Publish date 2020-12-16
Reading time Lästid: 10 min

Redovisning av offentliga bidrag – frågor, svar och exempel

Vad innebär offentliga bidrag? När ska ett offentligt bidrag redovisas? När ska en intäkt redovisas för mottaget stöd för korttidsarbete eller omställningsstöd? I detta blogginlägg besvaras och exemplifieras dessa frågor.

UPPDATERING
Bokföringsnämnden (BFN) har remitterat ett förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Om förslaget går igenom kommer de nya reglerna möjliggöra att intäkter från offentliga bidrag redovisas i den period de hänför sig till.

Just nu är det reglerna i detta blogginlägg som gäller. Vi på Aspia håller oss uppdaterade kring förslaget och eventuellt uppdaterade regler.

Vad innebär offentliga bidrag?

Ett offentligt bidrag är ett stöd från till exempel EU, staten eller kommuner. Stödet kan även vara från ett formellt fristående organ som bildats av antingen EU, staten eller någon kommun. Ett offentligt bidrag innebär att resurser överförs till ett företag mot att vissa villkor uppfylls eller kommer att uppfyllas av det företaget som tar emot bidraget.

Vilka avgränsningar görs i detta blogginlägg?
Detta blogginlägg behandlar reglerna om offentliga bidrag i BFNAR 2016:10 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Det kan finnas många olika typer av offentliga bidrag, men de exempel som anges i detta blogginlägg fokuserar primärt på de i Covid-19-pandemin aktuella bidragen gällande korttidsarbete (benämns ibland även korttidspermittering) och omställningsstöd. Frågor kopplade till beskattning av offentliga bidrag behandlas inte i detta blogginlägg.

När och hur ska ett offentligt bidrag redovisas enligt K2?

Enligt K2 ska ett offentligt bidrag redovisas som intäkt vid den tidpunkt då företaget uppfyller de av bidragsgivaren uppställda villkoren för att ta emot bidraget. En bedömning måste med andra ord göras huruvida företaget uppfyller de villkor som finns uppställda för att ta emot bidraget. Om syftet med ett bidrag är att täcka kostnader ska intäkten redovisas i samma period som kostnaden. En period kan avse både kortare och längre tid. Om bidraget är avsett att täcka kostnader under flera räkenskapsår ska bidraget periodiseras över motsvarande tidsperiod.

Om syftet med ett bidrag är att täcka kostnader ska intäkten redovisas i samma period som kostnaden.

Ett erhållet bidrag, som intäktsredovisas, ska placeras under rubriken ”Övriga rörelseintäkter” i resultaträkningen.

Det finns tillfällen när ett mottaget bidrag inte ska redovisas som en intäkt. Dessa tillfällen handlar om när det antingen finns en återbetalningsskyldighet (redovisas som skuld) eller när bidraget är kopplat till ett förvärv av en tillgång (då ska bidraget minska anskaffningsvärdet på tillgången).

När och hur ska ett offentligt bidrag redovisas enligt K3?

K3 anger olika sätt att redovisa offentliga bidrag beroende av om det krävs en framtida prestation eller inte. För ett bidrag som inte kräver en framtida prestation ska intäkten redovisas när villkoren för att få bidraget har uppfyllts. Om det krävs en viss prestation i framtiden för att erhålla bidraget ska intäkten redovisas när denna prestation har genomförts. Det framgår även i K3 att om ett bidrag har mottagits innan det kan redovisas som en intäkt, ska det redovisas som en skuld i balansräkningen.

Ett offentligt bidrag som erhållits som en del i finansieringen av en anläggningstillgång ska inte redovisas som en intäkt. Detta bidrag ska istället minska anskaffningsvärdet för anläggningstillgången eller redovisas som en förutbetald intäkt.

Ett erhållet bidrag, som enligt K3 ska redovisas som intäkt, redovisas som en ”Övrig rörelseintäkt” i resultaträkningen.

När ska ett offentligt bidrag för korttidsarbete redovisas?

För att kunna bedöma huruvida ett stöd för korttidsarbete kan redovisas som fordran eller intäkt behöver bedömningar göras. Dessa bedömningar är kopplade till om villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda eller inte. Bedömningarna kan vara svåra att göra eftersom tolkningar måste göras av de villkor som Tillväxtverket har ställt upp. För att erhålla stödet måste företaget som ansökt om stöd uppfylla samtliga uppställda villkor.

I samband med bedömningen om alla villkor är uppfyllda eller inte behöver ytterligare en bedömning göras, nämligen om det är sannolikt att hela eller delar av stödet kan behöva återbetalas. Ett företag som ansöker om stöd för korttidsarbete får inte vara på obestånd vid ansökningstillfället. Även detta kan vara en bedömningsfråga. Det är därför inte möjligt att redovisa en intäkt eller fordran tidigare än vid ansökningstidpunkten.

När ansökan är inskickad är det möjligt att periodisera intäkten för kommande perioder.

Om bedömningen görs att ett företag uppfyller de villkor som finns för att erhålla stöd för korttidsarbete kan fordran och intäkt redovisas vid tidpunkten när ansökan skickas in till Tillväxtverket. Även om en ansökan gäller tidigare perioder är det inte möjligt att redovisa intäkt eller fordran i dessa perioder. När ansökan är inskickad är det däremot möjligt att periodisera intäkten för kommande perioder.

Exempel på redovisning av korttidspermittering

Förutsättningar; Ett företag ansöker om stöd för korttidsarbete. Ansökan skickas in under maj månad. Företaget söker stöd för korttidsarbete med 100 000 kr per månad för perioden april till juni. Företaget anser att det inte finns någon risk för att stödet kommer att nekas eller behöver återbetalas. Hur stor intäkt kan detta företag redovisa under var och en av månaderna april, maj och juni?

Eftersom företaget har skickat in ansökan under maj månad kan ingen intäkt redovisas i april. Under maj månad kan företaget dels redovisa det stöd som avser april, men även det stöd som avser maj. I maj kan företaget med andra ord redovisa en intäkt på 200 000 kr. Under juni månad kan företaget redovisa den intäkt som hänför sig till juni månad, det vill säga 100 000 kr.

När ska ett offentligt bidrag för omställningsstöd redovisas?

För att avgöra när ett företag kan redovisa en intäkt för omställningsstöd behöver vissa bedömningar göras. Dessa bedömningar är kopplade till om villkoren för att erhålla stödet är uppfyllda eller inte. Det finns en viktig skillnad i jämförelse med villkoren för att erhålla stöd för korttidsarbete, nämligen att företaget inte får vara på obestånd när ärendet prövas av Skatteverket (för korttidsarbete gäller ansökningstidpunkten). Detta villkor innebär att det inte är möjligt att redovisa intäkten innan Skatteverket har beviljat ansökan. I praktiken innebär detta när beslut har erhållits från Skatteverket eller vid utbetalningstidpunkten.

Det är inte är möjligt att redovisa intäkten från omställningsstödet innan Skatteverket har beviljat ansökan.

Exempel på redovisning av omställningsstöd

Förutsättningar; Ett företag lämnar in en ansökan om omställningsstöd under september. Ansökan avser augusti. Skatteverket fattar beslut om att bevilja stödet under oktober. När kan detta företag redovisa omställningsstödet som en intäkt?

Företaget kan redovisa en intäkt först under oktober, det vill säga när Skatteverket har beslutat att företaget har rätt till omställningsstödet.

Bra att tänka på vad gäller offentliga bidrag!

De exempel som har använts i detta blogginlägg tar sikte på de specifika stöd och bidrag som är och har varit tillgängliga under Covid-19-pandemin. De övergripande regler om offentliga stöd som beskrivits i detta blogginlägg gäller även för alla andra typer av offentliga stöd som kan finnas tillgängliga även när det inte finns någon pandemi.

Stödet gällande korttidsarbete kan ofta intäktsredovisas vid ansökningstidpunkten, medan omställningsstödet kan intäktsredovisas först vid beslutstillfället.

De regler som finns i K2 respektive K3 skiljer sig delvis åt vad gäller redovisning av offentliga bidrag, men vad gäller korttidsarbete och omställningsstöd hanteras de på samma sätt i de båda regelverken. Däremot finns det skillnader mellan de olika stöden beträffande tidpunkten för intäktsredovisning. Stödet gällande korttidsarbete kan ofta intäktsredovisas vid ansökningstidpunkten, medan omställningsstödet kan intäktsredovisas först vid beslutstillfället.

Tänk även på om det kan ha uppstått risk för återbetalningsskyldighet för någon del av de stöd som erhållits. Dessa delar får då inte bokföras som intäkt utan ska istället redovisas som skuld.

New call-to-action