Publish date 2021-01-20
Reading time Lästid: 11 min

Nyheter på moms- och tullområdet 2021

Bedriver ni handel i Storbritannien eller säljer varor via nätet till privatpersoner inom EU? Då innebär 2021 flera förändringar inom moms och tull. Här sammanfattar vi de nya reglerna.

Brexit

Storbritanniens utträde ur EU (Brexit) verkställdes den 1 februari 2020. Under övergångsperioden, som sträckte sig fram till den 31 december 2020, gällde dock samma regler som när Storbritannien fortfarande var medlem i EU. Denna övergångsperiod har nu upphört gälla, vilket innebär att Storbritannien nu formellt är ett tredjeland och att EU-rätten inte längre kan tillämpas när man handlar med företag och privatpersoner i Storbritannien. För Nordirland gäller särskilda bestämmelser.

Moms-nyheter för handel i Storbritannien

 • Försäljning av varor som transporteras till Storbritannien ska momsmässigt hanteras som export, och inköp av varor som förs in i Sverige från Storbritannien ska hanteras som import.

  Tillhandahållande av tjänster ska redovisas som försäljning till ett land utanför EU och inte som en unionsintern försäljning av tjänst.

  Periodisk sammanställning ska därför inte längre lämnas vid försäljning av varor och tjänster till Storbritannien.

 • Vid försäljning av digitala tjänster till privatpersoner i Storbritannien kan inte längre den särskilda MOSS-deklarationen (Mini One Stop Shop) användas, vilket innebär att det krävs momsregistrering i Storbritannien.

 • Förenklingsregeln för trepartshandel kommer inte längre vara tillämplig vid trepartshandel där någon av parterna finns i Storbritannien. Inte heller kommer de nuvarande distansförsäljningsreglerna att kunna tillämpas vid försäljning av varor som skickas till privatpersoner i Storbritannien.

Eftersom Storbritannien nu betraktas som ett tredje land kommer det ställas krav på  tulldeklarationer vid import och export.

Tull-nyheter för handel i Storbritannien

 • Eftersom Storbritannien nu betraktas som ett tredje land kommer det även att ställas krav på tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export. För att kunna importera varor till Storbritannien måste ett företag ha ett brittiskt EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification). Därför är det viktigt att ansöka om detta EORI-nummer i god tid innan varorna ska föras in i Storbritannien.

 • Vid export av varor som har sitt ursprung från EU behöver man ansöka om att bli registrerad exportör (Rex) och få ett Rex-nummer för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar för sändningar till Storbritannien om varornas värde är över värdegränsen 6 000 euro. Har man redan en sådan registrering på grund av export av varor till något annat tredje land behöver man inte en ny registrering.

Särskilda bestämmelser för Nordirland

Nordirland kommer fortfarande att betraktas som ett EU-land vid handel med varor, men inte vid handel med tjänster. Företag i Nordirland som har varuhandel inom EU kommer därför att tilldelas ett särskilt VAT-nummer. Detta VAT-nummer kommer att inledas med ”XI” som landsnummer och vara möjligt att kontrollera i VIES (VAT Information Exchange System). Det innebär att handel mellan företag, med varor som transporteras till eller från Nordirland, ska behandlas som unionsintern försäljning respektive unionsinternt förvärv och redovisas på samma sätt som tidigare.

Vid handel med tjänster kommer Nordirland att betraktas som ett tredjeland, på samma sätt som resten av Storbritannien.

Nordirland kommer fortfarande att betraktas som ett EU-land vid handel med varor, men inte vid handel med tjänster.

Omvänd skattskyldighet för omsättning av vissa varor

Omvänd skattskyldighet för moms ska införas vid nationell handel mellan företag vid omsättning av:

 • mobiltelefoner
 • integrerade kretsanordningar
 • spelkonsoler
 • pekdatorer
 • bärbara datorer.

När ett företag köper sådana varor från ett annat företag ska alltså köparen, istället för säljaren, redovisa och betala den utgående momsen – även om både köpare och säljare är svenska bolag.

Den omvända skattskyldigheten ska dock bara gälla om det totala beskattningsunderlaget på fakturan överstiger 100 000 kr. Köparens avdragsrätt för ingående moms bedöms sedan på samma sätt som om moms hade debiterats på fakturan.

Skälet till ändringen är att motverka momsbedrägerier och reglerna träder i kraft den 1 april 2021.

Har du frågor om moms och tull?
Kontakta oss!

Nya momsregler för handel på nätet

Under 2021 förändras momshanteringen för företag som säljer varor och tjänster till privatpersoner inom EU. Dessa företag kommer i större utsträckning att behöva rapportera utländsk moms och möjligheterna att importera varor momsfritt kommer att minska. Samtidigt införs förenklingsregler för att minska företagens administration samt behovet av momsregistrering i flera länder.

