Publish date 2020-05-18
Reading time Lästid: 9 min

9 frågor och svar om förvaltningsberättelsen

Vad är en förvaltningsberättelse? Vem behöver upprätta en förvaltningsberättelse och vad ska den innehålla? Det kan finnas många frågor kring förvaltningsberättelsen. Här är svaren på några av de vanligaste frågorna.

Vad är en förvaltningsberättelse?

I en förvaltningsberättelse redogör ett företag, bland annat, för de viktigaste händelserna under ett räkenskapsår. Det är en kompletterande och ofta mer detaljerad beskrivning än vad som framgår av balansräkning, resultaträkning och notupplysningar. Här ska även finnas jämförelser med tidigare år. Vilka krav som ställs på en förvaltningsberättelse framgår mer detaljerat längre ned i detta blogginlägg.

Vem behöver upprätta en förvaltningsberättelse?

Alla företag som upprättar en årsredovisning ska även upprätta en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen är en del av årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen ska placeras längst fram i årsredovisningen, det vill säga före balansräkning, resultaträkning, eventuell kassaflödesanalys samt noter.

New call-to-action

Vilka krav ställs på en förvaltningsberättelse enligt årsredovisningslagen?

Årsredovisningslagen ställer mer omfattande krav på en förvaltningsberättelses innehåll om företaget räknas som ett större företag jämfört med om det räknas som ett mindre företag (se definition nedan).

Förvaltningsberättelsen är en del av årsredovisningen.

Krav för alla företag som upprättar årsredovisning

I årsredovisningslagen framgår det att en förvaltningsberättelse ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av ett företags verksamhet, ställning och resultat.

För att uppnå detta ska en förvaltningsberättelse innehålla;

 • Information om vilken verksamhet som företaget bedriver.

 • Förhållanden som inte framgår någon annanstans i årsredovisningen, men som är viktiga för att en extern läsare av årsredovisningen ska ha möjlighet att bedöma företagets verksamhet, ställning och resultat.

 • Väsentliga händelser under räkenskapsåret, till exempel viktiga förändringar som är beslutade i verksamheten.

 • Information vid förvärv av egna aktier. Detta är ovanligt och utvecklas inte i mer detalj i detta blogginlägg.

 • Var företaget har sitt säte. Ett företags säte är oftast den ort där styrelsen finns. Ett företags säte framgår av bolagsordningen.

 • Styrelsens förslag på hur vinsten eller förlusten ska disponeras.

I praktiken innebär kravet på en rättvisande översikt även att en flerårsjämförelse krävs i förvaltningsberättelsen.

En rättvisande översikt över utvecklingen av ett företags verksamhet, ställning och resultat.

Förändringen av eget kapital kan specificeras antingen i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning (jämför vad som gäller K2, se nedan).

Viktigt!
Med anledning av Covid-19 är det viktigt att ledningen noga överväger effekterna av denna händelse vid framtagandet av den finansiella rapporten. Information om detta kan behövas i både förvaltningsberättelsen och notupplysning. Ha gärna en dialog med er redovisningskonsult som kan hjälpa till med formuleringar i årsredovisningen kring hur Covid-19 påverkar er verksamhet.


Ytterligare krav för större företag

Enligt årsredovisningslagen ska en förvaltningsberättelse för ett större företag innehålla ovan nämnda punkter, men även;

 • En beskrivning av företagets förväntade framtida utveckling. Detta ska bland annat inkludera för företaget väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.

 • Om företaget har verksamhet inom forskning och utveckling ska denna verksamhet beskrivas.

 • Om företaget har utländska filialer ska dessa omnämnas.

 • Hållbarhetsupplysningar som krävs för att förstå ett företags verksamhet, resultat och ställning. Detta inkluderar till exempel information om personal- och miljöfrågor.

 • Om ett företag bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska detta beskrivas (kan även finnas i en separat hållbarhetsrapport).

Information om användning av finansiella instrument ska lämnas om det är väsentligt för att förstå ett företags resultat och ställning. Den information som i så fall ska lämnas är;

 • Information om finansiell riskstyrning, det vill säga vilka mål och principer som används

 • Information om principer för säkringsredovisning

 • Information om vilka risker företaget ställs inför. Detta inkluderar kreditrisker, prisrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker

Det finns ytterligare krav på innehållet i en förvaltningsberättelse för noterade företag. För vissa större företag finns det krav på att upprätta en hållbarhetsrapport. Dessa regler behandlas inte i detta blogginlägg.

Hur definieras ett större företag?

