Publish date 2023-02-24
Reading time Lästid: 5 min

Skattereduktion för inventarieköp

Har ditt företag köpt materiella inventarier under kalenderåret 2021? Då kan du ha rätt till skattereduktion i deklarationen för beskattningsåret 2022. Amanda Tjernström, skattejurist på Skeppsbron Skatt, går igenom vad du ska tänka på inför redovisningen av underlaget i deklarationen.

Underlaget för skattereduktionen utgörs av anskaffningsvärdet för inventarierna och skattereduktionen uppgår till 3,9 % av underlaget. Det är viktigt att säkerställa att underlaget är korrekt. Reglerna gäller även för fysiska personer som bedriver näringsverksamhet.

Vad ska ingå i underlaget för skattereduktionen?

I underlaget för skattereduktionen ingår materiella inventarier som har förvärvats genom köp, byte eller egentillverkning. För att få räkna utgiften för inventariet till underlaget för skattereduktionen ska utgiften dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Det krävs då att följande förutsättningar är uppfyllda;

  • Företaget är ägare till inventariet
  • Inventariet är levererat till företaget senast den 31 december 2021
  •  Inventariet är anskaffat för verksamheten som företaget bedriver

Exempel på materiella inventarier är bilar och maskiner.
Här kan du läsa mer om vad som gäller för immateriella tillgångar.  

Vad ska inte ingå i underlaget för skattereduktionen?

Vissa utgifter får/ska inte dras av via årliga värdeminskningsavdrag utan får/ska dras av omedelbart. Dessa utgifter får inte ingå i underlaget för skattereduktion. Det gäller följande;

  • Inventarier av mindre värde där anskaffningsutgiften är lägre än 0,5 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2021 uppgår till 47 600 kr.
  • Korttidsinventarier (det vill säga inventarier med en ekonomisk livslängd på högst tre år).
  • Inventariet har avyttrats, förlorats, utrangerats eller tagits ur näringsverksamheten samma beskattningsår som de anskaffats.

Utgifter för inventarier som har anskaffats från en person i samma intressegemenskap får inte ingå i underlaget för skattereduktion om inventariet har använts för stadigvarande bruk hos företaget som sålt inventariet.

Hur länge måste företaget inneha tillgången?

För att få skattereduktionen måste inventarierna finnas kvar i samma näringsverksamhet vid utgången av beskattningsåret 2022. Ett företag som har ett beskattningsår som inte är kalenderår ska ha kvar inventarierna i samma näringsverksamhet det första beskattningsår som avslutas efter den 31 december 2022.

Hur beräknas skattereduktionen och hur går ansökan till?

Skattereduktionen uppgår till 3,9 % av underlaget. Företaget begär skattereduktion i inkomstdeklarationen för beskattningsåret 2022, det vill säga inkomstdeklarationen som lämnas in 2023. Företaget ska uppge underlaget i inkomstdeklarationen.

Skattereduktionen räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. Detta innebär att det måste finnas skatt att utnyttja reduktionen mot. Om underlaget helt eller delvis inte kan utnyttjas får skattereduktionen för det återstående underlaget begäras nästa beskattningsår.

Skattereduktionen räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Observera att skattereduktionen inte kan räknas av mot särskild löneskatt på pensionskostnader (så kallat SLP). Det finns ingen begränsning i hur stort underlaget för skattereduktionen kan vara.

Exempel 1

Bolag A har kalenderår som räkenskapsår.

Bolag A köpte den 1 mars 2021 datorer som beräknades ha en livslängd på 5 år. Datorerna levererades till företaget den 1 april 2021. Anskaffningsvärdet uppgick till 50 000 kr. Datorerna skrivs av genom årliga värdeminskningsavdrag. Bolag A har rätt till en skattereduktion om 3,9 % av 50 000 kr, det vill säga 1 950 kr.

Bolag A:s skattemässiga resultat uppgår till 100 000 kr för beskattningsåret 2022. Skatten uppgår till 20 600 kr (20,6 % av 100 000 kr). Bolag A får skattereduktion med 1 950 kr och ska därför betala 18 650 kr i skatt.


 
Exempel 2

Bolag B har räkenskapsår 1 maj 2022 – 30 april 2023.

Bolag B köpte den 1 mars 2021 två maskiner, en för 70 000 kr och en för 80 000 kr. Maskinerna skrivs av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Bolag B säljer den ena maskinen med anskaffningsvärde 70 000 kr den 1 mars 2023. Skattereduktionen medges för den maskin som ägs vid utgången av beskattningsåret, det vill säga den 30 april 2023.

Bolag B har rätt till en skattereduktion om 3,9 % av 80 000 kr, dvs 3 120 kr.  

Bolag B har ett skattemässigt underskott under beskattningsåret 2022-05-01 – 2023-04-30 om 100 000 kr. Bolag B betalar inte heller någon fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Bolag B kan därför inte utnyttja skattereduktionen detta beskattningsår utan får rulla detta vidare till nästa beskattningsår.

Har du frågor om skattereduktion kopplat till inventarier? Tveka inte att höra av dig så hjälper vi dig!

      Kontakta oss!       

 

Författare av detta blogginlägg:
Amanda Tjernström
Amanda Tjernström är skatterådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia.