Publish date 2020-05-12
Reading time Lästid: 3 min

Tjänstepension – när har företaget avdragsrätt för kostnaderna?

Många företag väljer att teckna tjänstepension för sina anställda. För att kostnaden ska vara avdragsgill måste de tryggade pensionsutfästelserna uppfylla vissa kriterier. Vi förklarar vad som gäller och ger några exempel på vanliga misstag i företagets inkomstdeklaration!

Särskild löneskatt för pensionskostnader

Utöver den allmänna pensionen finns tjänstepension. Den som har utfäst en tjänstepension är skyldig att betala särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Likaså kan svenska företag med filialer utomlands och utländska företag som bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i Sverige vara skattskyldiga till SLP.

Den som har utfäst en tjänstepension är skyldig att betala särskild löneskatt på pensionskostnader.

SLP betalas med 24,26% på ett särskilt beräknat beskattningsunderlag. Det särskilda beskattningsunderlaget är summan av ett flertal plusposter och minusposter. Betalning av SLP sker vid tryggandet av pensionsutfästelsen eller, i de fall pensionsutfästelserna inte ska tryggas, när företaget/arbetsgivaren betalar ut pensionen.

Exempel:  
Inbetalning av premie 500 000 kr
Ökning av avsättning i BR 100 000 kr
85% av avsättningen i BR IB x genomsnittlig SLR -200 kr
Summan av plusposter och minusposter 599 800 kr
SLP för beskattningsår 2019 145 511 kr (24,26% av 599 800 kr)


Tryggande av pensionsutfästelser

Företag kan trygga en pensionsutfästelse genom:

  • betalning av premie till en tjänstepensionsförsäkring,
  • överföring till en pensionsstiftelse,
  • avsättning i balansräkningen (arbetsgivaren förvaltar pensionskapitalet själv) enligt Tryggandelagen,
  • överföring till ett tjänstepensionsinstitut som likställs med pensionsstiftelse, eller
  • betalning till ett utländskt tjänstepensionsinstitut när tjänstepensionsavtalet är jämförbart med pensionsförsäkring.

När har företaget avdragsrätt?

Företagets pensionskostnader är avdragsgilla under förutsättning att pensionsutfästelsen uppfyller vissa kriterier. Bland annat ska pensionen ha tjänats in i en anställning och pensionsutfästelsen ska ha tryggats enligt någon av ovan nämnda tryggandeformer.

Företagets pensionskostnader är avdragsgilla om pensionsutfästelsen uppfyller vissa kriterier.

Enligt huvudregeln är högst 35% av den anställdes pensionsgrundande lön (pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtal) avdragsgill för företaget. Det finns dock ett avdragstak om 10 prisbasbelopp per anställd och år, vilket för år 2019 är 465 000 kr och för år 2020 är 473 000 kronor.

OBS! SLP tas ut oberoende om kostnaden är avdragsgill eller inte.

För ej avdragsgilla pensionsutfästelser kan exempelvis en direktpensionslösning vara användbar.

Pensionskostnader - vanliga misstag i deklarationen:

  • Ta inte upp skattebeloppet för SLP i ruta 4.21 & 1.4 på inkomstdeklarationen – det är underlaget till SLP som ska redovisas här. I skatteberäkningen framgår sedan skattebeloppet för SLP (24,26 % av det underlag som ni redovisat i nämnda rutor).

  • Tillämpa inte 35-procentsregeln på totalsumman av de anställdas löner – avdragsrätten enligt 35-procentsregeln beräknas per anställd och år.

Skatterådgivning

Författare av detta blogginlägg:
Louise Lindefelt
Louise Lindefelt är skatte- och legalkonsult vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Hon har särskilt fokus på inkomstskattefrågor och legalfrågor för ägarledda företag och tillväxtföretag.

Förklaring förkortningar


SLP = Särskild Löneskatt på Pensionskostnader

BR = Balansräkning

IB = Ingående Balans

SLR = Statslåneräntan