I årsredovisningslagen definieras vad som är ett större företag. Alla företag som inte är större blir per definition att klassificera som mindre företag.

Större företag definieras som:

 • Noterade företag, eller

 • Företag som uppfyller minst två av nedan tre kriterier i de två senast fastställda årsredovisningarna
  1. Medelantal anställda på mer än 50 personer
  2. En balansomslutning på mer än 40 miljoner kronor
  3. En nettoomsättning på mer än 80 miljoner kronor

Det är samma två kriterier som ska uppfyllas båda åren.

Vill ni ha hjälp med årsredovisningen?

Vilka krav ställs på en förvaltningsberättelse enligt K2?

Enligt K2 (BFNAR 2016:10) ska en förvaltningsberättelse, utöver årsredovisningslagens krav för mindre företag, även innehålla;

 • Förvaltningsberättelsen ska innehålla en flerårsöversikt. Flerårsöversikten ska innehålla nettoomsättning, resultat efter finansiella poster och soliditet för innevarande och de tre förevarande räkenskapsåren. Det är tillåtet att ange fler nyckeltal.

 • Om företagets nettoomsättning har ökat eller minskat med mer än 30 procent mellan åren ska detta anges och kommenteras

I K2 görs även vissa förtydliganden av lagtexten, till exempel vad som enligt K2-normeringen menas med förhållanden som är viktiga för att bedöma utvecklingen av ett företags resultat, ställning och verksamhet. Det ges även exempel på vad som är väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Enligt K2 ska specifikationen över förändringar i eget kapital vara en del av förvaltningsberättelsen.

Enligt K2 ska specifikationen över förändringar i eget kapital alltid vara en del av förvaltningsberättelsen. Beskrivningen ovan tar främst sikte på aktiebolag. För andra företagsformer kan det finnas kompletterande regler. Dessa behandlas inte i detta blogginlägg.

Vilka krav ställs på en förvaltningsberättelse enligt K3?

Enligt K3 (BFNAR 2012:1) ska en förvaltningsberättelse utöver kraven i årsredovisningslagen, även innehålla;

 • Jämförande information bör lämnas för en period om fyra till fem år. Det kan göras genom en flerårsöversikt med nyckeltal eller i textform.

K3 kan tillämpas av både större och mindre företag, vilket leder till att kraven på förvaltningsberättelsen kan variera. Större företag behöver ofta en mer omfattande förvaltningsberättelse (se beskrivningen av årsredovisningslagens regler ovan).

Vilka krav ställs på en förvaltningsberättelse för en koncernredovisning?

Även om moderbolagets årsredovisning och koncernredovisningen ofta finns i samma dokument är de formellt sett två olika handlingar. De krav på förvaltningsberättelsens innehåll som finns för företag gäller även för koncernen. Detta innebär att information behöver lämnas för både moderföretaget och för koncernen. Det är tillåtet att väva samman dessa texter i en förvaltningsberättelse, men det ska framgå vilken information som avser koncernen och vilken information som avser moderföretaget.

Vilka alternativ finns i K3 för att specificera förändringen av eget kapital?

Enligt K3 finns det två möjliga placeringar av specifikationen över förändringar i eget kapital. Specifikationen kan vara en del i förvaltningsberättelsen, men den kan även finnas i egen räkning. Med egen räkning menas att den finns som en egen del i årsredovisningen. Den placeras i så fall direkt efter balansräkningen och resultaträkningen.

Vilka regler tillämpas om årsredovisningslagen och K2/K3 innehåller olika regler?

Lagen gäller alltid i första hand. Det är med andra ord inte tillåtet att frångå reglerna i årsredovisningslagen. Reglerna som finns i K2 och K3 ska ses som kompletterande regler.

Det är viktigt att informationen i förvaltningsberättelsen kan underbyggas.

Bra att tänka på angående förvaltningsberättelsen!

Det som har beskrivits ovan är kraven på en förvaltningsberättelse. Det finns ingenting som hindrar att en förvaltningsberättelse innehåller mer utförlig information. Det är till exempel möjligt att mer utförligt beskriva året som har gått, företagets verksamhet och så vidare. Detta kan vara ett bra sätt att informera om vad företaget gör och hur företaget arbetar med till exempel hållbarhet och personalfrågor. Det är viktigt att informationen kan underbyggas.

Har ditt företag behov av en ny redovisningsbyrå?

För att valet ska bli lyckat är det viktigt att du funderar igenom några saker. I vår guide får du tips som kan hjälpa dig att välja rätt redovisningshjälp för just din verksamhet.

New call-to-action