Lösa ut delägare genom indragning av aktier

Går ditt bolag i tankarna på att minska ägarkretsen? Istället för en vanlig försäljning av aktier kan ni minska ägarkretsen genom indragning av aktier. Ni kan även använda indragning av aktier i samband med ett generationsskifte. Skeppsbron Skatt går här igenom vad som gäller vid indragning av aktier!

Vad innebär indragning av aktier?

Indragning av aktier innebär att en eller flera delägares aktier dras in mot ersättning. Ersättningen motsvarar de indragna aktiernas marknadsvärde. Ersättningen betalas med medel från bolagets fria egna kapital.

Indragning av aktier kan vara en metod värd att överväga om du som delägare går i tankarna på att sluta eller dra dig tillbaka eller när ni som delägare vill lösa ut någon ur bolaget. Vi kommer i detta blogginlägg främst fokusera på situationen då en eller flera delägare ska lösas ut.

När kan det vara lämpligt med indragning av aktier?

Det kan vara ett lämpligt sätt att lösa ut en delägare när bolaget har tillräckligt högt fritt eget kapital. Fördelen med indragning av aktier är att de övriga aktieägarna slipper betala med privata medel för att lösa ut aktieägaren. Finansieringsproblematiken för de kvarvarande delägarna undviks vid indragning då det är bolagets medel som används vid betalning av köpeskillingen.

Observera att om bolagets marknadsvärde är väldigt hög jämfört med bolagets fria egna kapital är en indragning inte den bästa lösningen. Ett alternativ när bolagets värde är högt i förhållande till det fria egna kapitalet är att indragningen görs i flera steg under några års tid. Bolagsstämman kan besluta om att indragning i framtiden ska göras före eventuell utdelning när tillräckligt med fritt eget kapital finns i bolaget.

Indragning kan även ske för att ändra ägarfördelningen i bolaget. Om det finns flera aktietyper ska detta ses över särskilt.

Hur gör du rent praktiskt?

För indragning av aktier krävs ett bolagsstämmobeslut. På stämman ska bolaget fatta beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier kombinerat med en fondemission. Genom fondemission, där fritt eget kapital överförs till aktiekapital, återställs aktiekapitalet till ursprunglig nivå. Indragningen måste registreras hos Bolagsverket.

Inför indragningen av aktier måste bolagets marknadsvärde fastställas. Indragningen ska nämligen ske till bolagets marknadsvärde. Hur marknadsvärdet bestäms kan framgå av aktieägaravtalet. Läs mer om aktieägaravtal.

Vad blir det för beskattningskonsekvenser?

Bolagsrättsligt ses utbetalning vid indragning av aktier som en utdelning. Om dina andelar har blivit indragna och du har ägt aktierna privat ska du deklarera indragningen på blankett K10. Det belopp som du har fått utbetalt i samband med indragningen beskattas som utdelning.

Om du i stället ägde dina aktier via ett bolag hamnar ersättningen från indragningen skattefritt i ditt ägarbolag. Därefter ska utdelning från ägarbolaget deklareras på blankett K10. Detta alternativ är fördelaktigt både för delägaren och bolaget.

Ett exempel

Emilia äger 25 % av aktierna i X AB som har värderats till 4 000 000 kr. Värdet på Emilias aktier är alltså 1 000 000 kr. Emilias omkostnadsbelopp på aktierna är 50 000 kr och Emilia har inte något sparat gränsbelopp. Emilias inkomst uppgår till 700 000 kr.

Om Emilia äger sina aktier privat (inte genom ett ägarbolag) och säljer aktierna till övriga aktieägare uppgår vinsten till 950 000 kr. Skatten på försäljningen uppgår till cirka 504 000 kr (53 % x 950 000 kr). Emilia får behålla cirka 496 000 kr och om försäljningen sker under år 1 behöver skatt betalas på hela försäljningen redan under år 2.

Istället kan Emilias aktier lösas in genom indragning av aktier. Som ett första steg säljer Emilia aktierna till ett ägarbolag (Emilia AB) för sitt omkostnadsbelopp. Därefter dras aktierna som ägs av Emilia AB in. Sammanlagt betalas 1 000 000 kr skattefritt till Emilia AB.

Emilia kan ta ut 2,75 inkomstbasbelopp (cirka 187 tkr) om året till 20 % skatt. Efter cirka 6 år har hon fått ut hela beloppet till endast 20 % skatt. Den totala skattebelastningen uppgår till cirka 200 000 kr. Emilia får behålla cirka 800 000 kr vid indragningen jämfört med cirka 496 000 kr vid försäljningen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan indragning av aktier vara en lösning att föredra – både för aktieägaren vars aktier blir indragna och som kan undvika högre tjänstebeskattning samt för bolagets kvarvarande aktieägare som inte behöver bekosta indragningen med privata medel.

Vill du ha hjälp med indragning av aktier? Tveka inte att höra av dig till Skeppsbron Skatt eller Aspia!

      Kontakta oss!       

 

Författare av detta blogginlägg:
Lotta Liikanen
Lotta Liikanen arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på svensk och internationell företagsbeskattning.