Publish date 2020-08-25
Reading time Lästid: 5 min

Kassalikviditet – få koll på er kortsiktiga betalningsförmåga

Vill du veta om företaget kan betala sina skulder på kort sikt? Då är kassalikviditeten bra att hålla koll på. Så här räknar du ut och använder nyckeltalet.

Kassalikviditet är ett viktigt nyckeltal att hålla reda på – såväl i ditt eget företag som inför en stor affär med ett annat företag. Även banker och kreditgivare kan vilja känna till kassalikviditeten när de ska räkna på till exempel en utökad kreditlina. Kassalikviditeten ger nämligen en fingervisning om hur enkelt ett företag kan ha att betala sina skulder och ekonomiska åtaganden på kort sikt.

Kassalikviditet är, precis som det låter, ett mått på företagets likviditet. Att titta på hur mycket pengar som finns på företagets konto är så klart en bra början, men det ger inte hela bilden. Kassalikviditeten tittar därför på fler parametrar och ger en mer heltäckande bild.

Formel för att räkna ut kassalikviditet

Formeln för att räkna ut kassalikviditet är:

(Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder * 100

Några exempel på omsättningstillgångar är kundfordringar, varulager och likvida medel i olika former. Eftersom ett varulager kan vara svårt att sälja ut snabbt räknas det dock inte med när vi ska beräkna kassalikviditeten. Målet är ju nämligen att summera de tillgångar som snabbt kan användas för att betala de kortfristiga skulderna.

Hur enkelt kan företaget kan betala sina skulder och ekonomiska åtaganden på kort sikt?

Med de kortfristiga skulderna menar man här de skulder som ska betalas på kort sikt, vanligtvis inom ett år. Här ingår även de kortfristiga delarna av de långfristiga skulderna, alltså de närmsta 12 månadernas amortering på långfristiga skulder. Leverantörsskulder, checkkrediter och personalens intjänade semester är några exempel på kortfristiga skulder.

Båda dessa poster hittar du i balansräkningen. Att vi sist i formeln multiplicerar med 100 handlar helt enkelt om att vi vill ha siffran i procent. Viktigt att beakta att man kan ha kundfordringar med lång kredittid samtidigt som man kan ha leverantörsskulder eller andra kortfristiga skulder med kort kredittid.

Vad är då en bra kassalikviditet?

Coronakrisen har gjort det tydligt hur viktigt det är att ha bra likviditet i företaget. Men vad är en hög eller bra kassalikviditet? En tumregel är att den bör ligga på minst 100 procent, vilket helt enkelt innebär att man kan betala sina kortfristiga skulder med sina omsättningstillgångar (återigen exklusive varulagret). Om ett bolag har en kassalikviditet på under 100 procent kan de behöva ta lån, ta in nytt kapital eller sälja andra tillgångar för att betala sina kortfristiga skulder.

En tumregel är att kassalikviditeten bör ligga på minst 100 procent.

Skillnad på kassalikviditet och balanslikviditet

Ibland använder sig företag av ett annat nyckeltal på det här området, nämligen balanslikviditet. Men se upp, för det finns en viktig skillnad mellan de två sätten att mäta. Balanslikviditeten räknar nämligen in varulagret i omsättningstillgångarna. Ett varulager kan vara svårt att sälja ut snabbt, framför allt till värdet som lagret är uppsatt till i balansräkningen. Balanslikviditeten kan dock vara ett bra nyckeltal för företag som har snabb lageromsättning.

Gräv djupare för bättre svar

Ju mer du vet om omsättningstillgångarna i ett företag desto bättre. Oavsett om det handlar om varulager eller kundfordringar kan det ta längre eller kortare tid att omsätta eller få betalt för dessa. Om det är viktigt för dig att verkligen ta reda på kassalikviditeten i ett bolag kan det därför vara bra att gräva djupare och se vad tillgångarna består av.

Soliditet ger den långsiktiga betalningsförmågan

Ett annat viktigt nyckeltal är soliditet som mäter den långsiktiga betalningsförmågan. Använd gärna soliditet och kassalikviditet tillsammans när du ska utvärdera ditt eller ett annat företag.

New call-to-action

Författare av detta blogginlägg:
Fredrik Mansén
Fredrik Mansén arbetar som rådgivare vid Aspias kontor i Borås.