Publish date 2020-11-24
Reading time Lästid: 10 min

Leasing – finansiell eller operationell? Hur påverkas redovisningen?

Vad är skillnaden mellan finansiell och operationell leasing? Hur ska leasingavtalen redovisas? Vad gäller vid upprättande av koncernredovisning? I detta blogginlägg finns svar och exempel kopplade till dessa frågor.

Hur definieras ett leasingavtal?

Innan en beskrivning kan göras vad gäller redovisningen av leasing är det bra att förstå vad som faktiskt utgör ett leasingavtal. Enligt BFNAR 2012:1 (K3) 20:2 definieras ett leasingavtal enligt följande ”Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare på avtalade villkor under en avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalning”. Ett leasingavtal har med andra ord en leasegivare och en leasetagare. Leasegivaren är den juridiska ägaren av en tillgång, medan leasetagaren är den part som har rätt att nyttja tillgången.

Vilka avgränsningar görs i detta blogginlägg?

Detta blogginlägg tar sin utgångspunkt hos leasetagaren. Redovisningen för leasegivaren berörs endast kortfattat i slutet av detta blogginlägg. Vidare handlar blogginlägget om de redovisningsmässiga aspekterna av leasing. Det kan finnas skattemässiga aspekter, men de beskrivs inte i denna text. Avgränsning görs även till de bedömningar som finns i K2 och K3.

Vad innebär finansiell leasing?

Leasingavtal delas in i operationella leasingavtal (beskrivs längre ned i detta blogginlägg) och finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal innebär att leasetagaren i allt väsentligt övertar de ekonomiska risker och fördelar som är kopplade till att äga en tillgång (det går rent redovisningsmässigt att likna vid ett avbetalningsköp). När denna bedömning görs ska hänsyn tas till avtalets ekonomiska innebörd och inte dess juridiska form.

Finansiella leasingavtal innebär att leasetagaren övertar de ekonomiska risker och fördelar kopplade till att äga en tillgång.

Det finns ett antal indikationer som tyder på att ett leasingavtal är finansiellt. Nedan är några exempel på sådana indikationer;

  • Äganderätten till tillgången övergår till leasetagaren vid avtalet slut.

  • Det finns en möjlighet att köpa tillgången till ett mycket förmånligt pris vid avtalets slut.

  • Leasingavtalet gäller under hela eller nästan hela tillgångens ekonomiska livslängd.

  • Det skulle krävas väsentliga ändringar i tillgången för att någon annan skulle kunna nyttja den.

  • Nuvärdet av de leasingavgifter som är obligatoriska att betala motsvarar hela eller i princip hela tillgångens verkliga värde.

  • Det finns en möjlighet att förlänga leasingavtalet och avgiften för att göra detta är väsentligt lägre än marknadsmässig avgift.

Vad innebär operationell leasing?

Operationella leasingavtal definieras som leasingavtal som inte är finansiella, det vill säga om bedömningen görs att ett leasingavtal inte är finansiellt är det per automatik operationellt.

Två exempel på skillnaden mellan operationell och finansiell leasing.

Exempel 1
Ett företag betalar 50 000 kr per månad för att leasa en maskin. Leasingkontraktet är på 5 år. Om företaget istället hade valt att köpa maskinen hade priset varit 3 MSEK. I detta exempel bortses från effekter av en nuvärdesberäkning. Dessa förutsättningar tyder på att detta leasingkontrakt är finansiellt. Detta eftersom leasingavgifterna motsvarar tillgångens totala värde (50 000 kr i månaden i 5 år blir 3 MSEK).

Exempel 2
Ett företag betalar 5 000 kr i månaden för att leasa en bil. Leasingkontraktet är på 36 månader. Efter dessa 36 månader har företaget möjlighet att köpa loss bilen för 150 000 kr. Om företaget hade köpt bilen hade priset varit 330 000 kr. (I exemplet bortses från effekter av en nuvärdesberäkning.) I detta exempel tyder mycket på att det handlar om ett operationellt leasingavtal. Anledningen till detta är att de månatliga betalningarna under 36 månader uppgår till 180 000 kr. Efter dessa 36 månader kan bilen köpas för 150 000 kr, vilket är det kvarvarande värdet på bilen (330 000 kr minus 180 000 kr). Det är med andra ord inget förmånligt pris vid leasingperiodens slut. Det är heller inte en tillgång som endast kan användas i ett företag. Bilen har förmodligen ett värde i mer än 36 månader (utköpspriset tyder på det).

Hur redovisas finansiell leasing?

Rättigheter och skyldigheter kopplade till ett finansiellt leasingavtal ska initialt redovisas som en tillgång och en skuld i balansräkningen. Vid anskaffningstillfället ska leasingavtalet värderas till det lägsta av verkligt värde och nuvärde av framtida minimileaseavgifter (med andra ord ska framtida leasingbetalningar diskonteras).

