Publish date 2020-12-07
Reading time Lästid: 9 min

Generösare regler för skattefria personaloptioner – här är förslaget!

Finansdepartementet föreslår att reglerna om kvalificerade personaloptioner ska utvidgas till att omfatta större bolag, samt att skattefria optioner ska kunna ges ut även till vissa styrelsemedlemmar som inte arbetar i företaget. Här har vi sammanfattat förslaget.

Vad är en personaloption?

Företag kan knyta viktig personal till företaget genom att använda sig av optioner, vilket är en rätt att i framtiden förvärva en andel i företaget. För mindre, nystartade företag, som inte kan erbjuda en konkurrenskraftig, eller ens marknadsmässig, lön till erfarna medarbetare, kan en option vara en utmärkt idé.

Vad är en kvalificerad personaloption?

Den 1 januari 2018 trädde reglerna om så kallade kvalificerade personaloptioner ikraft. Reglerna innebär att förmånen av en kvalificerad personaloption är skattefri för den anställde och inga arbetsgivaravgifter utgår. Beskattningstidpunkten inträder först vid avyttringen av den andel som förvärvats med stöd av personaloptionen och beskattningen kommer då ske i inkomstslaget kapital. Reglerna är därmed i de flesta fall förmånliga för både den anställde och arbetsgivaren.

Finansdepartementets förslag innebär att fler företag och individer kommer kunna ta del av skattefria personaloptioner.

Krav som måste vara uppfyllda för en kvalificerad personaloption

För att det ska vara fråga om en kvalificerad personaloption måste ett flertal krav vara uppfyllda. Kraven kan delas in i tre kategorier:

 1. krav på företaget
 2. krav på personaloptionen
 3. krav på optionsinnehavaren

Finansdepartementets förslag innebär att fler företag och individer kommer att kunna ta del av skattefria personaloptioner samt att företagets hantering för att tilldela aktier vid optionslösen kommer att förenklas.

Här är reglerna som gäller idag

Nedan redogör vi för nuvarande krav som behöver vara uppfyllda för att det ska vara fråga om en kvalificerad personaloption. Fetmarkerade krav omfattas av finansdepartementets föreslagna förändringar och kommenteras längre ner i detta inlägg.

Krav på företaget (*)

 • Företaget måste ha färre än 50 anställda och delägare som arbetar i företaget under räkenskapsåret som närmast föregår det år då personaloptionen förvärvas.

 • Företaget måste ha en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till maximalt 80 mkr under räkenskapsåret som närmast föregår det år då personaloptionen förvärvas.

 • Något offentligt organ får inte kontrollera 25 % eller mer av kapitalandelarna eller röstandelarna i företaget när personaloptionen förvärvas.

 • Företagets andelar får inte vara upptagna till handel på en reglerad marknad.

 • Företaget måste bedriva rörelse, dvs. annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel eller värdepapper. Dock får inte företaget bedriva bank- eller finansieringsrörelse, försäkringsrörelse, handel med mark, fastigheter, finansiella instrument, uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder, tillhandahålla tjänster som avser juridisk rådgivning, redovisning eller revision mm.

 • Företaget får inte ha bedrivit verksamhet i mer än 10 år efter utgången av det år då verksamheten påbörjades.

 • Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter, exempelvis på obestånd, föremål för företagsrekonstruktion eller skyldig att upprätta kontrollbalansräkning.

Krav på personaloptionen (*)

 • Optionen ger en rätt att förvärva andel i det företag som ger ut optionen

 • Värdet av de underliggande aktierna som kan förvärvas med personaloptioner får inte överstiga 3 mkr per anställd

 • Värdet av de underliggande aktierna som kan förvärvas med personaloptioner får inte överstiga 75 mkr per företag

Krav på optionsinnehavaren

 • Personaloptionen måste utnyttjas för förvärv av andel i det företag från vilken optionen förvärvats tidigast efter intjänandetiden (tre år) och senast inom tio år efter förvärvet.

 • Optionsinnehavaren ska vara anställd i företaget eller ett koncernföretag samt arbeta minst 30 timmar per vecka i detta företag.

 • Optionsinnehavaren måste få ersättning om minst 13 IBB under de tre första åren efter optionstilldelning från företaget eller ett koncernföretag.

