns dock en förenklingsregel som innebär att ränteavdrag medges för räntekostnader upp till fem miljoner kronor.

Som en konsekvens av att bolagsskatten sänks kommer nya bestämmelser för återföring av periodiseringsfonder. Enligt de nya reglerna ska periodiseringsfonder återföras med 104 till 106 procent av den ursprungliga periodiseringsfonden, beroende på när återföringen sker. Det här kan vara lite av en fallgrop och det gäller att hålla koll.

Trots de nya reglerna kan avsättningar till en periodiseringsfond fortfarande vara fördelaktigt för dig som företagare, till exempel om du vill få bättre likviditet genom att skjuta på skatten.

3. Direktavdrag för fastighetsförbättringar

Vissa investeringar i fastigheter som företaget äger kan dras av direkt i deklarationen. På så sätt kan man få en lägre bolagsskatt direkt, jämfört med en avskrivning som fördelas ut över en längre tidsperiod.

Vad gäller då för fastighetsförbättringar? Det här är ett snårigt område eftersom fastighetsutgifter kan klassificeras på många olika sätt, vilket i sin tur påverkar den skattemässiga hanteringen. Det kan handla om reparation och underhåll, värdehöjande förbättringar, byggnadsinventarier, med mer.

Låt våra experter hjälpa dig med företagets deklaration!

Läs mer här

För utgifter som kan dras av direkt kan det till exempel handla om att måla om en vägg eller byta ut en plastmatta på golvet, förutsatt att materialet inte är mycket dyrare än det som fanns där innan.

Det finns också möjlighet att göra direktavdrag inom ramen för det utvidgade reparationsbegreppet. Med det menas vissa förändringsarbeten som anses normala i näringsverksamheten, till exempel att sätta upp en innervägg eller en ny dörr.

Det är Skatteverket som bedömer om ändringarna uppfyller villkoren för avdrag. För att vara på den säkra sidan kan man ta hjälp av en skattejurist, som kan göra en bedömning av fastigheten och en korrekt klassificering. Man har också möjlighet att göra ett öppet avdrag i deklarationen.

Är du osäker på avdraget kan ni göra ett öppet yrkande.

4. Öppet yrkande i företagets deklaration

Skattesystemet är komplext och består både av lagar och praxis. I vissa situationer kan det vara svårt att bedöma om en kostnad är avdragsgill eller inte. Då kan man göra ett öppet yrkande, eller ett öppet avdrag. Det betyder att man motiverar avdraget i deklarationen, endera under övriga upplysningar eller i en särskild bilaga som man skickar med. Om avdraget underkänns av Skatteverket behöver man inte betala skattetillägg om man har gjort ett öppet yrkande.

Kom ihåg att redogörelsen måste vara så pass beskrivande att Skatteverket får all information de behöver för att kunna fatta ett beslut. Om ett öppet yrkande saknar relevant information kan Skatteverket ändå besluta om skattetillägg.

New call-to-action

Författare av detta blogginlägg:
Christoffer Selling
Christoffer Selling arbetar som rådgivare vid Aspias kontor i Stockholm.