Publish date 2020-01-08
Reading time Lästid: 6 min

2020 – nya regler och belopp för dig som företagare

Är du redo för ett nytt företagarår? Att ha koll på nya regler som påverkar dig och ditt företag ger en bra start. Här är några regeländringar och nya beloppsgränser som påverkar dig och ditt företag under 2020.

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Från och med den 1 januari 2020 är det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag 25 000 kronor. Sänkningen från 50 000 kronor till 25 000 kronor ska göra aktiebolagsformen mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag.

 

Läs också: Sänkt krav på aktiekapital – detta innebär sänkningen

Företag som sedan tidigare har ett aktiekapital finns nu möjligheten att minska företagets kapital till 25 000 kronor. För att genomföra minskningen måste flera kriterier vara uppfyllda. Bland annat måste bolagsordningen tillåta minskningen, styrelsen måste skriva yttrande, bolagsstämman måste besluta om minskningen och beslutet måste anmälas till Bolagsverket.

Tänk också på att en minskning av aktiekapitalet kan få skattemässiga konsekvenser, så viktigt att utreda dessa innan ni genomför minskningen.

Läs också: Lagerbolag – så startar du aktiebolag snabbt!

Sänkt bolagsskatt

Bolagsskatten sänks i två steg från år 2019 till år 2021 då den ska landa på 20,6%. Sedan den 1 januari 2019 är bolagsskattesatsen 21,4% för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2018. 

Bolagsskatten sänks i två steg från år 2019 till år 2021.

Sänkningen av bolagsskatten påverkar expansionsfondsskatten, återföring av periodiseringsfonder, samt avdragsrätten för koncernbidrag.

1. Ändring av expansionsfondsskatten

Expansionsfondsskatten följer skattenivån för bolagsskatten. Till skillnad från den stegvisa sänkningen av bolagsskatten sker sänkningen av expansionsfondsskatten i ett enda steg år 2021.
Ändringen innebär att expansionsfonden inte får överstiga kapitalunderlaget multiplicerat med en viss faktor, vilket framgår i denna tabell:

Beskattningsår Expansionsfondsskatt Kapitalunderlaget multipliceras med följande faktor:
–2020  22,0% 128,21%
2021*– 20,6% 125,94%

*Gäller beskattningsår som påbörjas 1 januari 2021 och senare.

2. Ändring av reglerna för återföring av periodiseringsfonder

Med anledning av att den statliga inkomstskatten för juridiska personer sänks ska tidigare gjorda avsättningar till periodiseringsfond multipliceras med en viss faktor vid återföring. Faktorns storlek är olika beroende på när avsättning och återföring sker. Se nedan tabell:

Avsättning – beskattningsår som börjar Återföring – beskattningsår som inleds Återföringen multipliceras med
Före 1 jan 2019 Under 2019 och 2020 103%
Före 1 jan 2019 Efter 31 dec 2020 106%
Under 2019 och 2020 Efter 31 dec 2020 104%


Juridiska personer ska för beskattningsår som påbörjats efter 31 december 2018 beräkna schablonintäkten på avsättningen till periodiseringsfonden utifrån 100% av statslåneräntan (istället för 72%).

3. Lämnade koncernbidrag

För att förhindra att koncerner med olika beskattningsår flyttar vinster genom koncernbidrag (för att komma åt den lägre bolagsskatten) införs en regel om att avdrag för lämnade koncernbidrag ska ske med en viss procent (beroende på när bidraget lämnas).

Vill ni ha skatterådgivning?

Vi hjälper företag i alla storlekar och branscher. 

Kontakta oss!

Avskaffad värnskatt

Fram till och med år 2019 har det funnit två skiktgränser för statlig inkomstskatt – den nedre respektive övre skiktgränsen. För inkomstår 2019 var den nedre skiktgränsen 490 700 kronor. Utöver kommunal inkomstskatt betalar den som har en beskattningsbar förvärvsinkomst över denna gräns även 20% i statlig inkomstskatt på dessa inkomster.

Den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (värnskatten) om 5% avskaffas från och med 1 januari 2020.

Den som under inkomstår 2019 även har en beskattningsbar förvärvsinkomst över 689 300 kronor (den övre skiktgränsen) betalar ytterligare 5% i statlig inkomstskatt på de inkomster som överstiger 689 300 kronor. Dessa extra 5% kallas ibland värnskatt och har avskaffats från och med 1 januari 2020.

För inkomstår 2020 gäller alltså endast den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt. Gränsen för år 2020 är 509 300 kronor.

Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag

Från och med den 1 januari 2020 finns ett krav på elektronisk betalning för att få rätt till rut- och rotavdrag. En elektronisk betalning är till exempel en betalning med kontokort, inbetalningskort, BankID eller Swish.

Fastställt inkomstbasbelopp 2020

Inkomstbasbeloppet för 2020 är 66 800 kronor.

För dig som lämnar in blankett K10 tillsammans med din privata inkomstdeklaration spelar inkomstbasbeloppet en viktig roll. 2020 års inkomstbasbelopp på 66 800 kronor påverkar bland annat följande:

  • Gränsbeloppet 2021 får beräknas enligt schablonen till 183 700 kronor (2,75 x 66 800).
  • För att kunna utnyttja det lönebaserade utrymmet för 2020 krävs att delägaren under 2020 tar ut lön på antingen:

    • 400 800 kronor (6 x 66 800) + 5 % av de totala lönerna i företaget (eller dotterföretag under vissa förutsättningar) eller

    • 641 280 kronor (9,6 x 66 800)

  • Utdelning upp till 6 012 000 kronor under 2020 beskattas i inkomstslaget tjänst (90 x 66 800).
  • Kapitalvinst upp till 6 680 000 kronor under 2020 beskattas i inkomstslaget tjänst (100 x 66 800).

Läs också: Guide till 3:12 – så fungerar skattereglerna

Fastställt prisbasbelopp 2020

Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor.

Prisbasbeloppet påverkar bland annat bilförmånsberäkningen, maximalt skattefritt traktamente, grundavdraget och jobbskatteavdraget.

Hur tänker du kring skattefrågor i ditt företag?

Våra erfarna skatterådgivare från Skeppsbron Skatt, som är en del av Aspia, kan hjälpa dig betala rätt skatt. 

Skatterådgivning

Författare av detta blogginlägg:
Amanda Tjernström
Amanda Tjernström är skatterådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia.