Publish date 2021-03-10
Reading time Lästid: 4 min

Bruttomarginal – så lönsam är din kärnverksamhet

Bruttomarginalen är ett viktigt mått på lönsamhet eftersom det visar marginalen på den sålda varan. En hög bruttomarginal ger alltså mer pengar kvar till företagets övriga kostnader.

Bruttomarginal eller bruttovinstmarginal är ett centralt mått på lönsamhet i många branscher – inte minst för tillverkningsindustri och handelsföretag. Bruttovinsten visar nämligen hur mycket av omsättningen som blir kvar efter att de direkta kostnaderna (inköp, tillverkning, etc) för varan har dragits av. Man ställer helt enkelt företagets intäkter från försäljning mot kostnaderna för att ha något att sälja.

Bruttomarginalen är ett välanvänt nyckeltal inom branscher såsom tillverkning och handel.

Ett enkelt exempel kan illustreras med ett företag som köper in varor och säljer dem vidare. Bruttomarginalen visar då relationen mellan företagets omsättning på försäljning av varorna och kostnaden för dessa sålda varor.

Formeln för att räkna ut bruttomarginalen ser ut så här:

Bruttomarginal % = Bruttoresultat / Omsättning

Bruttoresultatet är skillnaden i kronor mellan omsättningen och kostnaden för varorna. Genom att sedan dela bruttoresultatet på omsättningen får du alltså fram bruttomarginalen. 

Här är ett räkneexempel i siffror.

Nettomarginalen ger en annan bild
Nettomarginalen är ett annat mått på lönsamhet, med en viktig skillnad. Till skillnad från bruttomarginalen räknas här även in kostnader för till exempel personal, ränteutgifter och lokalhyror.

Därför är bruttomarginalen så viktig

Ett företag har ju en rad andra kostnader utöver de direkta kostnaderna för att tillverka eller köpa in varor – löner, lokalhyror, räntekostnader, produktutveckling och marknadsföring är bara några exempel. En högre bruttomarginal gör att det finns mer pengar kvar att använda till dessa delar. En låg bruttomarginal gör att företaget har mindre möjligheter att till exempel expandera och är mer känsligt för en konjunkturnedgång. Det är dock svårt att säga vad en normal bruttomarginal är eftersom det skiljer sig åt mellan olika branscher. När du ska jämföra bruttomarginalen är det därför bäst att titta på andra företag i samma eller liknande branscher.

När du ska jämföra bruttomarginalen är det bäst att titta på andra företag i samma eller liknande bransch.

Så förbättrar du bruttomarginalen

Att förbättra bruttomarginalen handlar om att antingen höja företagets priser eller sänka kostnaderna för inköp eller tillverkning. Det är ofta lättare sagt än gjort, och det är därför som ett företag med högre bruttomarginal än sina konkurrenter ofta värderas högre. Det innebär nämligen att de driver sin verksamhet effektivt och har lyckats skapa mervärden i sin produktion, inköpsstrategi eller försäljning.

För vilka branscher mäter man bruttomarginal?

Bruttomarginalen är som sagt framför allt ett välanvänt mått inom branscher såsom tillverkning och handel. Även tjänsteföretag kan räkna på sin bruttomarginal, även om det kräver en annan beräkningsgrund. För vissa branscher är dock inte bruttomarginalen lika relevant. Investmentbolag, fastighetsbolag och banker anger till exempel inte bruttoresultat i sin redovisning. Då är rörelseresultatet i stället ett bättre lönsamhetsmått.

New call-to-action