Publish date 2021-02-24
Reading time Lästid: 10 min

Andelar i dotter- och intresseföretag – vad är skillnaden?

Vad innebär dotterföretag och intresseföretag? Vilka skillnader finns mellan dotterföretag och intresseföretag? Vad innebär bestämmande respektive betydande inflytande? Det är några av de frågor som besvaras i detta blogginlägg.

Vilka avgränsningar görs i detta blogginlägg?
Detta blogginlägg beskriver endast de regler som gäller enligt BFNAR 2016:10 (K2) och BFNAR 2012: 1 (K3). Blogginlägget fokuserar på dotterföretag och intresseföretag, men nämner även moderföretag och ägande i övriga företag. Fokus är på redovisning i juridisk person. Hanteringen i en koncernredovisning behandlas inte i detta blogginlägg.

Vad innebär moderföretag och dotterföretag?

Ett moderföretag har bestämmande inflytande över ett eller flera dotterföretag. Tillsammans utgör dessa företag en koncern. Det kan med andra ord inte finnas ett moderföretag om det inte finns ett dotterföretag och vice versa.

Begreppet bestämmande inflytande är avgörande vid bedömning om det finns ett dotterföretag eller inte. Detta begrepp förklaras i mer detalj nedan.

Begreppet bestämmande inflytande är avgörande vid bedömning om det finns ett dotterföretag eller inte.

Vad innebär bestämmande inflytande?

Med bestämmande inflytande menas att ett moderföretag har rätt att utforma finansiella och operationella strategier för ett annat företag (dotterföretag). Syftet ska vara att uppnå ekonomiska fördelar. Det finns ett flertal sätt på vilket bestämmande inflytande kan uppnås. Det vanligaste sättet är att ett moderföretag innehar mer än hälften av rösterna i ett annat företag. Det finns dock ett flertal andra sätt som bestämmande inflytande kan uppnås på. Dessa inkluderar, men är inte uteslutande, nedan beskrivna sätt;

  • Ett moderföretag äger andelar i ett annat företag och uppnår röstmajoritet via avtal med andra delägare.

  • Ett moderföretag äger andelar i ett annat företag och har rätt att utse mer än hälften av styrelseledamöterna.

  • Ett moderföretag äger andelar i ett annat företag och har det bestämmande inflytandet tack vare bestämmelser i till exempel bolagsordningen.

Bestämmande inflytande kan även uppnås via röster i ett eller flera dotterföretag. Detta förklaras via ett exempel nedan.

Exempel bestämmande inflytande

Ett moderföretag äger 100% av rösterna i företag A och 40% av rösterna i företag B. Företag A äger i sin tur 20% av rösterna i företag B.

Har moderföretaget bestämmande inflytande över företag B?

Ja, moderföretaget äger 40% av rösterna i företag B och det helägda dotterföretaget, företag A, äger ytterligare 20% av rösterna. Totalt sett kontrollerar moderföretaget 60% av rösterna i företag B. Det finns därmed bestämmande inflytande och företag B är därmed ett dotterföretag.

Behöver ni redovisningshjälp? Ladda ner vår guide som hjälper dig välja byrå.

Ladda ner guiden

Vad innebär ett intresseföretag?

Om ett företag har ett ägarintresse och utövar ett betydande inflytande i ett annat företag kan det delägda företaget utgöra ett intresseföretag. Det betydande inflytandet ska vara kopplat till driftsmässig och finansiell styrning. Om företaget är ett dotterföretag eller gemensamt styrt företag är det dock inte ett intresseföretag.

Ett ägande på minst 20 procent förutsätts vara ett ägarintresse.

Vad innebär ägarintresse?

Begreppet ägarintresse är centralt vid bedömningen om huruvida det finns ett intresseföretag eller inte. För att ett ägarintresse ska föreligga krävs ett varaktigt ägande i syfte att främja den egna verksamheten. Ett ägande på minst 20 procent presumeras vara ett ägarintresse, om inte annat framgår av omständigheterna. Även ett mindre ägande kan under vissa förutsättningar vara ett ägarintresse.

Vad innebär betydande inflytande?

Utöver ett ägarintresse krävs ett betydande inflytande för att det ska vara fråga om ett intresseföretag. Kontroll över minst 20 procent av rösterna presumeras utgöra ett betydande inflytande, om inte annat framgår av omständigheterna. I vissa fall kan det vara ett intresseföretag även vid lägre röstinnehav. Innehavet av rösterna kan även innehas via andra företag.

Exempel på skillnaden mellan dotterföretag och intresseföretag

Företag A äger 60 procent av andelarna och kontrollerar 30 procent av rösterna i företag B.

Har företag A andelar i ett koncernföretag eller andelar i ett intresseföretag?

