Publish date 2019-04-15
Reading time Lästid: 9 min

Sälja företag – så ökar du värdet inför en försäljning

Funderar du på att sälja ditt företag? Genom att förstå vilka faktorer som driver företagets värde kan du strategiskt förbereda bolaget för en försäljning. Här listar vi fem viktiga värdedrivare som kan hjälpa dig öka värdet inför en bolagsförsäljning.

Vanligtvis när man pratar om företagsvärdering dyker begreppet värdedrivare upp - med andra ord - de faktorer som bidrar till att generera ett visst företagsvärde. Genom att förstå dessa värdedrivare kan du arbeta strategiskt och öka möjligheten att uppnå ett högre värde på ditt företag. Detta är såklart centralt inför en försäljning. Men hur gör man egentligen?

Här går vi igenom fem viktiga värdedrivare och tipsar om vad du kan göra för att påverka dem:

1. Lönsamhet

Tro det eller ej, men vinst är inte ett mått på lönsamhet. För att bedöma lönsamheten måste vinsten ställas i relation till olika kapitalmått, såsom eget kapital eller totalt kapital. Ett vanligt lönsamhetsmått är räntabilitet på eget kapital - det vill säga - hur stor avkastning det egna kapitalet genererar i form av vinst.

Exempel:

Bolag A har 100 000 kr i eget kapital och gör 10 000 kr i vinst. Bolag B har 250 000 kr i eget kapital och gör 25 000 kr i vinst.

Trots att Bolag B gör en avsevärt större vinst når bolagen samma räntabilitet på eget kapital:

Räntabilitet Bolag A:
10 000 vinst / 100 000 eget kapital = 10%

Räntabilitet Bolag B:
25 000 vinst / 250 000 eget kapital = 10%


Tips!

Prioritera rapportering och uppföljning för att fånga upp viktiga trender och potentiella förbättringsområden som kan påverka lönsamheten. Dessutom är kalkylering centralt för att driva lönsamhet genom att förstå var man tjänar pengar och se till att prissättningen är rätt och uppdaterad.

Är du nyfiken på vad ditt företag är värt? Läs mer här!

2. Omsättningstillväxt

En stabil och positiv omsättningstillväxt gör bolaget attraktivt och ger ofta ett högre bolagsvärde. Däremot är inte all tillväxt lönsam. Växer kostnader mer än omsättningen får det en negativ inverkan på resultatet och då också på bolagsvärdet. Det krävs alltså god planering för att nå en hälsosam tillväxt.

Exempel:

Bolag Y planerar att öka sin omsättning med 1 000 000 kr genom att erbjuda nya produkter och ta marknadsandelar. Ett år senare har Bolag Y lyckats med sin målsättning.

Omsättningen har ökat. Men hur ser det ut på sista raden? Vad har drivit tillväxten? De nya produkterna har under året genererat låga marginaler samtidigt som personal- och marknadsföringskostnader ökat kraftigt.

Det visar sig att Bolag Y gör ett minusresultat för det gångna året, trots att omsättningstillväxten uppfyllts. 


Tips!

En tydlig affärsplan och rimliga försäljningsprognoser hjälper dig att strukturera tillväxtplanerna. Planera er omsättningstillväxt så den verkligen skapar värde. I planeringen måste ni ha klart för er hur omsättningen ska öka och vilka resurser som kommer krävas för att nå målsättningen.

New call-to-action

3. Investeringar

När en investering genererar högre avkastning än avkastningskravet anses den vara lönsam. Det finns dock stor osäkerhet i investeringsbedömningar med tanke på estimering av omsättning, merförsäljning och medförda kostnader. Därför är det viktigt att upprätta en noggrann och realistisk budget som överväger olika alternativ och scenarion.

Exempel:


Bolag X vill höja produktionsvolymen och kvalitet på sina produkter och investerar därför i en ny maskin. Efter en längre period visar det sig att Bolag X inte lyckas fylla sina orderböcker med den nya volymen som maskinen kan producera. Investeringen har i och med detta inte bidragit till en värdeökning av bolaget.


Tips!

