Publish date 2021-01-12
Reading time Lästid: 8 min

Periodiseringsfonder – frågor, svar och exempel

Vad är en periodiseringsfond? När kan avsättning till och återföring från periodiseringsfond göras? Det kan finnas många frågor kring periodiseringsfonder. Här är svaren på några av de vanligaste frågorna.

Vilka företagsformer kan använda sig av periodiseringsfonder?

Periodiseringsfonder kan användas av de flesta aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. De som inte får använda periodiseringsfonder är privatbostadsföretag och investmentföretag. Reglerna är delvis annorlunda beroende av företagsform, till exempel med hänsyn till vilket belopp som får avsättas.

Detta blogginlägg kommer fortsättningsvis att fokusera på periodiseringsfonder i aktiebolag. Många av frågorna är dock generella och kan appliceras på flera företagsformer.

Vad är en periodiseringsfond?

En periodiseringsfond är en obeskattad reserv och kan användas för att skjuta upp beskattningen av delar av det skattemässiga resultatet. Detta förklaras tydligare genom exempel längre ned i detta blogginlägg.

Varför görs en avsättning till periodiseringsfond?

Det kan finnas flera anledningar till att ett företag gör en avsättning till periodiseringsfond. En anledning kan vara att det ger möjligheten att jämna ut resultat och skatt mellan olika räkenskapsår. En annan anledning är att det kan förbättra likviditeten, eftersom skatt behöver betalas först vid en senare tidpunkt. Om ett företag gör vinst under ett år och en förlust under ett senare år kan en periodiseringsfond även innebära en lägre beskattning totalt sett. Detta förklaras närmare i ett exempel längre ned i detta blogginlägg.

I ett aktiebolag får maximalt 25% av det skattemässiga resultatet sättas av till periodiseringsfond.

Hur stor avsättning får göras till periodiseringsfond?

I ett aktiebolag får maximalt 25% av det skattemässiga resultatet sättas av till periodiseringsfond. Det skattemässiga resultatet motsvaras här av resultatet innan skatt och avsättning till periodiseringsfond, men efter eventuell återföring av periodiseringsfond. Detta innebär att om en återföring av periodiseringsfond görs, kan 25% av denna återföring avsättas i en ny periodiseringsfond.

Vad kostar det att avsätta till periodiseringsfond?

En schablonintäkt beräknas på de periodiseringsfonder som ett aktiebolag har vid ett räkenskapsårs ingång. Denna schablonintäkt ingår sedan i det skattemässiga resultatet. Beskattningen av schablonintäkten kan liknas vid en räntekostnad för att skatten behöver betalas först vid en senare tidpunkt.

När måste en periodiseringsfond återföras?

Huvudregeln är att en periodiseringsfond ska återföras senast det sjätte beskattningsåret efter det att avsättningen gjordes. Det finns några undantag för när periodiseringsfonder måste återföras tidigare, till exempel vid likvidation. Undantagen behandlas inte vidare i detta blogginlägg. Det bör även noteras att varje avsättning till periodiseringsfond bildar en egen fond. Detta är viktigt, delvis för att ha koll på vad som måste återföras.

Huvudregeln är att en periodiseringsfond ska återföras senast det sjätte beskattningsåret efter det att avsättningen gjordes.

Vad innebär indexuppräkning av periodiseringsfond?

För att det inte ska vara fördelaktigt att göra avsättning till periodiseringsfond enbart i syfte att nyttja sänkningen av bolagsskatten (i två steg från 22% till 20,6%) görs en indexuppräkning. Denna uppräkning innebär till exempel att en avsättning som gjordes under tiden när bolagsskatten var 22%, men som återförs när bolagsskatten är 21,4% eller 20,6% kommer att indexuppräknas för att motsvara en beskattning till 22%.

Skatterådgivning

Två exempel på hantering av periodiseringsfonder

För att tydligare förklara hur periodiseringsfonder fungerar kommer här ett par exempel.

