Publish date 2020-07-02
Reading time Lästid: 6 min

Omställningsstöd – vad krävs och är det alltid värt besväret?

Har corona gjort att ni tappat omsättning? Då har ni möjlighet att ansöka om omställningsstöd. Här förklarar vi vad som krävs för att få stödet och ger några tips om ni funderar på att ansöka.

Detta blogginlägg uppdaterades 9 december 2020.

Sedan den 22 juni 2020 kan företag som fått minskad omsättning på grund av coronapandemin ansöka om så kallat omställningsstöd. Stöd ges med mellan 22,5 - 75 procent av de fasta kostnaderna (för verksamhet i Sverige) beroende på hur mycket omsättningen har minskat. Stödet gäller exempelvis hyreskostnader, men inte personalkostnader. Stödet gavs ursprungligen för perioden mars–april 2020, men det har skett eller aviserats nya förlängningar som sträcker sig året ut.

Stödet gäller exempelvis hyreskostnader, men inte personalkostnader.

Vem kan få omställningsstöd?

Stödet riktar sig till aktiebolag eller organisationer med F-skatt och en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. För att kunna ta del av stödet måste företaget ha tappat minst en viss andel av sin omsättning under stödperioden jämfört med samma period förra året. Vidare krävs bland annat följande:

 • Omsättningsminskningen ska så gott som uteslutande bero på coronapandemin.

 • Företaget (eller moderbolaget om det är en koncern) får inte ha verkställt eller beslutat om utdelning, eller motsvarande, under perioden mars 2020 till juni 2021. Koncernbidrag är dock inget hinder för stöd.

 • Företaget får inte ha restförda skatte- eller avgiftsskulder hos Kronofogden, näringsförbud (gäller även VD, styrelse och ägare) eller vara på obestånd.

 • Företaget ska också ha gjort vad som rimligtvis krävs för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd.

 • Om företaget ingår i en koncern får det inte finnas vare sig koncern- eller intresseföretag med säte i ett så kallat skatteparadis.

 • Ansökan ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020.

Undvik utdelning under perioden mars 2020 till juni 2021.

Vad ska ansökan om omställningsstöd innehålla?

Utöver vad som krävs för att få omställningsstöd ställs förhållandevis höga krav på ansökan och det underlag som ska skickas med ansökan.

Detta behöver bland annat skickas in:

 • Uppgifter och underlag som visar minskningen av företagets nettoomsättning vid en jämförelse med de aktuella månaderna föregående år.

 • Uppgifter om vad minskningen i omsättningen beror på.

 • Uppgifter som visar på företagets fasta kostnader för mars och april 2020.

 • Uppgifter om försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd som företaget mottagit.

 • Skriftligt yttrande från revisor om det sökta stödet uppgår till minst 100 000 kr. För ansökan om stöd över 300 000 kr ställs ytterligare krav på revisorsintyget.

Ansökan görs via Skatteverkets hemsida under ”mina sidor”.

Analysera först – är det värt besväret att ansöka om omställningsstöd?

Det kan alltså för många företag krävas en betydande arbetsinsats för att kunna få fram och sammanställa alla de uppgifter och underlag som krävs för ansökan om omställningsstöd. Detta gäller särskilt för företag som inte är anslutna till ett bra och modernt system för redovisning och dokumentation. Det är även mycket material som ska granskas av revisorn för de flesta ansökningar och för stöd över 300 000 kr ställs ytterligare krav på revisorns granskning och intyg.

Gör en konsekvensanalys av kostnaderna och de begränsningar som stödet medför.

Staten kan ge upp till 10 000 kr i ersättning för administrativa kostnader för att söka stödet, men det kommer för många företag bara täcka en mindre del av de kostnader som uppstår för ansökan. Det är därför viktigt för företaget att göra en konsekvensanalys av kostnaderna och de begränsningar som stödet medför i förhållande till hur stort stödbeloppet kan bli.

Vi på Aspia kan hjälpa er med både analys och ansökan.

Kontakta oss!

3 tips om ni funderar på att ansöka om omställningsstöd!

 1. Gör en konsekvensanalys med hänsyn till det arbete och kostnader som ansökan medför, samt begränsningarna det innebär under en lång tid gällande bland annat utdelning.

 2. Säkerställ att företaget uppnår kraven som ställs för stöd och att helt korrekta uppgifter lämnas i ansökan. Detta kan vara särskilt viktigt vad gäller kraven på att omsättningsminskningen så gott som uteslutande ska bero på coronapandemin och att företaget försökt få andra ersättningar och stöd. Att lämna felaktiga eller bristfälliga uppgifter kan leda till att stödet återkrävs och kan i värsta fall även vara brottsligt.

 3. Håll koll på begränsningarna och undvik utdelning eller motsvarande under perioden mars 2020 till juni 2021.

Vill ni ha hjälp med analys och ansökan? Kontakta oss!

Click me