2019-11-25

En vanlig fråga bland företagare är hur man ska tänka kring lön och utdelning. Det är bra att vara medveten om vad olika val kan få för ekonomiska effekter. Här är tre misstag som är vanliga bland företagare – och vad du som ägare kan göra för att undvika dem.

1. Räknar fel på löneuttaget

För att möjliggöra lågbeskattad utdelning efter årsskiftet måste du som delägare uppfylla det så kallade löneuttagskravet, det vill säga ha tagit ut en årslön om minst 618 240 kronor (vilket motsvarar 9,6 inkomstbasbelopp och som för inkomstår 2019 uppgår till 64 400 kronor).

Observera att det lönebaserade utrymmet för delägarnas samtliga andelar inte får överstiga ett belopp motsvarande 50 gånger delägarens eller närståendes kontanta ersättning från bolaget eller dess dotterbolag.

Beroende på hur många anställda du har (storleken på företagets lönekostnader) så skulle ditt löneuttagskrav kunna vara lägre. Förenklat skulle du kunna räkna såhär: 386 400 + 5 procent av de totala lönerna i bolaget. Om de totala lönerna i bolaget understiger 4,7 miljoner kronor så kommer löneuttagskravet för dig som ägare att vara lägre än 618 240 kronor.


Ett vanligt fel är att man inte gör en avstämning innan årsskiftet och tar ut för låg lön vilket begränsar dina möjligheter till lågbeskattad utdelning. Eftersom det är kontant utbetalda löner för kalenderåret som ingår i beräkningen går ett misstag i form av för lågt löneuttag inte att reparera i efterhand.

Här kan du läsa mer om hur du som företagare ska tänka kring lön och utdelning – vilka regler och belopp som gäller:

Guide till 3:12 – så fungerar skattereglerna 

2. Aktiebolag bildas efter årsskiftet

Funderar du på att starta nytt aktiebolag? Eller ska du ta in nya delägare, sälja verksamheten eller expandera via ett holdingbolag? Då finns det goda skäl att starta bolaget innan årsskiftet eftersom utdelningsutrymmet enligt alternativregeln tilldelas den som äger aktierna vid årets ingång. Om bolaget startas innan årsskiftet får du som ägare 177 100 kronor i utdelningsutrymme (år 2020) enligt alternativregeln, förutsatt att du inte redan utnyttjar denna regel i ett annat bolag som du äger.

Förutom att bolaget är bildat före årsskiftet så krävs det att andelarna i det nya bolaget är kvalificerade vid ingången av året. Andelarna kan kvalificeras på egen grund genom att en verksamhet börjar bedrivas eller att det nya bolaget äger minst två andelar i ett annat bolag som är kvalificerat.

Lagerbolag – så startar du aktiebolag snabbt!

3. Glömmer tjänstepensionen

En kombination av lön, lågbeskattad utdelning och tjänstepension ger dig som ägare störst ekonomisk trygghet. Många företagare glömmer att avsätta till tjänstepension, vilket kan få stor påverkan på den framtida pensionen. Att löpande avsätta till tjänstepension minskar bolagets skattemässiga resultat och du får dessutom ett jämnare ekonomiskt flöde i bolaget.

New call-to-action

Vad är lågbeskattad utdelning?

Enligt huvudregeln i 3:12 (skattereglerna för fåmansföretag) kan du som ägare ta en utdelning inom ett visst gränsbelopp som motsvarar hälften av de totala lönerna i bolaget – till 20% beskattning.

Missar du löneuttagskravet riskerar utdelningen att beskattas med full marginalskatt om 55-60%.


Christoffer Selling
Författare av detta blogginlägg:

Christoffer Selling

Christoffer Selling arbetar som rådgivare vid Aspias kontor i Stockholm.