Publish date 2020-11-20
Reading time Lästid: 4 min

Lön och utdelning – tre vanliga misstag

En vanlig fråga bland företagare är hur man ska tänka kring lön och utdelning. Det är bra att vara medveten om vad olika val kan få för ekonomiska effekter. Här är tre misstag som är vanliga bland företagare – och vad du som ägare kan göra för att undvika dem.

1. Räknar fel på löneuttaget

För att möjliggöra lågbeskattad utdelning efter årsskiftet måste du som delägare uppfylla det så kallade löneuttagskravet, det vill säga ha tagit ut en årslön om minst 641 280 kronor (vilket motsvarar 9,6 inkomstbasbelopp och som för inkomstår 2020 uppgår till 66 800 kronor).

Observera att det lönebaserade utrymmet för delägarnas samtliga andelar inte får överstiga ett belopp motsvarande 50 gånger delägarens eller närståendes kontanta ersättning från bolaget eller dess dotterbolag.

Beroende på hur många anställda du har (storleken på företagets lönekostnader) så skulle ditt löneuttagskrav kunna vara lägre. Förenklat skulle du kunna räkna såhär: 400 800 + 5 procent av de totala lönerna i bolaget. Om de totala lönerna i bolaget understiger 4,7 miljoner kronor så kommer löneuttagskravet för dig som ägare att vara lägre än 641 280 kronor.


Ett vanligt fel är att man inte gör en avstämning innan årsskiftet och tar ut för låg lön vilket begränsar dina möjligheter till lågbeskattad utdelning. Eftersom det är kontant utbetalda löner för kalenderåret som ingår i beräkningen går ett misstag i form av för lågt löneuttag inte att reparera i efterhand.

Två viktiga saker att tänka på 2020!
1. Har ditt fåmansföretag fått stöd vid korttidsarbete (permittering) eller omställningsstöd med anledning av Covid-19? Tänk på att utdelning och extra löneuttag från företaget kan påverka rätten till sådant stöd.

2. Har ditt företag fått stöd vid korttidsarbete ska stödbeloppet delvis minska löneunderlaget.

Här kan du läsa mer om hur du som företagare ska tänka kring lön och utdelning – vilka regler och belopp som gäller:

Guide till 3:12 – så fungerar skattereglerna 

2. Aktiebolag bildas efter årsskiftet

Funderar du på att starta nytt aktiebolag? Eller ska du ta in nya delägare, sälja verksamheten eller expandera via ett holdingbolag? Då finns det goda skäl att starta bolaget innan årsskiftet eftersom utdelningsutrymmet enligt alternativregeln tilldelas den som äger aktierna vid årets ingång. Om bolaget startas innan årsskiftet får du som ägare 183 700 kronor i utdelningsutrymme (år 2021) enligt alternativregeln, förutsatt att du inte redan utnyttjar denna regel i ett annat bolag som du äger.

Förutom att bolaget är bildat före årsskiftet så krävs det att andelarna i det nya bolaget är kvalificerade vid ingången av året. Andelarna kan kvalificeras på egen grund genom att en verksamhet börjar bedrivas eller att det nya bolaget äger minst två andelar i ett annat bolag som är kvalificerat.

Lagerbolag – så startar du aktiebolag snabbt!

3. Glömmer tjänstepensionen

En kombination av lön, lågbeskattad utdelning och tjänstepension ger dig som ägare störst ekonomisk trygghet. Många företagare glömmer att avsätta till tjänstepension, vilket kan få stor påverkan på den framtida pensionen. Att löpande avsätta till tjänstepension minskar bolagets skattemässiga resultat och du får dessutom ett jämnare ekonomiskt flöde i bolaget.

Rätt skatt för dig som ägare i fåmansbolag

Är du osäker på hur 3:12-reglerna fungerar och vill förstå vad olika val kan få för ekonomiska effekter för just dig i din ägarsituation? Vi hjälper dig som företagare med allt inom ägar- och individbeskattning för att säkerställa att du tar ut rätt ersättning utifrån 3:12 och andra regelverk.

Författare av detta blogginlägg:
Christoffer Selling
Christoffer Selling arbetar som rådgivare vid Aspias kontor i Stockholm.

Vad är lågbeskattad utdelning?

Enligt huvudregeln i 3:12 (skattereglerna för fåmansföretag) kan du som ägare ta en utdelning inom ett visst gränsbelopp som motsvarar hälften av de totala lönerna i bolaget – till 20% beskattning.

Missar du löneuttagskravet riskerar utdelningen att beskattas med full marginalskatt om 55-60%.