Publish date 2020-07-06
Reading time Lästid: 4 min

Regler om utstationering ändras – detta gäller!

Nu ändras några av de regler som rör utstationering. De nya reglerna innebär bland annat att all utländsk personal stationerad i Sverige behöver anmälas till Arbetsmiljöverket oavsett hur länge arbetet väntas pågå.

Vad innebär utstationering?

Med utstationering till Sverige menas att en utländsk arbetsgivare sänder en eller flera anställda för att utföra en tjänst i Sverige under en begränsad tid samt att det i Sverige finns en mottagare av dessa tjänster som utförs.

Så fungerar registrering av utländsk personal stationerad i Sverige

Det är den utländska arbetsgivaren som ansvarar för registreringen. Den kan dock utföras av någon utomstående. Registreringen sker genom en anmälan i Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. I anmälan ska anges en kontaktperson, denne ska kunna visa handlingar som intygar om att ovan nämnda krav är uppfyllda.

Från och med den 30 juli 2020 ska all utstationering anmälas till Arbetsmiljöverket.

Reglerna för registreringen fram till 30 juli 2020

För utstationeringar fram till 30 juli 2020 ska anmälan göras senast när arbetstagaren påbörjar arbetet i Sverige om utstationeringen avses pågå i mer än fem dagar. Pågår utstationeringen kortare tid än så behöver ingen anmälan göras.

Skulle det vara så att utstationeringen var avsedd att pågå i högst fem dagar men blev förlängd ska anmälan göras senast den sjätte dagen.

Reglerna från och med 30 juli 2020

Från och med den 30 juli 2020 gäller avseende registreringen att anmälan ska göras senast när utstationeringen i Sverige påbörjas oavsett hur länge utstationeringen väntas pågå. All utstationering behöver därmed anmälas.

Utöver detta behöver arbetsgivaren förse den svenska mottagaren med dokument som visar att utstationeringen är anmäld. Mottagaren har en skyldighet att meddela Arbetsmiljöverket senast tre dagar efter arbetets start om sådan dokumentation inte är mottagen.

Förutom dessa förändringar avseende registreringen utökas även skyddet för utstationerad personal. Bland annat för de som är utstationerade under längre perioder eller utstationeras och tar över en tjänst från en tidigare utstationerad arbetstagare.

Syftet är att all utstationerad personal ska ha rätt till ett grundläggande skydd i det mottagande landet.

Syftet med registreringen

Registreringen bygger på ett EU-direktiv som syftar till att utstationerad personal ska ha rätt till ett grundläggande skydd i det mottagande landet.

De grundläggande rättigheterna som ska skyddas är:

  • En miniminivå satt för lägsta lön

  • Ett tak för arbetstid och rätt till minst ett visst antal timmars viloperioder

  • Minimum för betald semester

  • Skydd för personal som hyrs in via bemanningsföretag

  • Hälsa, säkerhet och hygien på arbetsplatsen

  • En jämställd behandling mellan könen

Företag ska helt enkelt inte kunna vinna fördelar gentemot sina konkurrenter genom att utnyttja skillnader i arbets-/anställningsvillkor mellan medlemsländerna.

Vid utstationeringar i Sverige behöver arbetsgivaren förutom att registrera utsändningen hos Arbetsmiljöverket även följa svenska regler och kollektivavtal gällande arbetsmiljö, diskriminering, arbetstider, semester, föräldraledighet, lön och skatt.

Sanktioner

Om anmälan av utstationering eller kontaktperson inte har skett i tid kan du behöva betala en sanktionsavgift som för närvarande är satt till 20 000 kr. Finns det brister i anmälan kan det dömas ut ett vitesbelopp om dessa brister inte åtgärdas vid föreläggande.

Vi kan hjälpa till!

Har ni frågor eller funderingar kring reglerna om utstationering av arbetstagare eller vill ha assistans med anmälningarna hos Arbetsmiljöverket finns vi här för att hjälpa till.

Click me