Publish date 2020-09-29
Reading time Lästid: 6 min

Rörelseresultat – vad är det egentligen?

Vad bör du ha koll på när det gäller rörelseresultat? Vi svarar på de vanligaste frågorna och förklarar skillnaden mellan EBIT, EBITA och EBITDA – de kan nämligen ge olika rörelseresultat för samma verksamhet.

Vad är ett rörelseresultat?

Enkelt uttryckt är rörelseresultatet skillnaden mellan ditt bolags rörelseintäkter och dess rörelsekostnader.

När används termen rörelseresultat?

Termen rörelseresultat används inom bokföring och finansiell analys. Kikar du på din senaste årsredovisning kommer du troligtvis att hitta ditt bolags rörelseresultat i den första delen av resultaträkningen.

Rörelseresultatet är dessutom tätt kopplat till nyckeltalet rörelsemarginal.

Hur räknar jag ut mitt rörelseresultat?

Du räknar ut ditt rörelseresultat genom att ta verksamhetens intäkter och dra av kostnaderna – du ska dock inte dra av kostnader för bolagets räntor eller skatter.

Vad räknas då som kostnader, och vad räknas som räntor och skatter? Vanliga exempel på rörelsekostnader är inköp av material, kontorshyra och löner till medarbetare (vilket i och för sig inkluderar löneskatt – men det är dina anställdas skatter, inte bolagets). Exempel på räntor och skatter är ränteintäkter eller - kostnader från placeringar samt din bolagsskatt.

De flesta bolag använder sig av måttet EBIT för att räkna ut sitt rörelseresultat, och EBIT är därför praktiskt taget synonymt med det här nyckeltalet. Men vissa använder andra sätt att räkna på, och det är viktigt att veta eftersom måtten kan ge skilda bilder av samma företag.

EBIT - Earnings Before Interest and Taxes - är för många synonymt med rörelseresultat.

Vad är EBIT, EBITA och EBITDA – och vad har de att göra med mitt rörelseresultat?

Du kan få fram olika rörelseresultat för ditt företag beroende på om du använder dig av måtten EBIT, EBITA eller EBITDA. För att förenkla det kan man säga att skillnaden är vad man räknar som kostnader för företaget – och därmed hur mycket som ska dras av från intäkterna för att få fram rörelseresultatet.

EBIT

EBIT är alltså det vanligaste måttet för rörelseresultat och det står just för ”Earnings Before Interest and Taxes” – intäkterna före räntor och skatter. Använder du EBIT ska du utöver dina rörelsekostnader även dra av avskrivningar (på exempelvis maskiner och inventarier) och nedskrivningar från intäkterna för att få fram rörelseresultatet.

EBITA

EBITA står för ”Earnings Before Interest, Taxes and Amortisation” – intäkter före räntor, skatter och nedskrivningar. Skillnaden mellan EBIT och EBITA är alltså att nedskrivningar inte räknas med bland kostnaderna här och därför inte dras av från intäkterna. Det ger dig ett till synes mer positivt rörelseresultat. Avskrivningar ska dock fortfarande dras av från intäkterna.

EBITDA

EBITDA står för ”Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation” – intäkter före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Använder du dig av EBITDA dras alltså varken nedskrivningar eller avskrivningar av från intäkterna. Med det här måttet får du det mest till synes positiva rörelseresultatet, dock för precis samma verksamhet. Många anser därför att EBITDA ger en mindre realistisk bild av verksamheten.

Vad är skillnaden mellan rörelseresultat och ”resultat efter finansiella poster”?

Läser du vidare i din årsredovisning så hittar du direkt efter sammanräkningen av ditt rörelseresultat något som kallas ”Resultat efter finansiella poster” eller ”Resultat efter finansnetto”. För att få fram det värdet utgår du från ditt rörelseresultat och adderar ditt så kallade finansnetto. Ditt finansnetto räknas fram genom att slå ihop företagets finansiella poster, det vill säga de finansiella intäkterna och de finansiella kostnaderna.

Exempel på finansiella poster är ränteintäkter och räntekostnader – men även bankkostnader, utdelningar, kapitalvinster.

Exempel på finansiella poster är ränteintäkter och räntekostnader – men även bankkostnader, utdelningar, kapitalvinster och kapitalförluster på aktier samt valutakursdifferenser finns med i finansnettot.

Vad är skillnaden mellan rörelseresultat och bruttoresultat?

Bruttoresultatet är lite som rörelseresultatet på så sätt att du utgår från företagets intäkter och drar av kostnader. Men här drar du enbart av kostnader som är direkt kopplade till produktionen av sålda varor. Du räknar exempelvis med kostnader för råvaror och löner till dem som de facto producerar varan, men du räknar inte med löner för övriga medarbetare eller allmänna kostnader som kontorshyra.

Hur kan jag tolka ett företags rörelseresultat?

Rörelseresultat är en bra utgångspunkt för att göra jämförelser mellan företag som bedriver verksamhet inom olika branscher, med olika skattesatser eller finansiella strukturer. Samtidigt bör du inte läsa in för mycket i rörelseresultatet. Dels kan resultatet behöva tolkas olika beroende på om det är baserat på EBIT, EBITA eller EBITDA. Och dels ger rörelseresultatet inte en fullständig bild av ett bolags finansiella situation. Eftersom räntor och skatter inte räknas med i rörelseresultatet kan till exempel ett bolag med hög skuldbelastning uppvisa ett positivt rörelseresultat samtidigt som det har en negativ nettovinst.

Hur kan mitt företag förbättra sitt rörelseresultat?

Om du är ute efter en faktisk förbättring av resultatet – och inte bara en bokföringsmässig sådan – gäller det att höja dina intäkter eller att minska dina kostnader.

New call-to-action

Författare av detta blogginlägg:
Fredrik Mansén
Fredrik Mansén arbetar som rådgivare vid Aspias kontor i Borås.