Publish date 2020-12-10
Reading time Lästid: 11 min

Omställningsstöd och korttidsarbete – vad är det som gäller?

Regeringen har under året erbjudit olika former av stöd för att hjälpa företag som drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19. De stöd som flest ansökt om, och som nu uppdaterats, är omställningsstöd och korttidsarbete. Här sammanfattar vi vad som gäller.

1. Omställningsstöd

Sedan den 22 juni 2020 kan företag som fått minskad omsättning på grund av coronapandemin ansöka om så kallat omställningsstöd. Stöd ges med mellan 22,5 - 75 procent av de fasta kostnaderna (för verksamhet i Sverige) beroende på hur mycket omsättningen har minskat. Stödet gäller exempelvis hyreskostnader, men inte personalkostnader. Stödet gavs ursprungligen för perioden mars–april 2020, men det har skett eller aviserats nya förlängningar som sträcker sig året ut.

Vilka omfattas av omställningsstödet?

Stödet riktar sig till aktiebolag eller organisationer med F-skatt och en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. För att kunna ta del av stödet måste företaget ha tappat minst en viss andel av sin omsättning under stödperioden jämfört med samma period förra året.

Minsta omsättningsminskning samt maximala stödbeloppet för respektive stödperiod finns i följande tabell:

Tidsperiod Minsta omsättnings-minskning Max stödbelopp
Mars-april 30% 150 mkr
Maj 40% 75 mkr
Juni-juli 50% 8 mkr
Augusti-oktober 40% 30 mkr*
November-december 30% 30 mkr*

* Beloppet delas för augusti–december och totalt maximalt 30 mkr ges för hela perioden.

Företag som är på obestånd, i rekonstruktion, konkurs eller har stora skatteskulder kan inte ta del av stödet. Företaget (eller moderföretaget) får vidare inte verkställa eller besluta om vinstutdelning eller motsvarande under perioden mars 2020 till juni 2021. Det finns dock inga hinder för att lämna koncernbidrag.

Omställningsstödet riktar sig till aktiebolag eller organisationer med F-skatt och en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret.

Enskild näringsverksamhet

Ett separat omställningsstöd finns som riktar sig till enskild näringsidkare vars omsättning översteg 200 000 kronor för 2019. Stödet gäller perioden mars – juli 2020 samt med aviserad förlängning i vilket fall med perioden augusti – oktober 2020. Troligtvis kommer ytterligare förlängning föreslås. Perioderna, kraven för omsättningsminskning samt storleken på stödet (även maxbelopp) skiljer sig från de som gäller för övriga företag.

Läs mer om omställningsstöd för enskilda näringsidkare på Länsstyrelsens hemsida.

Handels- och kommanditbolag

Regeringen har aviserat att ett separat omställningsstöd kommer att införas för handels- och kommanditbolag som har minst en fysisk person som delägare. Regeringen ska återkomma med mer detaljerad information.

Hur ansöker man om omställningsstödet?

Ansökan om stöd sker separat för respektive stödperiod och görs hos Skatteverket. Ansökan är stängd för mars–april, maj samt för juni–juli. Ansökan för de aviserade perioderna augusti-oktober samt november–december har ännu inte öppnats och inget datum har ännu kommunicerats.

Det ställs förhållandevis höga krav på ansökan och det underlag som ska skickas med ansökan. För att ansöka om stöd över vissa nivåer krävs även ett revisorsintyg. Läs mer om de krav som ställs på ansökan här: Omställningsstöd - vad krävs och är det alltid värt besväret?

Stödet betalas ut via företagets skattekonto.

För enskilda näringsidkare görs ansökan hos länsstyrelsen. Ansökan för stödperioden mars–juli 2020 är öppen fram till och med den 31 januari 2021. Inga datum för resterande stödperioder har ännu kommunicerats.

2. Korttidsarbete

Sedan 7 april har arbetsgivare kunnat söka stöd vid korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) under 2020.

Syftet med korttidsarbete är att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten i djupa lågkonjunkturer eller som nu, vid situationer som inte har gått att förutse. Drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Regeringen har föreslagit en förlängning som innebär att stödet kommer kunna fortsätta användas i upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Vad innebär korttidsarbete?

Systemet innebär att en arbetsgivare beslutar att (alla eller del av) de anställda ska gå ner i arbetstid (så kallat korttidsarbete) och kan därefter ansöka om stöd. Stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med upp till hälften samtidig som arbetstagaren får behålla som minst 88 % av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden avseende löner upp till 44 000 kr per månad.

Hur ser de uppdaterade villkoren för korttidsarbete ut?

I den aviserade förlängningen kommer stödet för april – juni 2021 dock att ändras till en lägre grad där staten täcker hälften av kostnaden. Under dessa månader kommer den anställdes lön att vara lägre (exempelvis blir den anställdes lön 80 procent istället för 92,5 procent vid 60 procents minskning av arbetstid).