 • Optionsinnehavaren får tillsammans med närstående inte kontrollera mer än 5 % av kapitalandelarna eller röstandelarna i företaget eller ett koncernföretag.

* = Beräknas/gäller på koncernnivå (koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 § ÅRL)

Finansdepartementets föreslagna ändringar

Större bolag ska omfattas

Finansdepartementet föreslår att taket för antalet anställda ska höjas från 50 anställda till 150 anställda och gränsen för bolagets nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 mkr till 280 mkr per år.

Styrelsemedlemmar som inte är anställda i företaget ska kunna förvärva optioner

Finansdepartementet föreslår att ett företag ska kunna erbjuda kvalificerade personaloptioner även till styrelsemedlemmar i företaget som inte är anställda och aktivt arbetar i företaget. Kravet om en minimilön om 13 IBB under de tre första åren som optionen tjänas in och 30 timmars arbetsvecka i genomsnitt ska enligt förslaget fortsatt gälla för anställda. För styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som inte är anställda i bolaget ska styrelsearvodet uppgå till minst 1,5 IBB under de tre första åren som optionen tjänas in. Krav på minsta arbetstid kommer inte att omfatta styrelsemedlemmar.

Finansdepartementet föreslår att taket för antalet anställda ska höjas från 50 anställda till 150 anställda.

Teckningsoptioner kan användas för att säkerställa leverans av aktier

Förslaget föranleds av ett nyligen avgjort rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) (HFD 2020 ref. 39). Onoterade företag, vilka är de bolag som omfattas av reglerna om skattefria personaloptioner, får inte äga egna aktier. Det har på grund av detta funnits en osäkerhet om hur företaget kan garantera att en anställd som erhåller en personaloption faktiskt får tilldelning av andelar i företaget enligt personaloptionsavtalet. Tilldelningen har tidigare varit beroende av att bolagsstämman faktiskt beslutar att emittera nya aktier i samband med att den anställde utnyttjar optionen.

Mot den här bakgrunden var frågan i HFD huruvida kravet att personaloptionen ska utnyttjas för förvärv av andelar i företaget är uppfyllt om förvärvet genomförs genom att den anställde först erhåller teckningsoptioner som omedelbart och ovillkorligen används för att teckna aktier i företaget. HFD slog fast att förvärvet uppfyller detta krav vilket innebär att man i ett sådant fall ska bortse från förvärvet av teckningsoptionen vid bedömningen. Det var en förutsättning i målet att den anställde inte kunde förfoga över teckningsoptionen på annat sätt.

Personaloption som ger rätt att förvärva en teckningsoption (som sedan utnyttjas till förvärv av aktier) föreslås omfattas av reglerna om kvalificerade personaloptioner.

Finansdepartementet föreslår att det i lagtext tydligt bör framgå att en personaloption som ger rätt att förvärva en teckningsoption (som sedermera utnyttjas till förvärv av aktier) ska omfattas av reglerna om kvalificerade personaloptioner. Detta sträcker sig dock längre än praxis då det enligt förslaget inte bör vara nödvändigt att teckningsoptionen omedelbart utnyttjas för förvärv av aktier efter optionsinlösen.

Utgivande bolag kan vara koncernbolag

Nuvarande regler kräver att det bolag som ger ut personaloptionen är samma bolag vars aktier optionen ger rätt att förvärva. Finansdepartementet föreslår att även en personaloption som ger rätt att förvärva aktier i ett koncernföretag till det företag som ger ut personaloptionen ska omfattas av skattelättnaderna.

Det innebär exempelvis att ett moderbolag kan ge ut personaloptioner som ger rätt att förvärva andelar i ett dotterbolag där den anställde arbetar. Som en följd av detta behöver kraven som ställs på företaget, som nu avser det utställande företaget, justeras så att det istället gäller det företag vars aktier kan förvärvas av optionen.

Läs också: Hur beskattas bonus- och incitamentsprogram för utlandsanställda?

Har ni frågor om personaloptioner?

Kontakta oss gärna om du har frågor om kvalificerade personaloptioner, hur du eller ditt företag går tillväga när era kvalificerade personaloptioner löper ut eller om ni funderar på andra incitamentslösningar.

Kvalificerade personaloptioner kontakta oss