I detta fall tyder mycket på att företag A har ett ägande i ett intresseföretag. För att det ska vara ett dotterföretag krävs det ett bestämmande inflytande, det vill säga en röstmajoritet. I detta fall kontrollerar företag A endast 30% av rösterna.

För att det ska vara ett intresseföretag krävs det ett ägarintresse samt ett betydande inflytande. Ett ägande på mer än 20 procent presumeras vara ett ägarintresse och en rösträttsandel på mer än 20 procent presumeras vara ett betydande inflytande.

Det skulle dock kunna finnas andra omständigheter som gör att detta inte är ett intresseföretag.

Hur redovisas andelar i dotterföretag?

Vid förvärv av ett dotterföretag kommer det förvärvande företaget, moderföretaget, att redovisa andelar i koncernföretag i sin balansräkning. Det värde som ska redovisas som andelar i koncernföretag i balansräkningen är anskaffningsvärdet. Hur anskaffningsvärdet beräknas behandlas inte i detta blogginlägg.

Hur redovisas andelar i intresseföretag?

Vid förvärv av ett intresseföretag kommer det förvärvande företaget, moderföretaget, att redovisa andelar i intresseföretag i sin balansräkning. Det värde som ska redovisas som andelar i intresseföretag i balansräkningen är anskaffningsvärdet. Hur anskaffningsvärdet beräknas behandlas inte i detta blogginlägg.

Det värde som ska redovisas som andelar i intresseföretag i balansräkningen är anskaffningsvärdet.

Hur redovisas andelar i ett företag som inte är dotter- eller intresseföretag?

Det är inte alltid som ett ägande i ett annat företag innebär att det finns ett dotter- eller intresseföretag. Om det saknas både bestämmande och betydande inflytande är det inte fråga om dotter- eller intresseföretag. Hur redovisning ska ske i dessa fall beror på vilken typ av ägande som föreligger. Det kan till exempel handla om kortfristiga eller långfristiga placeringar i värdepapper eller om gemensamt ägda företag. Redovisningen ser olika ut beroende av hur ägandet ser ut, men även beroende av syftet med ägandet. Reglerna för dessa typer av ägande behandlas inte i detta blogginlägg.

Behöver ni redovisningshjälp? Ladda ner vår guide som hjälper dig välja byrå.

Ladda ner guiden

Hur redovisas en försäljning av ett dotterföretag?

Vid en försäljning av ett dotterföretag ska köpeskillingen jämföras med det bokförda värdet på andelar i koncernföretag. Mellanskillnaden utgör ett resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag. I balansräkningen kommer andelar i koncernföretag att bokas bort och köpeskillingen kommer att bokas upp. Hur uppbokningen ska göras beror på hur köpeskillingen erhålls. Det kan till exempel handla om att bankkontot eller någon annan fordran ökas. I resultaträkningen kommer ett resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag att redovisas vilket utgörs av skillnaden mellan redovisat värde på andelar i koncernföretag och erhållen köpeskilling. Detta resultat kan vara antingen positivt eller negativt.

Exempel på försäljning av dotterföretag

Företag A äger 100% av andelarna i företag B. I balansräkningen har företag A redovisat andelar i koncernföretag till ett bokfört värde om 1 000 tkr. Företag A avyttrar sedan samtliga sina andelar i företag B för 1 800 tkr. Köpeskillingen betalas kontant.

Hur ska denna transaktion redovisas hos företag A?

När företag A avyttrar andelarna i företag B gör de en vinst på 800 tkr (1800 tkr minus 1 000 tkr). Denna vinst redovisas i resultaträkningen som ett resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag. I balansräkningen krediteras andelar i koncernföretag med 1 000 tkr och kassa/bank debiteras med 1 800 tkr.

Hur redovisas ägande av handelsbolag?

Redovisningen av andelar i ett handelsbolag skiljer sig från redovisningen av övriga andelar i dotterföretag eller intresseföretag. När det gäller andelar i ett handelsbolag ska det bokförda värdet årligen justeras med det ägande företagets andel av resultatet i handelsbolaget. Detta innebär att det är det bokförda värdet på ett handelsbolag kan vara negativt, det vill säga att en skuld ska redovisas. Dessa regler gäller även för kommanditbolag. Någon mer utförlig beskrivning av dessa regler görs inte i detta blogginlägg.

Vid bedömning av om ett bestämmande inflytande föreligger är det antalet röster som ska vara mer än hälften.

Bra att tänka på vad gäller dotter- och intresseföretag

Vid bedömning av om ett bestämmande inflytande föreligger är det antalet röster som ska vara mer än hälften. Vid bedömning av om ett delägt företag är ett intresseföretag är däremot både ägarandel och antalet röster av betydelse för bedömningen.

Detta blogginlägg har inte behandlat hanteringen av dotter- och intresseföretag i en koncernredovisning, men det kan vara värt att notera att reglerna i en koncernredovisning kan skilja sig från reglerna i juridisk person.

New call-to-action