Rättigheter och skyldigheter i ett finansiellt leasingavtal ska initialt redovisas som en tillgång och en skuld i balansräkningen.

Under leasingavtalets löptid kommer sedan den aktiverade tillgången att skrivas av på samma sätt som om tillgången hade köpts. Eftersom det finansiella leasingavtalet kan liknas vid ett avbetalningskontrakt kommer det under leasingavtalets löptid att både bokas amorteringar och ränta. Leasingskulden är ju beräknad till nuvärde vilket gör att i början av leasingavtalets löptid är amorteringarna lägre och räntan högre, men i takt med att tiden går kommer amorteringen att öka medan räntan kommer att bli en mindre del av leasingavgiften. Att räntan blir en mindre del med tiden är kopplat till att delar av skulden har amorterats och att ränta därmed beräknas på ett lägre belopp.

Hur redovisas operationell leasing?

Redovisningen av operationell leasing är betydligt enklare än redovisningen av finansiell leasing. En eventuell första förhöjd leasingavgift aktiveras i balansräkningen och kostnadsförs löpande under leasingkontraktets löptid. De löpande leasingavgifterna bokas som leasingkostnader i resultaträkningen. Leasingkostnaden ska fördelas linjärt över leasingavtalets löptid.

Vilka skillnader finns mellan K2 och K3?

Enligt BFNAR 2016:10 (K2) ska all leasing redovisas som operationell leasing (även om det handlar om finansiell leasing). Enligt BFNAR 2012:1 (K3) får juridiska personer redovisa alla leasingavtal som operationell leasing även om det handlar om finansiella leasingavtal. Det absolut vanligaste är att juridiska personer, som tillämpar K3, redovisar all leasing som operationell leasing.

Vad gäller vid upprättande av koncernredovisning?

Vid upprättande av koncernredovisning ska leasingavtal redovisas enligt avtalens ekonomiska innebörd. Detta innebär att om koncernen har finansiella leasingavtal ska dessa redovisas som finansiell leasing. Någon förenklingsregel att redovisa allt som operationell leasing finns inte. Detta innebär att om alla bolagen i koncernen redovisar all leasing som operationell leasing i juridisk person måste en omräkning göras till koncernredovisningen.

Exempel på hantering av finansiell leasing i koncernredovisningen.

Förutsättningar; I en koncern har både moderföretaget och alla dotterföretagen valt att redovisa all sin leasing som operationell leasing. I både moderföretaget och ett av dotterföretagen finns det finansiella leasingkontrakt.

Vilka justeringar behöver göras vid upprättande av koncernredovisningen?

Vid upprättande av koncernredovisningen ska de finansiella leasingavtalen redovisas just som finansiella leasingavtal. Därmed behöver dessa leasingavtal omräknas i linje med de regler som gäller för finansiella leasingavtal (beskrivs övergripande tidigare i detta blogginlägg). Det räcker dock inte att addera den finansiella leasingen till koncernredovisningen. Eftersom de juridiska personerna har hanterat dessa leasingavtal som operationella måste den operationella leasingen för dessa avtal bokas bort i koncernredovisningen.

Hur hanteras leasingavtalen hos leasegivaren?

Detta blogginlägg har haft fokus på leasetagaren, men även leasegivaren behöver redovisa leasingavtalen. Operationella leasingavtal ska redovisas som intäkt linjärt över leasingavtalets löptid. Detta gäller även en första förhöjd leasingavgift.

Finansiella leasingavtal redovisas som om företaget hade sålt en tillgång på avbetalning (det finns som tidigare nämnts stora likheter med ett avbetalningskontrakt). Detta leder till att leasegivaren vid leasingperiodens ingång ska redovisa en försäljningsintäkt för tillgången. Leasegivaren ska även redovisa en fordran i balansräkningen. Denna fordran ska motsvara nettoinvesteringen i ett leasingavtal, vilket innebär ett diskonterat nuvärde av framtida minimileaseavgifter (med eventuell justering för ej garanterat restvärde som tillfaller leasegivaren).

Bra att tänka på vad gäller finansiell leasing!

Även om all leasing får redovisas som operationell leasing i en juridisk person kan det finnas tillfällen när ett företag behöver ha koll på vilka leasingavtal som är finansiella. Detta gäller främst skatteaspekter såsom avdragsrätt för mervärdesskatt och vid beräkning enligt ränteavdragsbegränsningsreglerna. Eftersom detta blogginlägg fokuserar på de redovisningsmässiga aspekterna av leasing beskrivs detta inte närmare i detta blogginlägg.

Behöver ni en ny redovisningsbyrå?

För att valet ska bli lyckat är det viktigt att du funderar igenom några saker. I vår guide får du tips som kan hjälpa dig att välja rätt redovisningshjälp för just din verksamhet.

New call-to-action