TIPS! Företag som har sådan försäljning bör i god tid se över sina flöden och säkerställa att deras affärssystem är anpassade till de nya reglerna, som föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

De nya momsreglerna för e-handel innebär följande:

Ändrade tröskelvärden

Detta gäller idag:
Idag kan ett svenskt företag som säljer varor till privatpersoner i andra EU-länder som utgångspunkt lägga svensk moms på försäljningen och redovisa den som vanlig omsättning i momsdeklarationen. När försäljningen från Sverige till ett visst EU-land överstiger den så kallade omsättningströskeln i det landet måste dock säljaren börja redovisa moms i destinationslandet istället. Varje EU-land har fastställt sin egen omsättningströskel och nivån för dessa varierar idag mellan 35 000 – 100 000 EUR.

För elektroniska tjänster finns idag ett tröskelvärde på 10 000 EUR (i Sverige 99 680 kr) som innebär att ett svenskt företag kan sälja sådana tjänster till privatpersoner med svensk moms upp till tröskelvärdet. Därefter ska tjänsterna beläggas med den moms som gäller i respektive köparland.

Betalar ni rätt moms? Vi kan hjälpa er med era momsfrågor!

Detta innebär det nya reglerna:
Med de nya reglerna ersätts de nationella trösklarna med en enda EU-gemensam tröskel. När ett företags försäljning av varor och elektroniska tjänster till privatpersoner överstigit 10 000 EUR per år, totalt till hela EU, inträder en skyldighet för företaget att redovisa lokal (utländsk) moms på all sådan försäljning i alla medlemsstater. Fler svenska företag kommer därför att behöva redovisa moms i flera länder. Försäljning till utländska företag påverkas inte av de nya reglerna.

För att undvika att bolag tvingas registrera sig i flera medlemsstater föreslås nya och utvidgade förenklingsregler som underlätta för bolagen (se nedan).

MOSS blir OSS – en momsdeklaration för all försäljning till privatpersoner i EU

Det är idag möjligt att redovisa all lokal (utländsk) moms på omsättning av elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU i en särskild deklaration (MOSS) som lämnas till skattemyndigheten i det land där man är etablerad. Den möjligheten utökas nu till att omfatta all försäljning av varor och tjänster till privatpersoner inom EU. Detta innebär att ett svenskt bolag endast behöver vara momsregistrerade i Sverige för att kunna redovisa utländsk moms på all sådan försäljning.

OSS står för One Stop Shop och syftar till att man bara behöver en enda kontaktpunkt med skattemyndigheterna i EU.

Precis som vid den nuvarande redovisningen av elektroniska tjänster är det säljaren som måste säkerställa att rätt moms tas ut på försäljningen i respektive land, men momsen för samtliga länder kan sedan redovisas i en gemensam deklaration. Detta innebär en betydande förenkling jämfört med idag, då det i många fall krävs momsregistrering och inlämning av momsdeklarationer i samtliga länder där försäljning av tjänster och varor (över omsättningströskeln) till privatpersoner äger rum.

När användningsområdet för den särskilda deklarationen utökas byter den namn från MOSS till OSS. Förkortningen står för (Mini) One Stop Shop och syftar på att man bara behöver en enda kontaktpunkt med skattemyndigheterna i EU.

Särskilda regler för ”plattformsbolag”

Vid försäljning på nätet är det är vanligt att andra bolag än det som tillhandahåller varan eller tjänsten på ett eller annat sätt medverkar vid försäljningen. Dessa bolag, som i de nya reglerna kallas för plattformsbolag, kan under vissa förutsättningar bli skyldiga att redovisa momsen på en försäljning istället för säljaren eller köparen.

Detta gäller då ett plattformsbolag medverkar till försäljning av varor till ett värde understigande 150 EUR om varan säjs från ett land utanför EU till en privatperson inom EU.

Vad är ett plattformsbolag i detta sammanhang?
Ett bolag kan anses vara ett ”plattformsbolag” om det exempelvis via en hemsida förmedlar beställningar eller på annat sätt gör att köpare och säljare kan mötas. Plattformsbolagen anses i sådana situationer momsmässigt köpa in och sälja vidare de aktuella produkterna, trots att de i övrigt inte är legalt involverade i försäljningstransaktionen.

Slopat undantag för importmoms på lågvärdesförsändelser

Idag finns möjlighet för EU:s medlemsstater att undanta varor som importeras till EU från importmoms om dessa har ett värde understigande 22 EUR. Då ett nytt system införs för att hantera administrationen av småförsändelser kommer detta undantag tas bort.

I Sverige har detta undantag endast tillämpats för så kallade periodiska publikationer som skickas från ett land utanför EU, och ändringen får därför inte så stor effekt i Sverige. Den innebär dock alltså att sådana publikationer som skickas från ett land utanför EU nu kommer att beläggas med importmoms.

Läs också: 2021 - nya regler och belopp för dig som företagare

Har du frågor om moms och tull? Kontakta oss!

Kontaktpersoner Skeppsbron Skatt moms

Författare av detta blogginlägg:
Thomas Borg
Thomas Borg är skatterådgivare vid Skeppsbron Skatt som är en del av Aspia. Han har särskilt fokus på frågor inom moms och internationell handel.