Stödet om korttidsarbete kan sökas enligt fastställda nivåer där arbetstagaren reducerar sin arbetstid om 20, 40 eller 60 procent. För maj–juni 2020 fanns även en nivå om 80 procent.

Hur mycket pengar kan företaget spara?

Här är ett exempel från regeringens hemsida:

Arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.

I förlängningen föreslås istället att stödet för april – juni 2021 täcker hälften av kostnaden.

Vilka krav finns det för att få korttidsstöd?

Alla ansökningar

  • Arbetsgivaren behöver ha stöd för korttidspermittering i centrala och/eller lokala kollektivavtal. Om företaget inte har kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidspermittering.

  • Arbetsgivaren får inte vid tidpunkten för ansökan vara skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, vara föremål för företagsrekonstruktion eller vara på obestånd.

  • Det krävs också att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter samt har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Allvarlighetskravet innebär att det ska vara fråga om en situation där arbetsgivaren i frånvaro av stöd skulle behöva genomföra omfattande uppsägningar.

Nya ansökningar

I den aviserade förläningen införs ytterligare krav och villkor för att ta del av stödet vid framtida ansökningar, i likhet med de krav som ställs för omställningsstöd.

  • Vid ansökan krävs revisorsintyg för de arbetsgivare som har löner som överstiger 400 000 kr per månad (särskild jämförelsemånad).

  • Vidare införs ett nytt krav kopplat till vinstutdelning och liknande värdeöverföringar. Arbetsgivare får inte verkställa eller besluta om vinstutdelning eller liknande under stödperioden, två månader före, eller sex månader efter stödperioden. Begränsningen gäller även för värdeöverföringar som sker från arbetsgivarens moderbolag.

Lämnade koncernbidrag anses dock inte vara en sådan värdeöverföring och påverkar därför inte möjligheten att få stöd.

Hur ansöker man om korttidsstödet?

Det är Tillväxtverket som administrerar stödet och ansökan kan göras digitalt via Tillväxtverkets hemsida. När ansökan godkänts utbetalas ett preliminärt stöd och sedan sker avstämningar innan det slutliga stödet fastställs. Felaktigt utbetalt stöd kan komma att krävas tillbaka.

När börjar de nya reglerna att gälla?

De nuvarande reglerna för ansökningar om stöd under 2020 började gälla den 7 april 2020.

De nya reglerna för nya ansökningar föreslås träda i kraft den 15 februari 2021. Ändringarna i den ursprungliga lagen, med bland annat det nya kravet gällande värdeöverföringar, tillämpas först vid ansökningar efter detta datum. Det införs dock även en ny lag för att möjliggöra de ytterligare stödperioderna, vilket kommer göra att man kan söka retroaktivt från 1 december 2020 för stödperioderna 1 december 2020 – 30 juni 2021.

Detta bör du se upp med om du vill ansöka om stöd för korttidsarbete

Tillväxtverket gör en helhetsbedömning av de krav som ställs bland annat med hänsyn till bolagets ekonomiska situation. Det finns inga uttryckliga förbud eller villkor kopplat till olika värdeöverföringar eller utbetalningar enligt de nuvarande reglerna, men det är sådant som kan påverka Tillväxtverkets bedömning. Det finns därför anledning att ha en försiktig inställning till alla typer av utbetalningar som exempelvis utdelning eller extra löneuttag.

Ha en försiktig inställning till alla typer av utbetalningar som exempelvis utdelning eller extra löneuttag.

I de nya reglerna föreslås ett uttryckligt villkor kopplat till värdeöverföringar. Tillväxtverket har därefter lämnat vissa förtydliganden gällande värdeöverföringar enligt de nuvarande reglerna. De öppnar upp för ett liknande synsätt gällande utdelningar, koncernbidrag och andra värdeöverföringar i förhållande till vilken tid arbetsgivaren har fått stöd.

Tillväxtverket kommer att kontrollera värdeöverföringar som skett (eller för koncernbidrag när bokslutet skett) under stödperioden, två månader före och sex månader efter stödperioden. Dock inte värdeöverföringar som skett före den 16 mars 2020.

Vidare gör Tillväxtverket bedömningen att vissa lämnade koncernbidrag, sådana som inte är att betrakta som en värdeöverföring, inte utgör hinder för stöd. Som exempel anges när koncernbolag som lämnar ett koncernbidrag får värdeöverföringen neutraliserad genom att det i samband med koncernbidraget mottar ett motsatt tillskott.

Tillväxtverkets nya bedömning undantar alltså inte alla koncernbidrag vid tillämpning av nuvarande regler, utan skiljer sig från det snarlikt formulerade villkoret i de nya reglerna, som tillämpas först den 15 februari 2021.

Har ni frågor om omställningsstöd eller korttidsarbete? 

Omställningsstöd och korttidsarbete kontakta oss