Exempel 1;

Ett aktiebolag gör en skattemässig vinst före avsättning till periodiseringsfond på 2 MSEK under år 1. Under år 2 gör företaget en skattemässig förlust på 500 000 kr. I detta exempel utgår vi från en bolagsskatt på 20%.

Under år ett har företaget möjlighet att avsätta 25% av 2MSEK till en periodiseringsfond. Om företaget väljer att avsätta maximalt belopp till periodiseringsfond får bolaget en periodiseringsfond på 500 000 kr. Tack vare periodiseringsfonden behöver bolaget endast betala skatt med 20% på 1,5MSEK under år 1. Bolagsskatten under år 1 blir då 300 000 kr.

När bolaget under år 2 gör en förlust på 500 000 kr kan bolaget återföra sin periodiseringsfond. Bolaget får då ett skattemässigt resultat på 0 kr. Effekten av detta är att bolaget över dessa två år betalat 300 000 kr i skatt.

Om någon avsättning till periodiseringsfond inte hade gjorts under år 1 hade bolaget betalat 400 000 kr i skatt (20% av 2 MSEK) under år ett och 0 kr i skatt under år 2. I detta exempel bortses från beräkning av schablonintäkt.

En avsättning till periodiseringsfond sänker inte bara årets resultat, utan även det egna kapitalet i ett aktiebolag.

Exempel 2;

Under år 1 gör ett aktiebolag en skattemässig vinst före avsättning till periodiseringsfond på 4 MSEK. Under år 2 gör företaget en skattemässig förlust med 400 000 kr. Under år 3-7 görs årliga skattemässiga vinster, men vi utgår här från att bolaget väljer att inte göra någon avsättning till periodiseringsfond under dessa år. I detta exempel utgår vi från en bolagsskatt på 20%.

Detta aktiebolag kan under år 1 avsätta 1 MSEK till en periodiseringsfond. Under år 2 kan bolaget återföra delar av periodiseringsfonden så att det skattemässiga resultatet blir noll. Efter återföringen finns det 600 000 kr kvar av periodiseringsfonden. Under år 3, 4,5 och 6 kan bolaget välja att inte återföra någon del av periodiseringsfonden.

Även om bolaget gör en vinst under år 7 är det obligatoriskt att återföra resterande 600 000 kr detta år. Dessa 600 000 kr kommer då att öka det skattemässiga resultatet och generera en skatt på 120 000 kr. I detta exempel bortses från beräkning av schablonintäkt.

Finns det någon anledning att återföra periodiseringsfonder i förtid?

Den vanligaste anledning är nog det som framgår av ovan exempel, det vill säga att bolaget gör ett skattemässigt underskott. En annan anledning kan vara att bolaget vill öka sitt eget kapital. Om en periodiseringsfond återförs kommer det att öka resultatet i bolaget och därmed även det egna kapitalet.

Hur påverkar periodiseringsfonden resultatet?

Periodiseringsfonder ska alltid bokföras. Det är med andra ord inte tillåtet att endast justera för periodiseringsfonder i deklarationen. En avsättning till en periodiseringsfond minskar årets resultat och en återföring av en periodiseringsfond ökar årets resultat.

Hur hanteras periodiseringsfonder i en koncernredovisning

Periodiseringsfonder påverkar redovisningen och beskattningen i ett aktiebolag. I en koncernredovisning finns däremot inte begreppet periodiseringsfond. Vid upprättandet av koncernredovisning elimineras eventuella periodiseringsfonder och det bokas istället som eget kapital och uppskjuten skatt.

Bra att tänka på angående periodiseringsfonder!

Periodiseringsfonder kan vara ett bra sätt att jämna ut resultatet mellan åren. Det kan också vara ett bra sätt att förbättra likviditeten genom att betalning av skatt kan skjutas på framtiden.

Det är dock viktigt att tänka på att om ett företag har periodiseringsfonder kommer dessa att tas upp till beskattning i framtiden. En avsättning till periodiseringsfond sänker inte bara årets resultat, utan även det egna kapitalet i ett aktiebolag. Detta påverkar även möjligheten till utdelningar.

Click me