Vid en större investering - gör en omfattande realistisk investeringskalkyl. Kalkylen ska överväga olika alternativ beroende på situation som skapat behovet av en investering. Köpa eller leasa? Renovera befintlig eller köpa nytt? Komplettera gärna med en analys över marknadsposition och trender för bästa beslutsfattning.

4. Rörelsekapitalbindning

Rörelsekapital är det kapital ett företag behöver för att bedriva den löpande verksamheten. Det består av omsättningstillgångar såsom likvida medel, kundfordringar, varulager etc. minus kortfristiga skulder såsom leverantörs- och personalskulder. Kapitalbindningen mäter hälsan och effektiviteten i ett bolag på kort sikt. En minskad kapitalbindning frigör kapital och ökar kassaflödet, något som ökar bolagsvärdet. Ett ökat kassaflöde möjliggör också nya investeringar eller ökad utdelning till aktieägarna.

Hög tillväxt binder ofta mycket rörelsekapital genom exempelvis ökade kundfordringar, lageruppbyggnad, utveckling av nya produkter/tjänster och större lokaler. Därför är det viktigt med prognoser av kassaflöden och likviditet som tillsammans med tydliga processer kan bidra till en effektiv kapitalbindning.

Tips!

Analysera storleken på ert rörelsekapital i relation till omsättningen. Vad denna procentsats bör vara beror mycket på bransch. Jämför därför med konkurrenter för att göra en rimlighetsbedömning av din kapitalbindning. Att minska kapitalbindningen bygger ofta på effektiviseringar av processer som bidrar till högre omsättningshastighet. En vanlig åtgärd är att se över sina inköp- och faktureringsrutiner.

5. Risk (avkastningskrav)

Risknivån i ett bolag har en direkt inverkan på bolagsvärdet. Det kan röra sig om olika typer av risker, exempelvis affärsrisk, strukturell risk och finansiell risk. Risken varierar beroende på bransch, marknadssituation och verksamhet.

Några exempel på risker som påverkar bolagets värde negativt:

Affärsrisk

  • Kund- och leverantörsberoende: Risknivån ökar om en stor del av intäkterna kommer från ett fåtal kunder och om majoriteten av inköpen görs från ett fåtal leverantörer.
  • Marknadsposition: Risknivån ökar för bolag på marknader som präglas av negativ trend och osäkerheter, exempelvis minskad efterfrågan på produkter/tjänster eller kommande regulatoriska förändringar.

Strukturell risk

  • Kostnadsstruktur: Detta berör fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader. En stor andel fasta kostnader bidrar till en högre risknivå i ett bolag.
  • Beroende av nyckelpersoner: I de fall bolag har stort beroende av ett fåtal nyckelpersoner ökar risknivån och bidrar till en högre strukturell risk.

Finansiell risk

  • Kassaflöden (kassacykel): Svag kassaflödesstruktur kan innebära dålig likviditet och således högre finansiell risk. Exempelvis om bolag har långa kund kredittider men samtidigt korta leverantörs kredittider.

Tips!

Du kan påverka marknadspositionen genom att arbeta aktivt med omvärldsanalyser och på så sätt hantera trender och osäkerheter på marknaden. Var är marknaden på väg? Vad gör konkurrenterna? Vad kan vara nästa trend? Hur utvecklas efterfrågan på produkter/tjänster?

En god likviditet minskar den finansiella risken och din verksamhet blir mer attraktiv inför en försäljning!

Är ditt företag redo för en försäljning?

Vi på Aspia hjälper dig med allt från förberedelser och första kontakt med potentiella köpare till undertecknat avtal. Som din kompletta partner genom hela försäljningsprocessen gör vi det lilla extra för en gynnsam affär.

Även om du inte just nu går i försäljningstankar bistår vi även löpande med bolagsvärderingar, så att du kan hålla koll på värdeutvecklingen i bolaget fram tills tidpunkten för en eventuell försäljning.

Kom ihåg! Det kan vara rätt timing att sälja verksamheten redan idag.

En försäljningsprocess är dessutom väldigt omfattande och tar flera månader att genomföra. Därför är det viktigt att kontinuerligt överväga en försäljning eller annat ägarskifte.

Sälja och värdera företag