Publish date 2022-10-19
Reading time Lästid: 4 min

Direktpensionens möjligheter

Allt fler företag får upp ögonen för direktpensioner – en flexibel lösning både för bolagets ägare och dess anställda. En direktpension kan beskrivas som ett löfte, en utfästelse om framtida pension, från en arbetsgivare till en anställd. Skeppsbron Skatt går här igenom vad direktpension är, vilka fördelarna som finns samt villkor och avkastningsskatt.


Hur fungerar direktpension?

För att säkerställa utfästelsen tecknar företaget (inte alltid, men oftast) en företagsägd kapitalförsäkring som pantsätts till förmån för den anställda. I pensionsutfästelsen finns möjlighet att komma överens om villkor som ska uppfyllas för att pensionen ska betalas ut, vanligast är att avtala om anställningstid, som kan villkoras som mest 3 år fram i tiden. Villkorade direktpensioner kan därför vara ett effektivt sätt för bolag att behålla nyckelpersoner.

Hur fungerar det med premier?

Premier till en direktpension är inte avdragsgilla vid avsättning, utan arbetsgivaren får avdrag för pensionskostnaden först vid tidpunkten för utbetalning. Det innebär att direktpension kan vara en bra lösning när arbetsgivaren redan utnyttjat hela avdragsutrymmet för en anställds pensionskostnader. Som bekant har arbetsgivare avdragsrätt på pensionskostnader motsvarande 35 % av den anställdas pensionsmedförande lön, under förutsättning att pensionen uppfyller villkoren i Tryggandelagen. Avdragsrätten är dock begränsad till 10 prisbasbelopp (för 2022 gäller 483 000 kronor), vilket innebär att tjänstepension till anställda med höga löner kan kompletteras med en direktpension för möjlighet till större avdragsrätt.

Premier till en direktpension är inte avdragsgilla vid avsättning, utan arbetsgivaren får avdrag för pensionskostnaden först vid tidpunkten för utbetalning.

Vad är villkoren?

För bolagets ägare finns ytterligare en fördel med direktpension – flexibilitet. I en tjänstepension finns kvalitativa villkor, exempelvis ska pengarna vara låsta fram tills den anställde uppnår 55 års ålder. Väljer ägarna i stället att spara i en direktpension finns möjlighet att återköpa försäkringen vid behov. Vid förtida återköp rivs pensionsutfästelsen och pengarna betalas ut skattefritt till bolaget som sedan kan disponeras i verksamheten eller betalas ut till ägaren som utdelning. Det går även att avtala om under hur lång tid kapitalet ska betalas ut och en pensionsålder som är lägre än 55. 

Hur beskattas direktpensionen?

På direktpension betalas särskild löneskatt (SLP) och tidpunkten för när den ska betalas beror på hur arbetsgivaren redovisar i bokföringen. Utfäster arbetsgivaren en direktpension till en anställd utan bestämmande inflytande kan de redovisa avsättningen under posten ”Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser”, vilket ökar underlaget för SLP direkt. Arbetsgivaren kan i stället välja att redovisa avsättningen under exempelvis posten ”Övriga avsättningar”. Då påverkas underlaget för SLP inte vid avsättning utan först vid utbetalning.  Beroende på vilket regelverk för redovisning som används kan en avsättning för framtida SLP och avdragsrätt tas upp. Vid utfästelser till ägare med bestämmande inflytande i fåmansföretag får inte avsättningen redovisas under ”Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser”, vilket regleras i Tryggandelagen.

Vad gäller för avkastning?

Som sista punkt att avhandla är frågan om avkastningsskatt. En kapitalförsäkring belastas med en årlig avkastningsskatt, vilket betalas av försäkringsbolaget i de fall en svensk kapitalförsäkring tecknats för att säkerställa en pensionsutfästelse. Har arbetsgivaren däremot tecknat en utländsk kapitalförsäkring och är obegränsat skattskyldig i Sverige betalar arbetsgivaren själv in avkastningsskatten till Skatteverket. I de fall arbetsgivaren är begränsat skattskyldig i Sverige är det i stället den anställde, panthavaren, som ska betala avkastningsskatt och ta upp det i sin inkomstdeklaration.

Om du har frågor om direktpensioner eller funderar på om det passar just ert företag är du välkommen att kontakta oss på Aspia och Skeppsbron Skatt!

 

Författare av detta blogginlägg:
Sten Levin
Sten Levin är pensionsrådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Sten stöttar arbetsgivare i nästan alla frågor som rör tjänstepension, till exempel vid upprättandet av pensionspolicys och pensionsrelaterade skatte- och redovisningsfrågor.