Publish date 2021-11-11
Reading time Lästid: 8 min

Koncernredovisning – vanliga frågor och svar

Vad är en koncernredovisning, vilka behöver upprätta en och i vilket syfte? I dag går vi igenom de vanligaste frågorna!

Vad är en koncern?

En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. Detta innebär att en koncern är en sammanslutning av flera företag.

Vad är ett moderföretag och vad är ett dotterföretag?

Enligt årsredovisningslagen kan ett moderföretag uppstå på flera olika sätt. Det vanligaste sättet är att ett företag innehar mer än hälften av det totala antalet röster i ett annat företag. Detta ägande kan vara både direkt och indirekt.

Med direkt ägande menas att moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna i ett dotterföretag. Med indirekt ägande menas att moderföretaget når röstmajoritet genom att de även innehar röster i andra företag som i sin tur har rösträtt i dotterföretaget.

Övriga sätt ett moderföretag kan uppstå på finns i årsredovisningslagens första kapitel och alla sätten bygger på att moderföretaget har ett bestämmande inflytande i dotterföretaget.

Ett dotterföretag är ett företag där ett moderföretag har det bestämmande inflytandet.

Vad är en underkoncern?

Ett moderföretag (företag A) kan äga ett eller flera dotterföretag (företag B). Detta dotterföretag kan i sin tur äga andra dotterföretag (företag C). Företag B och företag C bildar då en underkoncern, i vilken företag B är moderföretag.

En koncernredovisning är upprättad som om moderföretaget och dess dotterföretag vore en enda ekonomisk enhet.

Vad är en koncernredovisning?

En koncernredovisning är en redovisning för ett moderföretag och dess dotterföretag upprättad som om dessa vore en enda ekonomisk enhet, det vill säga som om företagen i koncernen inte har några transaktioner mellan varandra.

Det vi utgår ifrån i detta blogginlägg är den lagstadgade koncernredovisningen. Företag kan även välja att göra en intern konsolidering, eller koncernredovisning, för delår eller helår. Vad gäller interna konsolideringar finns inte samma formkrav.

Vilka delar ska en koncernredovisning innehålla?

En koncernredovisning ska innehålla en förvaltningsberättelse, en koncernbalansräkning, en koncernresultaträkning samt noter. En koncernredovisning ska även innehålla en kassaflödesanalys.

Behövs det alltid en kassaflödesanalys i en koncernredovisning?

Ja, oavsett om företaget måste upprätta koncernredovisning (större koncern) eller om företaget väljer att upprätta koncernredovisning (mindre koncern) måste en kassaflödesanalys ingå i koncernredovisningen.

Vi kan hjälpa dig med koncernredovisning! Läs mer här.

Vilka måste upprätta en koncernredovisning?

Huvudregeln är att alla koncerner ska upprätta en koncernredovisning (ÅRL 7:1). Det finns dock undantag. En underkoncern behöver oftast inte upprätta koncernredovisning om det finns ett moderföretag som upprättar en koncernredovisning som inkluderar företaget och alla andra företag i koncernen. Moderföretag i mindre koncerner behöver inte heller upprätta koncernredovisning.

En mindre koncern definieras i årsredovisningslagen som en koncern som inte är större. En större koncern är en koncern som antingen är noterad eller uppfyller mer än ett av de kriterier som anges i årsredovisningslagens första kapitel. I dagligt tal kallar vi dessa för 50/40/80 regeln eller 48/96 regeln. Beloppen syftar bland annat på nettoomsättning och balansomslutning.

Vilken period omfattar en koncernredovisning?

En koncernredovisning omfattar ett räkenskapsår. Ett räkenskapsår är i normalfallet 12 månader.

Hur ofta behöver en koncernredovisning upprättas?

Koncernredovisning ska upprättas vid varje räkenskapsårs slut, det vill säga i normalfallet en gång per år.

Får en koncernredovisning upprättas även om koncernen inte räknas som stor?

Ja, huvudregeln är att alla koncerner ska upprätta koncernredovisning. Vissa koncerner kan dock välja att inte göra detta (se ovan).

Får koncernredovisning upprättas om företaget tillämpar K2?

Nej, det framgår av K2-regelverkets (BFNAR 2016:10) första kapitel att om du väljer att upprätta koncernredovisning kan företaget inte samtidigt använda K2 i moderföretaget. K2 kan däremot användas i ett eller flera dotterföretag.

Vad är en koncerneliminering?

Eftersom en koncernredovisning ska presentera den finansiella ställningen för koncernen, som om den vore en enda ekonomisk enhet, måste hänsyn tas till transaktioner mellan företagen i koncernen. Om till exempel företag A köper varor från företag B och dessa företag ingår i samma koncern kommer det ena företaget att redovisa varuförsäljning och det andra företaget kommer att redovisa varuinköp i sin resultaträkning. I koncernredovisningen måste dessa transaktioner tas bort, elimineras, eftersom de aldrig hade ägt rum om koncernen varit en enda ekonomisk enhet. Det kan finnas en lång rad olika transaktioner som behöver elimineras vid upprättande av en koncernredovisning. Det kan exempelvis vara fordringar och skulder till koncernföretag, utdelningar och internvinster i lager.

Även utländska dotterföretag ska inkluderas i koncernredovisningen.

Vad gäller om koncernen har utländska dotterföretag?

Även utländska dotterföretag ska inkluderas i koncernredovisningen. Utländska dotterföretag ska omräknas till den valuta som moderföretaget har i sin koncernredovisning.

Var publiceras en koncernredovisning?

En koncernredovisning upprättas av ett moderföretag. Det är en särskild finansiell rapport som brukar publiceras tillsammans med moderföretagets årsredovisning.

Vem ska skriva under en koncernredovisning?

En koncernredovisning ska skrivas under av moderföretagets samtliga ordinarie styrelseledamöter samt av den verkställande direktören (om sådan finns). Om en styrelseledamot eller en VD har ersatts efter räkenskapsårets utgång, men innan koncernredovisningen signeras, är det den nya styrelseledamoten eller VD som ska skriva under koncernredovisningen.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att koncernredovisningen är korrekt.

Vem är ansvarig för innehållet i koncernredovisningen?

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att koncernredovisningen är korrekt. Detta ansvar går inte att förhandla bort genom att låta en anställd eller en redovisningskonsult upprätta koncernredovisningen.

Bra att tänka på i samband med koncernredovisningen!

En koncernredovisning ska uppfylla många formkrav. För att koncernredovisningen ska ge en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning är det viktigt att de underliggande siffrorna är korrekta.

Nyckeln till en korrekt upprättad koncernredovisning är den förvärvsanalys som upprättades per förvärvsdagen. Förvärvsanalysen beskriver vilka tillgångar och skulder som ingick i dotterföretaget per förvärvsdagen. Dessa tillgångar och skulder ska värderas till verkliga värden, vilket i många fall skiljer sig från de bokförda värden som återfinns i det förvärvade dotterföretaget. Även om moderföretaget inte upprättar någon koncernredovisning så ska en förvärvsanalys alltid upprättas vid förvärv av ett dotterföretag.

Behöver du hjälp med att upprätta en koncernredovisning? Vi hjälper dig. Läs mer här!