Publish date 2021-01-04
Reading time Lästid: 9 min

2021 – nya regler och belopp för dig som företagare

Är du som företagare redo för ett nytt år? Att ha koll på de nya regler som påverkar dig och ditt företag ger en bra start. Här beskriver vi några av de regeländringar och nya beloppsgränser som påverkar dig och ditt företag under 2021.

Sänkt bolagsskatt

Bolagsskatten har sänkts i två steg från år 2019 till år 2021 och har nu för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2020 landat på 20,6%.

Sänkningen av bolagsskatten påverkar expansionsfondsskatten, återföring av periodiseringsfonder, samt avdragsrätten för koncernbidrag.

1. Ändring av expansionsfondsskatten

Expansionsfondsskatten följer skattenivån för bolagsskatten. Till skillnad från den stegvisa sänkningen av bolagsskatten skedde sänkningen av expansionsfondsskatten i ett enda steg år 2021.

Ändringen innebär att expansionsfonden inte får överstiga kapitalunderlaget multiplicerat med 125,94%.

2. Ändring av reglerna för återföring av periodiseringsfonder

Med anledning av att den statliga inkomstskatten för juridiska personer sänks ska tidigare gjorda avsättningar till periodiseringsfond multipliceras med en viss faktor vid återföring. Faktorns storlek är olika beroende på när avsättning och återföring sker. Se nedan tabell:

Avsättning – beskattningsår som börjar  Återföring – beskattningsår som inleds Återföringen multipliceras med
Före 1 jan 2019 Efter 31 dec 2020 106%
Under 2019 och 2020 Efter 31 dec 2020 104%


Juridiska personer ska för beskattningsår som påbörjats efter 31 december 2018 beräkna schablonintäkten på avsättningen till periodiseringsfonden utifrån 100% av statslåneräntan (istället för 72% som gällde innan).

3. Reducerad avdragsrätt för koncernbidrag i vissa situationer

För att förhindra att koncerner med olika beskattningsår flyttar vinster genom koncernbidrag (för att komma åt den lägre bolagsskatten) införs en regel om att avdrag för lämnade koncernbidrag ska ske med en viss procent. Företag med beskattningsår som börjar före den 1 januari 2021 och som avslutas efter den 31 december 2020 får vid tillämpningen av reglerna under beskattningsåret bara göra avdrag med högst 96% för koncernbidrag som har lämnats till företag med beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. Den reducerade avdragsrätten beror på att företagen kan komma att beskattas med olika skattesatser.

Tjänstebilar

1. Schablonberäkningen för bilförmån justeras

Beräkningen för att fastställa värdet av en bilförmån föreslås justeras genom att ändra två delbelopp i schablonberäkningen; det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. Justeringen görs för att bättre avspegla ett marknadsvärde.

Det ränterelaterade beloppet motsvarar för närvarande 75% av statslåneräntan (lägst 0.5 %) multiplicerat med bilmodellens nybilspris. Förslaget till ändring innebär att det ränterelaterade beloppet istället kommer att beräknas som 70% av statslåneräntan och en procentenhet multiplicerat med bilens nybilspris.

Det prisrelaterade beloppet utgår idag från en årlig värdeminskning om 9% av nybilspriset för bilar med ett pris upp till 7,5 prisbasbelopp (354 750 kr för 2020). För den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp utgår en värdeminskning om 20% per år. Förslaget till ändring innebär att man ska utgå från en årlig värdeminskning om 13%, oavsett bilens pris.

Om förslaget går igenom kommer reglerna att träda ikraft den 1 juli 2021 och tillämpas på bilar som blir skattepliktiga från och med 1 juli 2021.

2. Fordonsskatten höjs

Från och med den 1 april 2021 föreslås en höjning av fordonsskatten för nya bilar.

Utsläppsgränsen från när förhöjd fordonsskatt tas ut sänks till 90 gram koldioxid per kilometer och den förhöjda fordonsskatten höjs genom att koldioxidbeloppet ökar till 107 kronor per gram om fordonet släpper ut mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer och till 132 kronor per gram om fordonet släpper ut över 130 gram koldioxid per kilometer.

