Publish date 2020-11-02
Reading time Lästid: 5 min

Skatterevision – ta hjälp av en skattejurist!

Skatteverket granskar just nu inlämnade inkomstdeklarationer för företag som deklarerar 1 juli. Är ditt företag ett av dem som fått en förfrågan från Skatteverket? Då kan en skattejurist vara till stor hjälp.

Varje år gör Skatteverket kontroller av inlämnade inkomstdeklarationer för att säkerställa att rätt uppgifter lämnats in och rätt skatt betalats.

Alla deklarationer som lämnas in går först igenom en digital kontroll. Skatteverket väljer sedan ut vissa deklarationer för vidare kontroll och kan då komma att kontakta ditt företag för att ställa extra kontrollfrågor eller besluta om skatterevision.

En skatterevision är en mer detaljerad kontroll av exempelvis företagets bokföring eller annat underlag.

Läs också: Detta granskar Skatteverket extra 2020

Om ditt företag fått en förfrågan eller ett revisionsbeslut

Normalt ställs frågorna skriftligt till företaget i en förfrågan. Ett beslut om revision och begäran att lämna in handlingar meddelas också skriftligen. Efter att Skatteverket har fått svar på sina frågor eller genomfört sin revision, meddelas ett förslag till beslut (även kallat övervägande). Företaget har möjlighet att svara på detta övervägande innan ett beslut fattas.

Det är viktigt att svara rätt från början då det kan vara avgörande för utfallet.

Det är viktigt att svara rätt från början då det kan vara avgörande för utfallet. Ett otydligt svar som ger Skatteverket en felaktig bild kan komma att läggas till grund för ett beslut till nackdel för företaget. Redan från första skriftväxlingen kan det vara bra att inte bara svara på Skatteverkets frågor utan även argumentera för att företagets skattemässiga hantering är korrekt.

Detta kan Skatteverket efterfråga

Exempel på vad Skatteverket kan efterfråga är specifika dokument, en beskrivning av ett händelseförlopp eller en förklaring till att företaget har tolkat en regel på ett visst sätt.

  • Om skriftligt underlag efterfrågas är det viktigt att skicka in just den dokumentation som efterfrågas. Om man inte är säker på vad som efterfrågas är det viktigt att man tar reda på det. En avvägning bör också göras av hur mycket och vilken information som behöver skickas in för att svaret ska vara korrekt. Ibland räcker det att skicka in ett dokument, men ibland behöver dokumentet kompletteras med en förklarande text.

  • Om Skatteverket ber om en beskrivning av en transaktion eller ett större händelseförlopp är det viktigt att det blir korrekt beskrivet från början. Det är ofta svårt att med trovärdighet rätta till felaktiga svar vid ett senare tillfälle. För att hamna rätt i en beskrivning krävs oftast att företaget förstår anledningen till Skatteverkets fråga och vad utredningen kan leda till. Kom också ihåg att svaret som lämnas kan påverka Skatteverkets granskning av tidigare år.

  • Vid en förfrågan om varför företaget bedömer en viss post som avdragsgill, bör en genomtänkt och fullständig rättslig argumentation för avdragsrätt presenteras.

Därför ska du ta hjälp av en skattejurist

Det krävs kunskap och erfarenhet för att kunna bedöma anledningen till varför Skatteverket ställer en specifik fråga. Att ta hjälp av en kvalificerad skattejurist kan vara avgörande för utgången i ärendet och minska risken för kostsamma processer.

Att ta hjälp av en skattejurist kan vara avgörande för utfallet och minska risken för kostsamma processer.

Vi har den erfarenhet som krävs för att hjälpa ditt företag att göra denna bedömning. Ofta behöver vi bara läsa igenom frågorna och konstatera att det inte krävs en kvalificerad skattejurist för att svara rätt. Men i andra fall kan vi fånga upp problem som behöver hanteras av ett kvalificerat skatterättsligt ombud eller biträde.

Med din kunskap om verksamheten och vår erfarenhet från skatteärenden och kunskap i skatterätt kan vi tillsammans göra det bästa för att Skatteverkets frågor och utredning inte ska leda till onödiga skattehöjningar.

Har ditt företag fått en fråga från Skatteverket?
Kontakta oss!

Skatterevision kontakta oss

Författare av detta blogginlägg:
Amanda Tjernström
Amanda Tjernström är skatterådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia.