Publish date 2021-02-05
Reading time Lästid: 14 min

Redovisning av offentliga bidrag – frågor, svar och exempel

Vad innebär offentliga bidrag? När ska ett offentligt bidrag redovisas? När ska en intäkt redovisas för mottaget stöd för korttidsarbete eller omställningsstöd? I detta blogginlägg besvaras och exemplifieras dessa frågor.

Vad innebär offentliga bidrag?

Ett offentligt stöd är ett stöd från till exempel EU, staten eller kommuner. Stödet kan även vara från ett formellt fristående organ som bildats av till exempel EU, staten eller någon kommun. Ett offentligt bidrag innebär att resurser överförs till ett företag mot att vissa villkor uppfylls eller kommer att uppfyllas av det företaget som tar emot bidraget.

Vilka avgränsningar görs i detta blogginlägg?
Detta blogginlägg behandlar reglerna om offentliga bidrag i BFNAR 2016:10 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3) samt det tillägg som Bokföringsnämnden (BFN) har gjort med anledning av covid-19-pandemin (BFNAR 2020:1). Det kan finnas många olika typer av offentliga bidrag, men de exempel som anges i detta blogginlägg fokuserar primärt på de i Covid-19-pandemin aktuella bidragen gällande korttidsarbete (benämns ibland även korttidspermittering) och omställningsstöd.

Frågor kopplade till beskattning av offentliga bidrag behandlas inte i detta blogginlägg

När och hur ska ett offentligt bidrag redovisas enligt K2?

Enligt K2 ska ett offentligt bidrag redovisas som intäkt vid den tidpunkt då företaget uppfyller de av bidragsgivaren uppställda villkoren för att ta emot bidraget. En bedömning måste med andra ord göras huruvida företaget uppfyller de villkor som finns uppställda för att ta emot bidraget. Om syftet med ett bidrag är att täcka kostnader ska intäkten redovisas i samma period som kostnaden. En period kan avse både kortare och längre tid. Om bidraget är avsett att täcka kostnader under flera räkenskapsår ska bidraget periodiseras över motsvarande tidsperiod.

Om syftet med ett bidrag är att täcka kostnader ska intäkten redovisas i samma period som kostnaden.

Ett erhållet bidrag, som intäktsredovisas, ska placeras under rubriken ”Övriga rörelseintäkter” i resultaträkningen.

Det finns tillfällen när ett mottaget bidrag inte ska redovisas som en intäkt. Dessa tillfällen handlar om när det antingen finns en återbetalningsskyldighet (redovisas som skuld) eller när bidraget är kopplat till ett förvärv av en tillgång (då ska bidraget minska anskaffningsvärdet på tillgången).

När och hur ska ett offentligt bidrag redovisas enligt K3?

K3 anger olika sätt att redovisa offentliga bidrag beroende av om det krävs en framtida prestation eller inte. För ett bidrag som inte kräver en framtida prestation ska intäkten redovisas när villkoren för att få bidraget har uppfyllts. Om det krävs en viss prestation i framtiden för att erhålla bidraget ska intäkten redovisas när denna prestation har genomförts. Det framgår även i K3 att om ett bidrag har mottagits innan det kan redovisas som en intäkt, ska det redovisas som en skuld i balansräkningen.

Ett offentligt bidrag som erhållits som en del i finansieringen av en anläggningstillgång ska inte redovisas som en intäkt. Detta bidrag ska istället minska anskaffningsvärdet för anläggningstillgången eller redovisas som en förutbetald intäkt.

Ett erhållet bidrag, som enligt K3 ska redovisas som intäkt, redovisas som en ”Övrig rörelseintäkt” i resultaträkningen.

Vad innebär de särskilda regler som utgivits med anledning av covid-19?

Med anledning av covid-19 har Bokföringsnämnden (BFN) givit ut särskilda regler (BFNAR 2020:1) för hantering av offentliga bidrag kopplade till covid-19. Dessa regler skiljer sig delvis från ovan beskrivna regler. Dessa särskilt utgivna regler gäller endast statliga stöd som erhålls med anledning av covid-19 och endast för årsbokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar som avges efter den 22 januari 2021. Övriga offentliga bidrag hanteras enligt de regler som finns i K2 och K3-regelverken.

Reglerna innebär att stöd i samband med covid-19 får intäktsföras det räkenskapsår som stödet hänför sig till under förutsättning att nedan tre kriterier är uppfyllda vid tidpunkten för avgivande av årsbokslut, årsredovisning eller koncernredovisning;

  • Det finns en utfärdad författning om stödet
  • Det är rimligen säkert att företaget kommer att uppfylla villkoren för att erhålla stödet
  • Det är rimligen säkert att stödet kommer att erhållas

Om ovan tre kriterier är uppfyllda får stödet tas upp till det belopp som med rimlig säkerhet kommer att erhållas.

Det är viktigt att notera att BFN använder order får och inte ordet ska gällande dessa regler. Detta innebär att det är fullt möjligt att använda de regler som beskrivits tidigare i detta blogginlägg (det vill säga huvudreglerna som finns i K2 och K3).

Om reglerna i BFNAR 2020:1 tillämpas ska detta framgå av redovisningsprinciperna i årsredovisningen.

När ska ett offentligt bidrag för korttidsarbete redovisas?

För att kunna bedöma huruvida ett stöd för korttidsarbete kan redovisas som fordran eller intäkt behöver bedömningar göras. Dessa bedömningar är kopplade till om villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda eller inte. Bedömningarna kan vara svåra att göra eftersom tolkningar måste göras av de villkor som Tillväxtverket har ställt upp. För att erhålla stödet måste företaget som ansökt om stöd uppfylla samtliga uppställda villkor.

I samband med bedömningen om alla villkor är uppfyllda eller inte behöver ytterligare en bedömning göras, nämligen om det är sannolikt att hela eller delar av stödet kan behöva återbetalas. Ett företag som ansöker om stöd för korttidsarbete får inte vara på obestånd vid ansökningstillfället. Även detta kan vara en bedömningsfråga. Det är därför inte möjligt att redovisa en intäkt eller fordran tidigare än vid ansökningstidpunkten.

När ansökan är inskickad är det möjligt att periodisera intäkten för kommande perioder.

Om bedömningen görs att ett företag uppfyller de villkor som finns för att erhålla stöd för korttidsarbete kan fordran och intäkt redovisas vid tidpunkten när ansökan skickas in till Tillväxtverket. Även om en ansökan gäller tidigare perioder är det inte möjligt att redovisa intäkt eller fordran i dessa perioder. När ansökan är inskickad är det däremot möjligt att periodisera intäkten för kommande perioder.

När ska ett offentligt bidrag för korttidsarbete redovisas enligt BFNs uppdaterade regler?

Enligt de uppdaterade reglerna som gäller för årsbokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar som avges efter 22 januari 2021 får stöd för korttidsarbete redovisas i den period som stödet hänför sig till. Skillnaden mot de regler som finns i K2 och K3 är att ansökningstidpunkten inte längre är avgörande för att stödet ska få redovisas.

De nya reglerna kan därmed ge en möjlighet till att redovisa intäkten tidigare. Noteras bör även att det inte går att låsa upp en redan stängd period. Om en period är stängd får stödet istället redovisas nästkommande period.

Exempel på redovisning av korttidspermittering

Förutsättningar; Ett företag ansöker om stöd för korttidsarbete. Ansökan skickas in under maj månad. Företaget söker stöd för korttidsarbete med 100 000 kr per månad för perioden april till juni. Företaget anser att det inte finns någon risk för att stödet kommer att nekas eller behöver återbetalas.

Hur stor intäkt kan detta företag redovisa under var och en av månaderna april, maj och juni om de följer reglerna i K2 eller K3? 

Om företaget väljer att följa reglerna i K2 eller K3 gäller följande hantering; Eftersom företaget har skickat in ansökan under maj månad kan ingen intäkt redovisas i april. Under maj månad kan företaget dels redovisa det stöd som avser april, men även det stöd som avser maj. I maj kan företaget med andra ord redovisa en intäkt på 200 000 kr. Under juni månad kan företaget redovisa den intäkt som hänför sig till juni månad, det vill säga 100 000 kr.

Hur stor intäkt kan de redovisa under var och en av månaderna april, maj och juni om de följer BFNs uppdaterade regler?

Om företaget istället väljer att tillämpa BFNs uppdaterade regelverk kan intäkten redovisas i den period som den hänför sig till, det vill säga att även om ansökan skickas in under maj månad kan den del av stödet som är hänförligt till april redovisas i april. De uppdaterade reglerna ger med andra ord en möjlighet att redovisa stödet i den månad som stödet är hänförligt till. I detta exempel kan därför en intäkt redovisas med 100 000 kr per månad för april, maj och juni. Detta exempel bygger på att ingen av perioderna april, maj och juni är låst vid tidpunkten då stödet redovisas.

När ska ett offentligt bidrag för omställningsstöd redovisas enligt reglerna i K2 och K3?

För att avgöra när ett företag kan redovisa en intäkt för omställningsstöd behöver vissa bedömningar göras. Dessa bedömningar är kopplade till om villkoren för att erhålla stödet är uppfyllda eller inte. Det finns en viktig skillnad i jämförelse med villkoren för att erhålla stöd för korttidsarbete, nämligen att företaget inte får vara på obestånd när ärendet prövas av Skatteverket (för korttidsarbete gäller ansökningstidpunkten). Detta villkor innebär att det inte är möjligt att redovisa intäkten innan Skatteverket har beviljat ansökan. I praktiken innebär detta när beslut har erhållits från Skatteverket eller vid utbetalningstidpunkten.

Det är inte är möjligt att redovisa intäkten från omställningsstödet innan Skatteverket har beviljat ansökan.

När ska ett offentligt bidrag för omställningsstöd redovisas enligt BFNs uppdaterade regler?

Om kriterierna som beskrivs längre upp i detta blogginlägg är uppfyllda får omställningsstödet redovisas som en intäkt redan i den period som omställningsstödet hänför sig till. Detta innebär att intäkten får redovisas vid en tidigare tidpunkt än om reglerna i K2 eller K3 tillämpas. Även i detta fall bygger resonemanget på att perioden inte är låst. 

Exempel på redovisning av omställningsstöd

Förutsättningar; Ett företag lämnar in en ansökan om omställningsstöd under september. Ansökan avser augusti. Skatteverket fattar beslut om att bevilja stödet under oktober. 

När kan detta företag redovisa omställningsstödet som en intäkt om de tillämpar reglerna i K2 eller K3?

Om företaget tillämpar reglerna i K2 eller K3 kan de redovisa en intäkt först under oktober, det vill säga när Skatteverket har beslutat att företaget har rätt till omställningsstödet.

När kan intäkten redovisas om företaget tillämpar BFNs uppdaterade regler?

Om företaget istället tillämpar BFNs uppdaterade regelverk kan intäkten redovisas redan i den period som den hänförs sig till, det vill säga i augusti.

Bra att tänka på vad gäller offentliga bidrag!

De exempel som har använts i detta blogginlägg tar sikte på de specifika stöd och bidrag som är och har varit tillgängliga under Covid-19-pandemin. De övergripande regler om offentliga stöd som beskrivits i detta blogginlägg gäller även för alla andra typer av offentliga stöd som kan finnas tillgängliga även när det inte finns någon pandemi.

Tänk på att om det uppstått risk för återbetalningsskyldighet för någon del av de stöd som erhållits ska den delen redovisas som skuld.

De regler som finns i K2 respektive K3 skiljer sig delvis åt vad gäller redovisning av offentliga bidrag, men vad gäller korttidsarbete och omställningsstöd hanteras de på samma sätt i de båda regelverken. Vad gäller stöd som erhålls på grund av covid-19-pandemin finns det dessutom ett särskilt allmänt råd från Bokföringsnämnden, BFNAR 2020:1, som innebär en möjlighet till avsteg från reglerna i K2 och K3.

Tänk även på om det kan ha uppstått risk för återbetalningsskyldighet för någon del av de stöd som erhållits. Dessa delar får då inte bokföras som intäkt utan ska istället redovisas som skuld.

New call-to-action