Publish date 2019-05-28
Reading time Lästid: 6 min

Vad är en kapitalförsäkring och hur ska den redovisas?

Kapitalförsäkringar är en vanlig sparform. Lika vanligt är det att man är osäker på hur de ska hanteras i företagets redovisning. Här reder vi ut vad som gäller och hur bokföringen skiljer sig om kapitalförsäkringen är en ren placering eller om det rör sig om pension.

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring kan du som företagare köpa om du vill spara till pension, till någon framtida investering eller bara placera pengar på grund av överskottslikviditet. Kapitalförsäkringen innebär att du inte äger aktierna eller fondandelarna direkt, utan utställaren av kapitalförsäkringen är mellanhand.

Kapitalförsäkring och redovisning

Redovisningsmässigt betraktas kapitalförsäkringen som en enhet och eftersom inte kapitalförsäkringsägaren äger själva värdepappren ska inte heller köp och försäljningar av värdepappren redovisas separat. Detsamma gäller utdelningar och avgifter på de aktier och andelar som finns inom kapitalförsäkringen.

Kapitalförsäkringar är enligt inkomstskattelagen inte avdragsgilla.

När ska kapitalförsäkringen bokföras?

Bokföring sker endast när nytt kapital sätts in (och klassificeras då som fordran ej anskaffning av värdepapper) samt när uttag från kapitalförsäkringen görs.

Det är viktigt att ha koll på kapitalförsäkringens verkliga värde om du gör ett uttag från den. Om kapitalförsäkringens redovisade värde efter uttaget är lägre än det verkliga värdet representerar uttaget en oredovisad värdestegring. Då ska den ska redovisas som en finansiell intäkt.

Så väljer du rätt redovisningsbyrå - ladda ner guiden!

Ett uttag kan ibland delvis vara en oredovisad värdestegring, delvis ett uttag av insatta belopp. Det innebär att uttaget ska delas upp mellan intäkt och en minskning av investeringen i kapitalförsäkringen.

Tänk på! Det bokförda värdet på kapitalförsäkringen får inte minskas så att det understiger det verkliga värdet. I sådana fall har bolaget gjort en otillåten nedskrivning.

Man ska alltså i första hand bokföra uttag från kapitalförsäkringen (till den del som avser värdeökning) som finansiell intäkt och resterande del som minskning av det insatta kapitalet.

Hur kapitalförsäkringen ska redovisas beror på om det är en ren placering eller pension.

Hur ska kapitalförsäkringen redovisas?

Hur kapitalförsäkringen ska redovisas beror på om den avser en ren placering eller om den rör pension.

Är kapitalförsäkringen en anläggningstillgång eller omsättningstillgång?

Kapitalförsäkringen klassificeras i regel i balansräkningen som en finansiell anläggningstillgång då det ofta är fråga om ett långsiktigt innehav. Det är syftet men själva innehavet som styr hur försäkringen ska redovisas. I K2 är Bokföringsnämnden tydlig med att kapitalförsäkringen ska presenteras som en långfristig fordran. I K3 finns inte motsvarande skrivning men vi gör bedömningen att samma klassificering är lämplig även här.

Om kapitalförsäkringen klassificeras som en anläggningstillgång ska tillgången skrivas ned om värdet på kapitalförsäkringen understiger anskaffningsvärdet och om man bedömer att denna värdenedgång är bestående. (Observera att K2 p 11.20 underlåter nedskrivning om beloppet är lågt).

Klassificeras däremot kapitalförsäkringen som en omsättningstillgång ska den redovisas enligt ”lägsta värdets princip” vilket innebär att en värdenedgång leder till en omedelbar nedskrivning.

Kapitalförsäkring med pensionsutfästelse

Kapitalförsäkringen kan också vara tecknad för att trygga en pensionsutfästelse till en anställd. Företaget är då förmånstagare men utbetalningen från kapitalförsäkringen ska användas för utbetalning av den anställdes direktpension. En direktpension är inte avdragsgill för bolaget förrän pensionen utbetalas.

När företaget har ett pensionsåtagande i form av en kapitalförsäkring, som uteslutande är beroende av värdet på en tillgång som företaget äger ska detta, oavsett regelverk, tas upp i årsredovisningen till tillgångens redovisade värde.

Kom ihåg! Om kapitalförsäkringen inte täcker särskild löneskatt ska ytterligare en avsättning göras för denna skatt. 

Det som är viktigt att komma ihåg är att om kapitalförsäkringen inte täcker särskild löneskatt ska ytterligare en avsättning göras för denna skatt. Enligt K2 begränsas beloppet och avsättningen får inte vara högre än löneskatten på pensionsavsättningens redovisade värde.

Enligt K3 ska avsättningen för särskild löneskatt baseras på kapitalförsäkringens verkliga värde och inte på dess redovisade värde.

Redovisning av uppskjuten skatt

Tillämpar företaget K2 får någon uppskjuten skatt inte redovisas. K3 å andra sidan kräver en redovisning av uppskjuten skatt.
Vid tillämpningen av K3 redovisas uppskjuten skatt på skulden för direktpension samt tillhörande löneskatt. Skulden ger upphov till en temporär skillnad och därför ska en uppskjuten skattefordran redovisas. Den temporära skillnaden uppkommer på grund av att en direktpension med tillhörande löneskatt är avdragsgill först då pensionen utbetalas.

I en kapitalförsäkring där avkastningen schablonbeskattas uppkommer däremot ingen temporär skillnad och någon uppskjuten skatt redovisas inte.

Har ditt företag behov av redovisningshjälp?

För att valet av byrå ska bli lyckat är det viktigt att du funderar igenom några saker. I vår guide får du tips som kan hjälpa dig att välja rätt redovisningshjälp för just din verksamhet.

New call-to-action

Författare av detta blogginlägg:
Gun Laursen
Gun Laursen arbetar som auktoriserad redovisningskonsult vid Aspias kontor i Halmstad.

Tänk på!

Om kapitalförsäkringen har pantsatts ska det även finnas en not om ställd pant i årsredovisningen. Beloppet som ska anges i noten är kapitalförsäkringens redovisade belopp som lång- eller kortfristig fordran i balansräkningen.