Publish date 2020-04-23
Reading time Lästid: 6 min

Ackord – en möjlig väg ur betalningssvårigheter

Många företag upplever just nu betalningssvårigheter med anledning av covid-19. Ackord, en form av ekonomisk uppgörelse, kan då vara en lösning. Här förklarar vi vad det är, vad som gäller och hur momsen hanteras om ditt företag är på obestånd.

Utmaningarna som viruset covid-19 för med sig sträcker sig bortom folkhälsan. Även näringslivet blir lidande, vilket har lett till att många bolag upplever betalningssvårigheter. Vid betalningssvårigheter finns ett antal åtgärder att överväga. I den här artikeln fokuserar vi huvudsakligen på ackord och vad som då gäller för såväl gäldenären som borgenären.

Vad innebär ackord?

Ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan en gäldenär på obestånd och dennes borgenär. Vid uppgörelsen kan borgenären komma att skriva ner skulderna till en viss procent av de ursprungliga beloppen.

De två vanligaste typerna av ackord är:

  1. Underhandsackord – vilket är en frivillig uppgörelse mellan gäldenären (dvs ackordansökanden) och borgenären.

  2. Offentligt ackord – vilket kan bli aktuellt vid en företagsrekonstruktion eller konkurs. Ett offentligt ackord kan således innebära att borgenären blir bunden mot sin vilja.

Underhandsackord – ackordvinst för gäldenären

När gäldenären och borgenären har kommit överens om underhandsackord uppstår en ackordvinst för gäldenären eftersom dennes skulder till borgenären faller bort.

Ackordvinsten är skattefri för gäldenären under förutsättning att det kan konstateras att gäldenären varit på obestånd och att dennes oförmåga att betala sina skulder inte är tillfällig. Om gäldenären inte kan visa att denne varit på obestånd vid ackordet blir ackordsvinsten istället en skattepliktig intäkt.

Har du frågor kring hanteringen av ackord?

Kontakta oss!

Istället för att ackordvinsten blir skattepliktig, uppstår en begränsning av gäldenärens avdrag för tidigare års underskott. Gäldenären ska – under förutsättning att denne har erhållit ackord utan att försättas i konkurs – minska sitt avdrag för tidigare års underskott med samma belopp som summan av skulderna som faller bort i och med underhandsackordet.

Underhandsackord – kundförlust för borgenären

När gäldenären och borgenären har kommit överens om underhandsackord uppstår en kundförlust för borgenären. Kundförlust som uppstår på grund av ackord eller konkurs anses som konstaterad. Kundförlusten blir därmed skattemässigt avdragsgill (inkomstskattemässigt) för borgenären.

Andra åtgärder som kan bli aktuella på grund av covid-19:

Företagsrekonstruktion

Ett bolag som inte kan eller förväntas kunna betala sina förfallna skulder kan få företagsrekonstruktion. Genom en företagsrekonstruktion frigörs kapital för att bolaget ska kunna omstrukturera verksamheten och åtgärda delar av sin verksamhet för att på så vis kunna göra återbetalning av skulderna. En företagsrekonstruktion kombineras ofta med ett offentligt ackord.

Vid en företagsrekonstruktion fryser man bolagets skulder och utmätning får inte ske under rekonstruktionen.

Vid en företagsrekonstruktion ges bolaget således en möjlighet att undvika konkurs eftersom bolagets skulder fryses samt att utmätning inte får ske under rekonstruktionen. Detta kan vara ett bra alternativ för de företag som drabbas hårt av kortsiktiga ekonomiska problem på grund av covid-19.

Konkurs och obestånd

Ett bolag kan endast försättas i konkurs om bolaget är på obestånd – det vill säga bolaget kan inte betala sina skulder och denna oförmåga är inte endast tillfällig. Det kan exempelvis röra sig om så stora förfallna eller framtida skulder att bolaget inte kan betala dem. Om bolaget redan är på obestånd och inte kan lyckas med en företagsrekonstruktion eller andra alternativ bör bolaget överväga alternativet konkurs. Konkurs sker genom att man säljer antingen tillgångarna eller hela verksamheten.

Konkurs sker genom att man säljer antingen tillgångarna eller hela verksamheten.

Även här bör man agera i tid, för att undvika ytterligare ackumulering av skulder vilket förvärrar överskuldsättningen. Här handlar det mest om att minimera riskerna, inte minst för bolagets styrelse och ägare.

Har du frågor kring hanteringen av ackord?

Kontakta oss!

Så hanteras momsen

Ackord och företagsrekonstruktion

Förluster som uppkommer vid såväl underhandsackord som offentligt ackord samt företagsrekonstruktion ska behandlas som nedsättningar av priset i efterhand. Vid nedsättningar av priset i efterhand krävs det att säljaren utfärdat en kreditfaktura till köparen för att få sätta ned den utgående momsen. När köparen tagit emot kreditfaktura ska köparen återföra den motsvarande ingående momsen som tidigare dragits av.

Om en kreditfaktura inte utfärdats anses parterna istället ha avtalat att beskattningsunderlaget inte ska sättas ned. Ingen justering ska då göras av säljarens utgående moms eller av köparens ingående moms.

Detta är en ändring jämfört med tidigare avseende de offentliga ackorden som då ansågs utgöra kundförlust och nedsättning kunde göras utan kreditfaktura. Den som beviljats ackordet måste nu ta med i beräkningen att en återbetalning av tidigare avdragen ingående moms, motsvarande momsbeloppet på kreditfakturan, måste göras till Skatteverket.

Konkurs

När ett företag har försatts i konkurs anses en konstaterad kundförlust föreligga för de leverantörer som har fordringar på gäldenären. Det innebär att dessa sannolikt inte kommer att få betalt och därför får sätta ned tidigare redovisad utgående moms på obetalda fordringar. Någon kreditfaktura behöver således inte ställas ut.

En eventuell utdelning i konkursen innebär att moms ska redovisas på beloppet.

Click me

Författare av detta blogginlägg:
Louise Lindefelt
Louise Lindefelt är skatte- och legalkonsult vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Hon har särskilt fokus på inkomstskattefrågor och legalfrågor för ägarledda företag och tillväxtföretag.

Vad är en gäldenär?

Gäldenär är ett juridiskt begrepp och är en person eller företag som står i skuld till någon annan (borgenär).

Vad är en borgenär?

En borgenär är en fordringsägare, som alltså har lånat ut pengar till en person eller ett företag (gäldenär). Det kan även vara en vara som sålts, men som borgenären ännu inte fått betalt för.