Publish date 2023-10-04
Reading time Lästid: 6 min

(Pelare 2) Global Minimibeskattning: Nya spelregler för stora företag

Redan den 1 januari 2024 kan nya regler om global minimibeskattning träda i kraft. Något som innebär stora förändringar för storskaliga nationella och multinationella koncerner. Vilka företag omfattas av global minimibeskattning (Pelare 2)? Hur kommer det påverka svenska företag?

Vad är Global minimibeskattning (Pelare 2)?

Den globala minimibeskattningen, mer känt som Pelare 2, är ett regelverk för att motverka stora multinationella koncerner från att flytta vinster till lågbeskattade länder. Direktivet presenterades först av OECD som modellregler i december 2021 och i slutet på 2022 beslutade EU:s medlemsstater om ett direktiv för att införliva reglerna. I Sverige finns ett lagförslag, ”Tilläggsskatt för företag i stora koncerner”, som föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2024. Svenska implementeringen utgår från EU-direktivet och OECD:s modellregler, med anpassningar till svensk rätt.  

Pelare 2 är ett regelverk med syfte att förhindra stora multinationella koncerner från att flytta vinster till lågbeskattade länder och skattebaserodering.

Pelare 2-reglerna, även kallade GloBE (Global Anti-Base Erosion)-reglerna ska säkerställa att viss nivå av skatt betalas av de koncernföretag som omfattas av reglerna, oberoende av vilka länder de är verksamma i.
Enligt reglerna måste dessa koncerner betala en minimiskatt om 15 % i varje jurisdiktion där de är verksamma.

Vad är syftet med Pelare 2?

Pelare 2 är ett regelverk med syfte att förhindra stora multinationella koncerner från att flytta vinster till lågbeskattade länder och skattebaserodering.

Det nya direktivet kommer vara avgörande för att bekämpa skatteflykt samt stora internationella koncerner kommer att åläggas att betala in en miniminivå av vinstskatt i varje land och förhindra ett s.k. ”race to the bottom” med ohälsosam skatt konkurrens mellan olika länder.

Vilka företag kommer omfattas?

Samtliga EU:s medlemsländer kommer införa nationella regler som kräver att koncerner, internationella som nationella, med en sammanlagd årlig omsättning på min. 750 miljoner euro kommer beskattas enligt GloBE-reglerna. GloBE (Global Anti-Base Erosion) är en sammansättning av regler som ämnar att förhindra multinationella företag från att flytta vinster till lågbeskattade länder. 

GloBE-regler
Income inclusion rule (IIR): Minimibeskatta företag med låg- eller nollbeskattade inkomster.
Undertaxed payment rule (UTPR): Avdrag eller påföra källskatt avseende betalningar till närstående företag, som beskattas under miniminivån nekas. 

Tillfälliga förenklingsregler (Safe harbour)

För att minska trycket av den omfattande administrativa bördan tilläggsskattereglerna kan innebära föreslås tillfälliga förenklingsregler. Förenklingsreglerna ska kunna tillämpas i förhållande till stater där risken för att den effektiva skattesatsen understiger 15% är låg. De tillfälliga förenklingsreglerna kommer tillämpas under tre år. Koncerner som uppfyller en förenklingsregel har dock en skyldighet att lämna in en Tilläggsskatterapport. 

Det ska dock noteras att utgångspunkten är att samtliga koncerner som omfattas av regelverket har en skyldighet att lämna in en tilläggsskatterapport, även om förenklingsregeln tillämpas. Den första tilläggsskatterapporten ska lämnas in senast den 30 juni 2026 och därefter senast den 31 mars varje år. Om tilläggsskatt ska betalas av svenska enheter enligt tilläggsskatterapporten måste även en tilläggsskattedeklaration lämnas in en månad efter rapporten.   

guide-konsult-eller-anstalld


Så kan bokföring, årsredovisning och deklaration komma att påverkas

Redan 2023 påverkas årsredovisningen för de företag som omfattas av de nya skattereglerna. Enligt en ändring i IAS 12 Inkomstskatter, som förväntas antas av EU innan årsskiftet, behöver inte beräkningen av uppskjuten skatt justeras. Istället ska bolagen enligt IFRS lämna upplysningar om hur de kan komma att påverkas av de nya reglerna. 

I bokföringen kommer eventuell påverkan synas som tidigast under 2024 och då i form av den extra aktuell skattekostnaden. Denna skattekostnad behöver särskiljas från övrig inkomstskatt då den ska upplysas separat i årsredovisningen.   

Vad behöver du tänka på om du omfattas av Pelare 2?

Då den nya lagen om tilläggsskatt är väldigt omfattande och komplex är det viktigt att de koncerner som omfattas av reglerna gör korrekta bedömningar av hur de påverkas av regelverket och förbereder sig inför implementeringen den 1 januari 2024.  

Vidare behöver hänsyn tas till den nya lagen, som tidigare nämnt, redan för årsredovisningen 2023.

Oavsett om någon tilläggsskatt kommer behöva betalas eller inte resulterar den nya lagen om tilläggsskatt i en stor administrativ börda för koncernerna. Exempelvis kan rapporteringsskyldighet föreligga även om någon tilläggsskatt inte ska betalas. Därför är det viktigt att tydliga rutiner sätts upp samt att informationsinhämtningen sker på ett systematiskt sätt.    

Känner du dig osäker och behöver råd eller stöd för hur ditt företag omfattas av lagen om tilläggsskatt? Vi hjälper dig!