Den förhöjda fordonsskatten tas under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt.

3. Nedsättning av förmånsvärdet på miljöbilar slopas delvis

Tidigare kunde en nedsättning av förmånsvärdet av miljöbilen ske med 40% i vissa fall. Dessa regler upphörde att gälla den 31 december 2020.

Det är därför läge att se över alla tjänstebilar som företaget har.

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Den 1 januari 2021 infördes ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp. Effekten av begreppet är att fler utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige blir skattskyldiga här. Det utländska företaget som formellt är arbetsgivare måste registrera sig i Sverige, innehålla preliminärskatt samt eventuellt betala sociala avgifter varje månad.

Forskningsavdraget förstärks

Forskningsavdraget innebär att företag som anställer personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU) betalar lägre arbetsgivaravgifter och lägre allmän löneavgift.

Arbetstidsvillkoret föreslås sänkas så det räcker att den anställde har arbetat med FoU minst hälften av arbetstiden under kalendermånaden för att avdrag ska få göras (i dag krävs FoU-arbete minst tre fjärdedelar av arbetstiden) samtidigt som taket för nedsättningen höjs från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Expertskatten

För vissa utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner kan en viss skattelättnad ges, även kallad expertskatt. Tidigare gällde skattelättnaderna för de första tre åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige om maximalt fem år. Från och med 1 januari 2021 gäller skattelättnaderna för alla de fem år som vistelsen är avsedd att pågå.

Förslag om skattereduktion på inventarier anskaffade år 2021

Finansdepartementet presenterade i december 2020 ett förslag om att fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet ska kunna beviljas skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021. En förutsättning för skattereduktion är bland annat att utgifterna för anskaffningen av inventarierna dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Skattereduktionen föreslås uppgå till 3.9% av underlaget, vilket utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som köps in under kalenderåret 2021.

Reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Läs också: Så fungerar avskrivning av inventarier

Kvalificerade personaloptioner

Den 1 januari 2018 trädde reglerna om så kallade kvalificerade personaloptioner i kraft. Enligt reglerna måste personaloptionen utnyttjas för förvärv av andel företaget tidigast efter intjänandetiden om tre år och senast inom tio år efter förvärvet. Detta innebär att de första kvalificerade personaloptionerna kommer att börja utnyttjas under 2021.

Läs mer om kvalificerade personaloptioner och förslaget om att reglerna ska bli mer generösa från och med 1 januari 2022.

Har du frågor om hanteringen av personaloptioner?

Kontakta oss!

Justering av ränteavdragsbegränsningsreglerna

Företag som helt eller delvis inte får dra av koncernbidragsspärrade underskott och som helt eller delvis inte får dra av ett negativt räntenetto, ska öka avdragen för koncernbidragsspärrade underskott. De nya bestämmelserna innebär därmed ett efterföljande steg i förhållande till tillämpningen av koncernbidragsspärren och avdragsbegränsningen för negativa räntenetton. Vissa justeringar har även skett i beräkningen när koncernbidrag mottagits från företag mot vilket spärr föreligger.

Justeringarna trädde i kraft den 1 januari 2021.

Arbetsgivaravgifter

Växa-stödet utvidgas

Det så kallade växa-stödet föreslås utökas på så sätt att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt för företag med en anställd som anställer ytterligare en person ska få rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Under 24 månader betalas då endast betala ålderspensionsavgiften (10,21%) på den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr/månad.

Nedsättningen föreslås gälla anställningar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

Ungdomsrabatterade arbetsgivaravgifter

En tidsbegränsad ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften föreslås för ungdomar under perioden 1 april 2021 till 31 mars 2023. Arbetsgivaravgiften blir 19,73% för de som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år.

Nedsättningen gäller ersättningar på högst 25 000 kr/mån. På överskjutande delar blir det fulla arbetsgivaravgifter.

OBS! I detta blogginlägg har vi inte tagit med nya regler med anledning av covid-19 eller nya momsregler för 2021.

Skatterådgivning